งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ชื่อหน่วยการเรียนรู้ระบบ การสื่อสารข้อมูล ชื่อครูผู้สอน นางอโนมา นางลอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ชื่อหน่วยการเรียนรู้ระบบ การสื่อสารข้อมูล ชื่อครูผู้สอน นางอโนมา นางลอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ชื่อหน่วยการเรียนรู้ระบบ การสื่อสารข้อมูล ชื่อครูผู้สอน นางอโนมา นางลอย

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำ โครงงานในประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบ ของการสื่อสารข้อมูลได้ นักเรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์ในระบบ การสื่อสารข้อมูลได้ นักเรียนบอกประเภทของการสื่อสาร ข้อมูลได้

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)  เป้าหมาย มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร่วมมือร่วมใจแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาวิเคราะห์แนวทางทาง แก้ปัญหาและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไข ปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

4 บทบาท นักเรียนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยค้นคว้า ทางเลือกที่หลากหลาย คิดวิเคราะห์ สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี ด้วยวิธีการสื่อสารที่ การ ทำงานร่วมกัน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ชุมชน แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้นอก สถานศึกษา

5 ชุดกิจกรรม การกำหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระที่จะทำโครงงาน นักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ ใบความรู้ แหล่งเรียนรู้ ภายใน สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เมื่อได้ข้อมูลแล้ว นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ร่วมกัน เมื่อได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ก็นำมา จัดทำสรุปเนื้อหาโดยการจัดทำในรูปแบบของแผ่นพับ หรือ แผ่นงานสามมิติ ผลงาน ผลงาน แผ่นพับเรื่องระบบการสื่อสารข้อมูล แผ่นงานสามมิติเรื่องระบบการสื่อสาร ข้อมูล

6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้  คำถามสร้างพลังคิด เราสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลหากันได้อย่างไร  คำถามประจำหน่วย องค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้าง วิธีการสื่อสารข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง  คำถามประจำบท ผู้รับข้อมูล ทำหน้าที่อะไร ผู้ส่ง ทำหน้าที่อะไร สื่อกลาง ทำหน้าที่อะไร

7 กระบวนการประเมิน  เครื่องมือ แผนภูมิ KWLS แบบตรวจสอบการร่วมมือกัน แบบันทึกพฤติกรรม รูบิคโครงงาน  วิธีการ การตอบคำถาม การสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม ประเมินผลและบอกผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบ ทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไข การให้คะแนนแบบรูบิค

8 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt LOGO ชื่อหน่วยการเรียนรู้ระบบ การสื่อสารข้อมูล ชื่อครูผู้สอน นางอโนมา นางลอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google