งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยประเภท การเรียนการสอน งานวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาทักษะและสร้างกิจนิสัยที่ถูกต้องในการ พิมพ์แป้นอักษรบน เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยประเภท การเรียนการสอน งานวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาทักษะและสร้างกิจนิสัยที่ถูกต้องในการ พิมพ์แป้นอักษรบน เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยประเภท การเรียนการสอน

3 งานวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาทักษะและสร้างกิจนิสัยที่ถูกต้องในการ พิมพ์แป้นอักษรบน เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ รายวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วย คอมพิวเตอร์ 2 ระดับชั้น ปวช. 1/14 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ” ผู้วิจัย : นางสาวทิพย์นิภา แซ่อุ้ม อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา ปฏิบัติ สำนักงาน สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถ วิทย์พณิชยการ

4 ปัญหาการวิจัย 1.2 ปัญหาการวิจัย จากการสังเกตของผู้สอน พบว่าผู้เรียนมีกิจ นิสัยในการพิมพ์ แป้นอักษรบน ( กด Shift) ไม่ถูกต้อง จึงส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลการพิมพ์ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 35 คำ / นาที ตามที่ วิทยาลัยฯกำหนด ผู้สอนจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ และสร้างกิจนิสัยที่ถูกต้องในการพิมพ์ แป้นอักษรบน ผู้สอนจึงใช้วิธีการ สร้างข้อสอบ เรื่องการ พิมพ์แป้นอักษรบน ลงโปรแกรมทดสอบพิมพ์สัมผัสภาษาไทย เวอร์ชั่น 2.0 เพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียน การสอน หลัง การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาทักษะและสร้างกิจนิสัยที่ ถูกต้องในการพิมพ์แป้นอักษรบน ( ทดสอบจับเวลา 5 นาที )

5 1.3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์แป้นอักษรบน ( กด Shift) ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการพิมพ์ได้ในอัตรา ความเร็ว 35 คำ / นาที 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ จากการฝึกปฏิบัติ ไปประกอบอาชีพการ งานทุกแต่ละแขนงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ช่วยสร้างกิจนิสัยในการพิมพ์ที่ถูกต้องแก่ ผู้เรียน

6 1.4 ผังสรุปสำคัญ ประชากร : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปีที่ 1 จำนวน 6 ห้อง ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้องที่ 14 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล : แบบทดสอบ พิมพ์สัมผัส เรื่องการพิมพ์แป้นอักษรบน รหัส สอบพิมพ์ ทดสอบจับเวลา 5 นาที จาก โปรแกรมทดสอบพิมพ์สัมผัสภาษาไทย เวอร์ชั่น 2.0

7 1.4 ผังสรุปสำคัญ ( ต่อ ) การรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ ให้ผู้เรียนฝึกทบทวน เพื่อพัฒนาทักษะการ พิมพ์แป้นอักษรบน ( กด Shift) จากโปรแกรมเรียนพิมพ์สัมผัส ภาษาไทย เวอร์ชั่น 2.0 ระยะที่ 2 ขั้นดำเนินการ ผู้สอนสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่องการพิมพ์แป้นอักษรบน โดยกำหนด รหัสสอบ Cap1 จับเวลา 5 นาที

8 จากตาราง พบว่า ค่า t ที่คำนวณได้มี ค่าเท่ากับ -27.62 ซึ่งค่า t ที่ได้จากการคำนวณมี ค่ามากกว่าค่า t ในตารางนั่นคือคะแนนที่ได้จาก การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนที่ได้จากการ ทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

9 1.5 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนน ทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะ และกิจนิสัยที่ถูกต้องในการพิมพ์แป้นอักษรบน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 ห้องที่ 14 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 49 คน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาได้มีการทบทวน และ เพิ่มความชำนาญในการฝึกพิมพ์แป้นอักษรบน ได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ

10 ภาพประกอบ เครื่องมือที่ใช้ : แบบทดสอบพิมพ์สัมผัสภาษาไทย รหัสข้อสอบ Cap 1 จับเวลา 5 นาทีจากโปรแกรมสอบ พิมพ์ เวอร์ชั่น 2.0


ดาวน์โหลด ppt เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยประเภท การเรียนการสอน งานวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาทักษะและสร้างกิจนิสัยที่ถูกต้องในการ พิมพ์แป้นอักษรบน เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google