งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การแนะนำตัวเอง : ตัวฉันมีชื่อว่า ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ครูศุภลักษณ์ อุ่นคำ โรงเรียนบางปลาม้า ” สูงสุมารผดุงวิทย์ ” จ. สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การแนะนำตัวเอง : ตัวฉันมีชื่อว่า ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ครูศุภลักษณ์ อุ่นคำ โรงเรียนบางปลาม้า ” สูงสุมารผดุงวิทย์ ” จ. สุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การแนะนำตัวเอง : ตัวฉันมีชื่อว่า ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ครูศุภลักษณ์ อุ่นคำ โรงเรียนบางปลาม้า ” สูงสุมารผดุงวิทย์ ” จ. สุพรรณบุรี

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง สาระการเรียนรู้หลัก : ภาษาจีน สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร  มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม  มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม สาระที่ 3 : ภาษากับนานาสาระ  มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลก ทัศน์ของตน

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้  คำถามสร้างพลังคิด ภาษาจีนมีความสำคัญต่อคนไทยอย่างไร  คำถามประจำหน่วย ทำไมคนที่เรียนภาษาต้องเริ่มเรียนรู้จากการแนะนำ ตัวเองก่อนการข้าสู่บทเรียน  คำถามประจำบท การแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนมีอะไรบ้าง ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนใน ระหว่างการแนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง

4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงประโยคที่ใช้ การแนะนำตนเองได้  นักเรียนสามารถเขียนรูปประโยคการแนะนำ ตัวเองได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักภาษาจีน

5 เครื่องมือการประเมิน  ก่อนเริ่มโครงการ ใบงานเรื่องการแนะนำตนเอง สมุดบันทึก  ระหว่างการทำโครงงาน การเขียนแนะนำตัวเองจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน งานเขียนสรุปการแนะนำตัวเอง  เมื่อสิ้นสุดโครงงาน สมุดบันทึกสะท้อนความเห็น การนำเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีและการอภิปรายหน้า ห้องเรียน แบบการประเมินตนเองและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

6 โครงงาน : สวัสดี ฉันชื่อ มา นา เป้าหมาย Goal : นักเรียนพูดแนะนำตัวเอง เป็นภาษาจีนได้ บทบาท Role : นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติและทำ ความเข้าใจกับข้อมูลและนำเสนอ ในรูปแบบโครงงาน กลุ่มผู้ชม Audience : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มกิจกรรมและภาระงาน Set of activities and task : แบบฝึกการแนะนำตัวเอง ผลงาน Products : เป็นนำเสนอการแนะนำ ตัวเองเป็นภาษาจีนผ่านสื่อ เทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การแนะนำตัวเอง : ตัวฉันมีชื่อว่า ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปีที่ 4 ) ครูศุภลักษณ์ อุ่นคำ โรงเรียนบางปลาม้า ” สูงสุมารผดุงวิทย์ ” จ. สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google