งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา การจัด แสดงสินค้า โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบกระบวนการ เพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา การจัด แสดงสินค้า โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบกระบวนการ เพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา การจัด แสดงสินค้า โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบกระบวนการ เพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 เนื่องด้วยผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ทำ การสอนวิชา การจัดแสดงสินค้า ในภารเรียน ที่ 2/2556 จากการสำรวจในชั้นเรียนพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการใช้เทคนิคใน การจัดแสดงสินค้าค่อนข้างต่ำ ดังนั้น เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา การจัด แสดงสินค้า เรื่อง ประเภทของการจัดแสดง สินค้า ในภาคเรียนนี้ ให้สัมฤทธิ์ผลจึง จำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัยจึงสนใจและทำการวิจัยในชั้นเรียน โดย ใช้กิจกรรมการสอนแบบ เพื่อนช่วยเพื่อนใน วิชา การจัดแสดงสินค้า

3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลัง เรียนวิชาการจัดแสดงสินค้า โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน

4 ประชากร : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 3003, 3004 และ 3005 รอบเช้า สาขางานการขาย จำนวน 3 ห้อง กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 ห้อง 3003 รอบเช้า สาขางานการขาย จำนวน 15 คน ได้มาจาก การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : 1. ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการสอนแบบกระบวนการ เพื่อนช่วยเพื่อน 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลัง เรียนวิชาการจัดแสดงสินค้า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จำนวน 60 ข้อ

5 ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง เรียน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ SD. 17.930.96 28.670.82 39.270.70 จากตารางวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระหว่างเรียนจำนวน 3 ครั้ง มี คะแนนสูงขึ้นเป็นลำดับทั้ง 3 ครั้งโดยครั้งที่ 1 = 7.93, SD. = 0.96 ครั้งที่ 2 = 8.67, SD. = 0.82 และ ครั้งที่ 3 = 9.27, SD. = 0.70 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงตามลำดับด้วย นั่น แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจ ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องเพิ่มขึ้น

6 ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดแสดง สินค้า โดยใช้กิจกรรมการสอน แบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน คะแนน สอบ SD.tSig. ก่อนเรียน 24.1 3 5.18 - 21.9 6.000 หลังเรียน 44.4 0 5.48 จากตารางวิเคราะห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนเท่ากับ 24.13 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนเท่ากับ 44.40 และจากการทดสอบด้วย สถิติ t-test แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ กิจกรรมการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ใน รายวิชาการจัดแสดงสินค้า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐาน

7 จากการวิจัยพบว่า ผลการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัด แสดงสินค้า โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ เป็นทั้งนี้เนื่องจาก กิจกรรมการสอนแบบ กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้นักเรียนมี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเด็กที่หัว อ่อนกับเด็กที่หัวดี เช่น ให้เด็กที่หัวดีมาช่วย เด็กหัวอ่อนทำได้โดยสอนการบ้าน อธิบาย เนื้อหาที่ไม่เข้าใจให้กัน ซึ่งจะส่งผลทำให้ผล การเรียนของเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ดีขึ้นมากกว่า ก่อนที่จะใช้กิจกรรมการสอนแบบกระบวนการ เพื่อนช่วยเพื่อน


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา การจัด แสดงสินค้า โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบกระบวนการ เพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google