งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ระบบการสื่อสารข้อมูล ชื่อครูผู้สอน นางอโนมา นางลอย

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลได้ นักเรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์ในระบบการสื่อสารข้อมูลได้ นักเรียนบอกประเภทของการสื่อสารข้อมูลได้

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร่วมมือร่วมใจแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาวิเคราะห์แนวทางทางแก้ปัญหาและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้

4 บทบาท บุคคลที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยค้นคว้าทางเลือกที่หลากหลาย คิดวิเคราะห์ สื่อสารและใช้เทคโนโลยี ด้วยวิธีการสื่อสารที่ การทำงานร่วมกัน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ชุมชน แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

5 ชุดกิจกรรม ผลงาน การกำหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระที่จะทำโครงงาน
นักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ ใบความรู้ แหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เมื่อได้ข้อมูลแล้ว นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ร่วมกัน เมื่อได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ก็นำมาจัดทำสรุปเนื้อหาโดยการจัดทำในรูปแบบของแผ่นพับ หรือ แผ่นงานสามมิติ ผลงาน ผลงาน แผ่นพับเรื่องระบบการสื่อสารข้อมูล แผ่นงานสามมิติเรื่องระบบการสื่อสารข้อมูล

6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เราสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลหากันได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย องค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้าง วิธีการสื่อสารข้อมูลมีกี่วิธี อะไรบ้าง คำถามประจำบท ผู้รับข้อมูล ทำหน้าที่อะไร ผู้ส่ง ทำหน้าที่อะไร สื่อกลาง ทำหน้าที่อะไร

7 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ แผนภูมิ KWLS
แบบตรวจสอบการร่วมมือกัน แบบันทึกพฤติกรรม รูบิคโครงงาน วิธีการ การตอบคำถาม การสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม ประเมินผลและบอกผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไข การให้คะแนนแบบรูบิค

8 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google