งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ สวัสดี ผมชื่อเฟยเฟย 你好!我是飞飞。

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ สวัสดี ผมชื่อเฟยเฟย 你好!我是飞飞。"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ สวัสดี ผมชื่อเฟยเฟย 你好!我是飞飞。
สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ สวัสดี ผมชื่อเฟยเฟย 你好!我是飞飞。 นางสาว วรรณภา พุ่มเพ็ง โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต ๘

2 มาตรฐาน ต ๑.๑ ม.๑/๒ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียงคำง่ายๆ ตามหลักการออกเสียง ต ๑.๑ ม.๑/๓ ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำและประโยค จากการฟังหรือการอ่าน ต ๑.๑ ม.๑/๔ ตอบคำถามง่ายๆ จากการฟัง ต ๑.๓ ม.๑/๒ เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ง่ายๆ ต ๒.๑ ม.๑/๑ พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน ต ๓.๑ ม.๑/๑ บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ต ๔.๑ ม.๑/๑ ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
๑. เพื่อศึกษาการใช้คำศัพท์การใช้โครงสร้างประโยค สำนวนความรู้ทาง วัฒนธรรมที่ใช้ในการทักทายทำความรู้จัก ๒.เพื่อฝึกเป็นฝึกให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ ทักษะการทำงานร่วมกัน การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ทักษะการระบุ กำหนด และแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์และความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสารทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อ

4 คำถามกำหนดกรอบความรู้
คำถามสร้างพลังคิด - ทำไมคนไทยต้องเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม - เขาเป็นคนประเทศใด คุณรู้จักเขาไหม คำถามประจำหน่วย ในชีวิตประจำวันเราต้องใช้ภาษาจีนในการทักทายบุคคลอื่น เราจะต้องใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ความรู้วัฒนธรรมใดบ้างในการกล่าวทักทายและกล่าวคำอาลา คำถามประจำบท การพูดทักทายเป็นภาษาจีนมีผลดีกับนักเรียนอย่างไร คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการทักทายและอำลาในภาษาจีนมีอะไรบ้าง การพูดทักทายและอำลาเป็นภาษาไทยแตกต่างกับการพูดทักทายภาษาจีนหรือไม่

5 การประเมิน ก่อนเริ่ม การจัดการเรียนรู้ ระหว่าง สิ้นสุด วิธีการ
 เครื่องมือ -การสังเกต -แบบประเมินการทำงานกลุ่ม -สมุดบันทึก -การประเมินแบบRubric -แบบประเมินทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน -การสังเกตแบบมีส่วนร่วม -แบบประเมินการมีส่วนร่วม

6 โครงงาน สวัสดีประเทศจีน
โครงงาน สวัสดีประเทศจีน ทำไมเราต้องเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม คำกล่าวทักทายภาษาจีนพื้นฐานโดยทั่วไปที่มักใช้กันมีอะไรบ้าง ให้นักเรียนสืบค้นการกล่าวคำทักทายที่ใช้ในลักษณะที่เป็นภาษาทางการและคำกล่าวทักทายที่เป็นภาษาพูด ให้นักเรียนแยกแยะและเขียนแผนภูมิรูปภาพการใช้คำทักทายในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

7 โครงงาน สวัสดีประเทศจีน
โครงงาน สวัสดีประเทศจีน GRAST G เป้าหมาย นักเรียนสามารถกล่าวคำทักทายและคำอำลาเป็นภาษาจีนได้ R บทบาทของนักเรียน นักเรียนทำหน้าที่สืบค้นข้อมูลการทักทายและการอำลาเป็นภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทำความเข้าใจโครงงาน และนำเสนอโครงงาน A กลุ่มผู้ชม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๕ ห้องเรียน S ชุดกิจกรรมและภาระงาน ป้ายชื่อภาษาจีนขนาดใหญ่ แผนภูมิการกล่าวคำทักทายและการกล่าวและคำอำลาในสถานการณ์ต่างๆ P ผลงาน แผนภูมิการทักทาย โดยนำเสนอเป็นพาวเวอร์พอยต์และแสดงบทบาทสมมติ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ สวัสดี ผมชื่อเฟยเฟย 你好!我是飞飞。

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google