งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว วรรณภา พุ่มเพ็ง โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว วรรณภา พุ่มเพ็ง โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต ๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว วรรณภา พุ่มเพ็ง โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต ๘

2 มาตรฐาน ต ๑. ๑ ม. ๑ / ๒ ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน อ่านออกเสียง และประสมเสียงคำง่ายๆ ตามหลักการ ออกเสียง ต ๑. ๑ ม. ๑ / ๓ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย ของคำกลุ่มคำและประโยค จากการฟังหรือการ อ่าน ต ๑. ๑ ม. ๑ / ๔ตอบคำถามง่ายๆ จากการฟัง ต ๑. ๓ ม. ๑ / ๒เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียน คำศัพท์ ง่ายๆ ต ๒. ๑ ม. ๑ / ๑ พูดและแสดงออกอย่างสุภาพ ตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของจีน ต ๓. ๑ ม. ๑ / ๑บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น ต ๔. ๑ ม. ๑ / ๑ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียน

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ๑. เพื่อศึกษาการใช้คำศัพท์การใช้โครงสร้างประโยค สำนวนความรู้ทาง วัฒนธรรมที่ใช้ในการทักทายทำ ความรู้จัก ๒. เพื่อฝึกเป็นฝึกให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะ ด้าน ต่างๆ ทักษะการทำงานร่วมกัน การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ทักษะการระบุ กำหนด และแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์และความใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสารทักษะการใช้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อ

4 คำถามกำหนดกรอบความรู้ คำถามสร้างพลังคิด - ทำไมคนไทยต้องเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม - เขาเป็นคนประเทศใด คุณรู้จักเขาไหม คำถามประจำหน่วย ในชีวิตประจำวันเราต้องใช้ภาษาจีนในการทักทายบุคคลอื่น เราจะต้องใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ความรู้ วัฒนธรรมใดบ้างในการกล่าวทักทายและกล่าวคำอาลา คำถามประจำบท การพูดทักทายเป็นภาษาจีนมีผลดีกับนักเรียนอย่างไร คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการทักทายและอำลาในภาษาจีนมี อะไรบ้าง การพูดทักทายและอำลาเป็นภาษาไทยแตกต่างกับการพูด ทักทายภาษาจีนหรือไม่

5 การประเมิน ก่อนเริ่ม การจัดการ เรียนรู้ ระหว่าง การจัดการเรียนรู้ สิ้นสุด การจัดการเรียนรู้ วิธีก าร เครื่อง มือ วิธีการ เครื่องมือวิธีการ เครื่องมือ - การ สังเก ต - แบบ ประเมิน การ ทำงาน กลุ่ม - สมุด บันทึก - การ ประเมิน แบบ Rubric - แบบประเมิน ทักษะทาง ภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน - การสังเกต แบบมีส่วน ร่วม - แบบประเมิน การมีส่วนร่วม

6 โครงงาน สวัสดีประเทศจีน ทำไมเราต้องเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม คำกล่าวทักทายภาษาจีนพื้นฐานโดยทั่วไปที่มักใช้กันมี อะไรบ้าง ให้นักเรียนสืบค้นการกล่าวคำทักทายที่ใช้ในลักษณะที่เป็น ภาษาทางการและคำกล่าวทักทายที่เป็นภาษาพูด ให้นักเรียนแยกแยะและเขียนแผนภูมิรูปภาพการใช้คำ ทักทายในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

7 GRAST G เป้าหมาย นักเรียนสามารถกล่าวคำทักทายและคำ อำลาเป็นภาษาจีนได้ R บทบาทของนักเรียน นักเรียนทำหน้าที่สืบค้นข้อมูล การทักทายและการอำลาเป็นภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทำความเข้าใจโครงงาน และนำเสนอโครงงาน A กลุ่มผู้ชม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๕ ห้องเรียน S ชุดกิจกรรมและภาระงาน ป้ายชื่อภาษาจีนขนาดใหญ่ แผนภูมิการกล่าวคำทักทายและการกล่าวและคำอำลาใน สถานการณ์ต่างๆ P ผลงาน แผนภูมิการทักทาย โดยนำเสนอเป็นพาวเวอร์ พอยต์และแสดงบทบาทสมมติ โครงงาน สวัสดีประเทศจีน


ดาวน์โหลด ppt นางสาว วรรณภา พุ่มเพ็ง โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต ๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google