งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) นาย เพียรตะวัน มงคลวาณิชย์ เลขที่ 34 ม.4/2 2) นางสาว อังคณา คุณากาศ เลขที่ 38 ม.4/2 3) นางสาว ภัณฑิรา อารีวงค์ เลขที่ 43 ม.4/2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) นาย เพียรตะวัน มงคลวาณิชย์ เลขที่ 34 ม.4/2 2) นางสาว อังคณา คุณากาศ เลขที่ 38 ม.4/2 3) นางสาว ภัณฑิรา อารีวงค์ เลขที่ 43 ม.4/2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) นาย เพียรตะวัน มงคลวาณิชย์ เลขที่ 34 ม.4/2 2) นางสาว อังคณา คุณากาศ เลขที่ 38 ม.4/2 3) นางสาว ภัณฑิรา อารีวงค์ เลขที่ 43 ม.4/2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ นภัสสร วงศรีคุณถาวร ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) นาย เพียรตะวัน มงคลวาณิชย์ เลขที่ 34 ม.4/2 2) นางสาว อังคณา คุณากาศ เลขที่ 38 ม.4/2 3) นางสาว ภัณฑิรา อารีวงค์ เลขที่ 43 ม.4/2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ นภัสสร วงศรีคุณถาวร

3 สาระสำคัญของโครงงาน - ทำให้เราได้รู้ประวัติของอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น - ทำให้เรารู้ว่าอินเอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร - ทำให้เรารู้ว่าอินเทอร์เน็ตรวมเป็นเครือข่ายเดียว ทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ระยะเวลาดำเนินงาน 4 อาทิตย์

4 หลักการและเหตุผล อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็นเครือข่าย เดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่าง คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย สำหรับคำว่า internet หากแยกศัพท์จะได้มา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net ซึ่ง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และคำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย IP (Internet protocal) Address คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ เชื่อมต่อกันใน internet ต้องมี IP ประจำเครื่อง ใน ปัจจุบัน IP address คือเลข 4 ชุด หรือ 4 Byte เช่น 203.158.197.2 หรือ 202.29.78.12 เป็นต้น แต่ถ้าเป็น สถาบันการศึกษาโดยทั่วไปจะได้ IP มา 1 Class C เพื่อแจกจ่ายให้กับ Host ในองค์กรได้ใช้ IP จริงได้ถึง 254 เครื่อง หลักการและเหตุผล อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็นเครือข่าย เดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่าง คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย สำหรับคำว่า internet หากแยกศัพท์จะได้มา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net ซึ่ง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และคำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย IP (Internet protocal) Address คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ เชื่อมต่อกันใน internet ต้องมี IP ประจำเครื่อง ใน ปัจจุบัน IP address คือเลข 4 ชุด หรือ 4 Byte เช่น 203.158.197.2 หรือ 202.29.78.12 เป็นต้น แต่ถ้าเป็น สถาบันการศึกษาโดยทั่วไปจะได้ IP มา 1 Class C เพื่อแจกจ่ายให้กับ Host ในองค์กรได้ใช้ IP จริงได้ถึง 254 เครื่อง

5 วัตถุประสงค์ - ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต - ความสำคัญของข้อมูลสื่อสังคมยุคใหม่ Social Media กับการสื่อสารในปัจจุบัน - การนำ Web Blog ชื่อ WordPress มา ใช้ในการสร้างเนื้อหาความรู้ที่สนใจ - สรุปว่า ต้องการสร้างเว็บ blog เรื่อง เทคโนโลยี 3G เพื่ออะไร ทำไม วัตถุประสงค์ - ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต - ความสำคัญของข้อมูลสื่อสังคมยุคใหม่ Social Media กับการสื่อสารในปัจจุบัน - การนำ Web Blog ชื่อ WordPress มา ใช้ในการสร้างเนื้อหาความรู้ที่สนใจ - สรุปว่า ต้องการสร้างเว็บ blog เรื่อง เทคโนโลยี 3G เพื่ออะไร ทำไม

6 วิธีดำเนินงาน เราเริ่มจากการวางแผนว่าเราจะทำโครงงาน อะไรและเริ่มศึกษาข้อมูล ปฏิบัติงานและเมื่อเรา สอบถามสืบค้นข้อมูลจนเสร็จแล้ว เราก็นำมาจัดเป็น รูปเล่มและนำมาเสนออาจารย์ฝึกสอน เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี บทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเรามาก ขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็น เป็นปัจจุบันที่สำคัญของมนุษย์ในยุคข้อมูล ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะจัดทำโครงงาน อินเทอร์เน็ตขึ้นมา และต้องการเผยแพร่ข้อมูล ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

7 รายละเอียดการพัฒนา การจัดทำข้อเสนอโครงงาน เป็นการกำหนดกรอบแนวคิด และ วางแผนการพัฒนาโครงงาน รวมถึงตารางกำหนดการ ระยะเวลา ที่ต้องทำงาน เพื่อช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ใน การทำโครงงาน โดยนำเสนอที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ เกี่ยวข้องให้ช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ของการทำโครงงานั้น บรรณานุกรม http://guru.google.co.th http://irrigation.rid.go.th http://th.wikipedia.org http://www.bcoms.net

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) นาย เพียรตะวัน มงคลวาณิชย์ เลขที่ 34 ม.4/2 2) นางสาว อังคณา คุณากาศ เลขที่ 38 ม.4/2 3) นางสาว ภัณฑิรา อารีวงค์ เลขที่ 43 ม.4/2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google