งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การใช้สื่อแบบฝึกทักษะภาพ สามมิติเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน หน่วยที่ 1 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เล็ก วิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัส 2101-2103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การใช้สื่อแบบฝึกทักษะภาพ สามมิติเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน หน่วยที่ 1 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เล็ก วิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัส 2101-2103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การใช้สื่อแบบฝึกทักษะภาพ สามมิติเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน หน่วยที่ 1 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เล็ก วิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัส 2101-2103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชางานยานยนต์ ชื่อผู้วิจัย นายสุรศักดิ์ สืบภู่ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้าน โป่ง จ. ราชบุรี

2 ปัญหาการวิจัย  จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนวิชางานเครื่องยนต์เล็กของ สาขาวิชางานเครื่องยนต์ที่ผู้วิจัยสอนอยู่นี้มี อุปสรรคการอธิบายการทำงาน และการ บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก ทำให้ ประสิทธิภาพการเข้าใจบทเรียนไม่ดีพอ  ผู้วิจัยได้ศึกษาสื่อการสอนภาพสามมิติ จากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547:1-40) พบว่าน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ เป็นสื่อแบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ จึงได้ทำ วิจัยการใช้สื่อชุดนี้ให้สอดคล้องกับสาระการ เรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์เล็ก ปัญหาการวิจัย  จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนวิชางานเครื่องยนต์เล็กของ สาขาวิชางานเครื่องยนต์ที่ผู้วิจัยสอนอยู่นี้มี อุปสรรคการอธิบายการทำงาน และการ บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก ทำให้ ประสิทธิภาพการเข้าใจบทเรียนไม่ดีพอ  ผู้วิจัยได้ศึกษาสื่อการสอนภาพสามมิติ จากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547:1-40) พบว่าน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ เป็นสื่อแบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ จึงได้ทำ วิจัยการใช้สื่อชุดนี้ให้สอดคล้องกับสาระการ เรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์เล็ก

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน และ หลังเรียนจากการใช้ แบบฝึกทักษะ วิชา งานเครื่องยนต์เล็ก รหัสวิชา 2101 – 2103 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. ปีที่ 2 สาขาวิชางานยานยนต์ วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 ตัวแปร ต้น แบบฝึก ทักษะ ภาพสาม มิติ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาเครื่องยนต์ เล็ก กรอบแนวคิด ในการวิจัย

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น ปวช.2/1-2/2 วิทยาลัยเทคโนโลนีดอนบอสโก บ้าน โป่ง สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5 จังหวัดราชบุรี จำนวน 47 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นมีลักษณะ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ชุดๆละ 20 ข้อ ครอบคลุม เนื้อหาสาระตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ กำหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้ ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ตรวจสอบความตรง ความเป็น ปรนัย ความเชื่อมั่น อำนาจจำแนก และ ความยากง่าย

7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้ค่าสถิติดังนี้ 1. ค่าสถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ค่าเฉลี่ย ( ) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับคะแนน เฉลี่ยของกลุ่ม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการวิเคราะห์ การกระจายของคะแนน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ใช้ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการสอน ค่า t-test (Dependent) ใช้ในการทดสอบ ความแตกต่างของคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียน 2. ค่าสถิติสำหรับการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่า IC ใช้ตรวจสอบความตรงและความเป็นปรนัย ของแบบทดสอบ ค่า r ( วิธีสอบซ้ำ Test – retest) ใช้ตรวจสอบ ค่าความเชื่อมั่น ค่า p และค่า r ใช้ตรวจสอบอำนาจจำแนกและความยากง่าย

8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการ ทดสอบก่อนการเรียนและหลังเรียนวิชางาน เครื่องยนต์เล็ก (2101-2103) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/1 - 2/2 สาขาวิชางานยานยนต์ เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก การ ประเมินผ ล N DD D2D2 t-test ก่อนเรียน - หลังเรียน 47-4314841 14.677 ** ** ค่านัยสัมคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.1

9 สรุปผลการวิจัย พบว่าเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของ คะแนนการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วย t-test พบค่า t = 14.677 ซึ่งมีนัยสำคัญ ทางสถิติ 0.01 จึงกล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อน เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญที่เชื่อมั่นได้ถึง 99 % ซึ่งยอมรับ สมมติฐานที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นปวช.2/1- 2/2 สาขางานยานยนต์ วิชางานเครื่องยนต์ เล็ก (2101-2103) ที่เรียนด้วยวิธีการสอนตาม ความคาดหวังของนักเรียนมีความแตกต่างกัน ผลของการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า สื่อ แผ่นใส 3 มิติและวิธีการสอนตามความคาดหวัง ของนักเรียนช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การใช้สื่อแบบฝึกทักษะภาพ สามมิติเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน หน่วยที่ 1 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เล็ก วิชางานเครื่องยนต์เล็ก รหัส 2101-2103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google