งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นายอธิชาติ ไชยาแจ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นายอธิชาติ ไชยาแจ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นายอธิชาติ ไชยาแจ่ม
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ผู้วิจัย : นายอธิชาติ ไชยาแจ่ม สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน

2 ปัญหาการวิจัย - ต้องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของชุดโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากเดิม และทำเป็นบทเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ทุกที่ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตและฝึกปฏิบัติในการสร้างงานนำเสนอด้วยตนเอง - เนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ มีความสอดคล้องกับรายวิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ทำการสอน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

4 ผังสรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มีคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเมื่อนำมาทดสอบหาค่าที (t- test) ได้ค่า t = มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางการเรียน เพราะสามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสูงขึ้นได้จริง

5 รายละเอียดด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ความเหมาะสม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ รายละเอียดด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ความเหมาะสม ด้านเนื้อหาและการนำเสนอ 3.85 มาก ด้านภาพ เสียง การใช้ภาษา 3.83 ด้านการออกแบบจอภาพ 3.89 ด้านการจัดการในบทเรียน ข้อความ 3.86

6 สรุปผลการวิจัย ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียนด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ ที่พบว่า คะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสูงขึ้นเนื่องเพราะผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้ากระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเองหรือการเรียนการสอนรายบุคคลอย่างละเอียด และดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ๒. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียเรื่อง สร้างงานนำเสนอง่าย ๆ สไตล์พาวเวอร์พอยน์ โดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมาก มีประเด็นเรื่อง ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ทำให้นักศึกษาสนุกกับการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และนักศึกษาชอบการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้ เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สีสันสดใส ใช้รูปภาพและตัวอักษรขนาดที่เหมาะสม

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง ทำให้สามารถเข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น สิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือผลงานที่มีคุณภาพ

8 จบการนำเสนอครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นายอธิชาติ ไชยาแจ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google