งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต ( Internet )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต ( Internet )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต ( Internet )

2 ชื่อผู้ทำโครงงาน 1) นาย เพียรตะวัน มงคลวาณิชย์ เลขที่ 34 ม.4/2 2) นางสาว อังคณา คุณากาศ เลขที่ 38 ม.4/2 3) นางสาว ภัณฑิรา อารีวงค์ เลขที่ 43 ม.4/2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ นภัสสร วงศรีคุณถาวร

3 สาระสำคัญของโครงงาน - ทำให้เราได้รู้ประวัติของอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น - ทำให้เรารู้ว่าอินเอร์เน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไร - ทำให้เรารู้ว่าอินเทอร์เน็ตรวมเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ระยะเวลาดำเนินงาน 4 อาทิตย์

4 หลักการและเหตุผล อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก หรือเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย สำหรับคำว่า internet หากแยกศัพท์จะได้มา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net ซึ่ง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และคำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายIP (Internet protocal) Addressคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกันใน internet ต้องมี IP ประจำเครื่อง ในปัจจุบันIP address คือเลข 4 ชุด หรือ 4 Byte เช่น หรือ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นสถาบันการศึกษาโดยทั่วไปจะได้ IP มา 1 Class C เพื่อแจกจ่ายให้กับ Host ในองค์กรได้ใช้ IP จริงได้ถึง 254 เครื่อง

5 วัตถุประสงค์ - ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต - ความสำคัญของข้อมูลสื่อสังคมยุคใหม่ Social Media กับ การสื่อสารในปัจจุบัน - การนำ Web Blog ชื่อ WordPress มาใช้ในการสร้างเนื้อหา ความรู้ที่สนใจ - สรุปว่า ต้องการสร้างเว็บ blog เรื่อง เทคโนโลยี 3G เพื่อ อะไร ทำไม

6 วิธีดำเนินงาน เราเริ่มจากการวางแผนว่าเราจะทำโครงงานอะไรและเริ่มศึกษาข้อมูล ปฏิบัติงานและเมื่อเราสอบถามสืบค้นข้อมูลจนเสร็จแล้ว เราก็นำมาจัดเป็นรูปเล่มและนำมาเสนออาจารย์ฝึกสอน เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเป็นปัจจุบันที่สำคัญของมนุษย์ในยุคข้อมูล ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะจัดทำโครงงานอินเทอร์เน็ตขึ้นมา และต้องการเผยแพร่ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

7 รายละเอียดการพัฒนา บรรณานุกรม
การจัดทำข้อเสนอโครงงาน เป็นการกำหนดกรอบแนวคิด และวางแผนการพัฒนาโครงงาน รวมถึงตารางกำหนดการ ระยะเวลาที่ต้องทำงาน เพื่อช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ใน การทำโครงงาน โดยนำเสนอที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องให้ช่วยพิจารณาความเป็นไป ได้ของการทำโครงงานั้น บรรณานุกรม

8


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต ( Internet )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google