งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ต้องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของชุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ต้องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของชุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - ต้องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของชุด โปรแกรมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากเดิม และทำเป็น บทเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ทุกที่ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตและฝึกปฏิบัติใน การสร้างงานนำเสนอด้วยตนเอง - เนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ มีความสอดคล้องกับ รายวิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ซึ่ง ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ทำการสอน

3 1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์ พอยน์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์ พอยน์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มี คะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเมื่อนำมา ทดสอบหาค่าที (t- test) ได้ค่า t = 96.35 มี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กล่าวคือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงาน นำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียน เพราะ สามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาสูงขึ้นได้จริง ผังสรุป ผลการวิจัย ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการ ใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ สำหรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

5 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ รายละเอียดด้าน ต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม ด้านเนื้อหาและการ นำเสนอ 3.85 มาก ด้านภาพ เสียง การ ใช้ภาษา 3.83 มาก ด้านการออกแบบ จอภาพ 3.89 มาก ด้านการจัดการใน บทเรียน 3.89 มาก ข้อความ 3.86 มาก

6 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียน ด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ ที่พบว่า คะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่า ก่อนเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาสูงขึ้นเนื่องเพราะผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า กระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเองหรือการเรียนการสอนรายบุคคล อย่างละเอียด และดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ๒. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาว เวอร์พอยน์ โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก มี ประเด็นเรื่อง ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้นมีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมาคือ ทำให้นักศึกษาสนุกกับการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อ หน่าย และนักศึกษาชอบการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้ เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สีสันสดใส ใช้รูปภาพและตัวอักษรขนาดที่เหมาะสม

7 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การศึกษาวิจัย ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการ เรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพ นักศึกษา สามารถศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง ทำให้สามารถเข้าใจเรื่องที่เรียน มากขึ้น ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น สิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือผลงานที่มี คุณภาพ

8


ดาวน์โหลด ppt - ต้องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของชุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google