งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์ประกอบของการ ถ่ายภาพ โดย อ. ดร. พิชยา พรมาลี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์ประกอบของการ ถ่ายภาพ โดย อ. ดร. พิชยา พรมาลี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์ประกอบของการ ถ่ายภาพ โดย อ. ดร. พิชยา พรมาลี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2 ชื่อหน่วย ชื่อเรื่อง ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : หลักการถ่ายภาพ ชื่อเรื่อง : การจัดองค์ประกอบของการ ถ่ายภาพ

3 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ ให้นักศึกษาศึกษาถึงการจัดองค์ประกอบภาพ หรือ การจัดวาง (organize) องค์ประกอบต่างๆ ภายในภาพให้เหมาะสม เพื่อให้องค์ประกอบใน ภาพนั้นเหมาะสมน่าดู มีกิจกรรมตามแผนจัดการ เรียนรู้ ที่มีโครงงานให้นักศึกษาเป็นช่างภาพมือ อาชีพ

4 สาระการเรียนรู้ ความหมายการจัดองค์ประกอบภาพ หน้าที่ของการจัดองค์ประกอบภาพ หลักการจัดองค์ของประกอบของภาพ

5 ระดับชั้น - เวลา ระดับชั้น : ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา เวลาที่ต้องการ : โดยประมาณ 3 คาบ

6 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ภาพถ่ายที่สวยงามตามหลักการจัดองค์ประกอบ ภาพ เช่น – มีจุดสนใจ – มีการเน้นจุดสนใจ – ความสวยงาม – มีความสมดุลย์ – มีฉากหน้า - ฉากหลัง – มีเส้นนำสายตา

7 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง 1. นักศึกษาสามารถอธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับ องค์ประกอบของการถ่ายภาพได้ถูกต้อง 2. นักศึกษาสามารถเลือกหลักเกณฑ์ในการจัดองค์ของ ประกอบของภาพมาใช้ในการถ่ายภาพได้ถูกต้อง 3. นักศึกษาแสดงความคิดให้เหตุผลในการจัดองค์ของ ประกอบของภาพได้ถูกต้อง 4. นักศึกษาตัดสินใจในการสื่อความหมายด้วยภาพถ่ายได้ เหมาะสม 5. นักศึกษาเกิดความคิดในออกแบบและสร้างสรรค์การจัด องค์ประกอบภาพได้เหมาะสม 6. นักศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดองค์ของประกอบ ของภาพที่มีผลต่อการสื่อความหมาย 7. นักศึกษาสามารถปฏิบัติภาระงานและประเมินงานที่ มอบหมายได้

8 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด : เราจะถ่ายภาพให้ สวยงามประทับใจคนดูได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย : เราจะมีหลัการจัด องค์ประกอบของการถ่ายภาพได้อย่างไร คำถามประจำบท : หลักการจัดองค์ของ ประกอบภาพมีอะไรบ้าง

9 แผนการประเมิน ( ระยะเวลาใน การประเมิน ) ก่อนเริ่มโครงงาน : แบบประเมินความพร้อม ระหว่างทำโครงงาน : 1. แบบสังเกตพฤติการเรียนเพื่อกระตุ้นการกำกับ ตนเองและการระดมสมอง 2. แบบตรวจรายการการ ปฏิบัติภาระงาน 3. แบบบันทึกการถ่ายภาพและสรุปข้อความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับ หลังจากทำโครงงานเสร็จสิ้น : 1. แบบทดสอบ 2. แบบประเมินผลงานและแบบประเมินตนเอง

10 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น : การใช้กล้องและ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพดิจิทัล แสงและเวลาใน การถ่ายภาพ

11 กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบัติการถ่ายภาพตามใบงานที่ 1 2. ให้นักศึกษาแสดงผลงานการถ่ายภาพจากประสบการณ์ เดิม และร่วมกัยอภิปรายผลงาน 3. ผู้สอนบรรยายเชิงอภิปราย เรื่อง การจัดองค์ประกอบของ การถ่ายภาพ 3. ผู้สอนให้นักศึกษาปฏิบัติการถ่ายภาพตามใบงานที่ 2 หลังจากที่มีความรู้ในเรื่อง การจัดองค์ประกอบของการ ถ่ายภาพ 4. ผู้สอนให้นักศึกษานำเสนอผลงานการถ่ายภาพและ ร่วมกันอภิปรายในผลงานของนักศึกษาแต่ละคน 5. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปบทเรียน 6. ผู้สอนให้นักศึกษาสะท้อนความคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับ นักศึกษาบ้างจากการเรียนหน่วยนี้

12 การปรับกิจกรรมรกาเรียนรู้ตาม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ : ดูแลนักศึกษา ที่ไม่มีทักษะในการใช้กล้องและไม่มีกล้องเป็น ของตัวเอง นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษ : ให้ใส่ ความคิดว่าจะนำเสนอเรื่องราวหรือสื่อ ความหมายอะไรจากภาพถ่ายหรือนำเสนอเป็น ภาพชุด

13 สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับ หน่วยการเรียนรู้ เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ : กล้องถ่ายภาพ DSLR เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ : โปรแกรมนำเสนอภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ : ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมิน แผ่นพับโครงงาน แหล่งเรียนรู้ : ชุมชน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

14 จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt แผนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์ประกอบของการ ถ่ายภาพ โดย อ. ดร. พิชยา พรมาลี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google