งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICT & LEARN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICT & LEARN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICT & LEARN

2 ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้
สมรรถภาพความเป็นครู ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการและใช้ข้อมูล อินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย กิจกรรมหลัก คือ ทำสมุดภาพและเว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ทำสมุดภาพรวบรวมไอซีทีในชีวิตประจำวัน โดยนำแนวคิด องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และไอซีทีมาใช้ประกอบการอธิบาย และทำ สมุดภาพรวบรวมไอซีทีที่ใช้ในการเรียนการสอน และแต่ละกลุ่มสร้าง เว็บไซต์ประจำกลุ่มเพื่อนำเสนอข้อมูลไอซีทีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและ การเรียนการสอน

3 สาระการเรียนรู้ ศักยภาพของไอซีที กลวิธีบูรณาการไอซีที
การจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีที

4 ระดับชั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับครู ระยะเวลา 4 สัปดาห์

5 วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยี สารสนเทศได้ 2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม 3. สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 4. สามารถเรียนรู้และทำงานแบบร่วมมือกับผู้อื่นได้

6 คำถามสร้างพลังความคิด
อะไรช่วยให้ความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินชีวิต

7 ทำไมจึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การเรียนการสอน
คำถามประจำหน่วย ทำไมจึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การเรียนการสอน

8 คำถามประจำบท เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไร

9 แนวคิดการทำโครงงาน เป้าหมาย :ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม บทบาท : อภิปราย ผลิตสมุดภาพ และสร้างเว็บไซต์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง : Website, ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม : แบ่งกลุ่มอภิปราย และสรุปลงสมุดบันทึกการอภิปราย รวบรวมข้อมูล ไอซีที (ในชีวิตประจำวัน ,ในการเรียนการสอน) วิเคราะห์ข้อมูล (ในชีวิตประจำวัน ,ในการเรียนการสอน) สรุป สร้างสมุดภาพ (ในชีวิตประจำวัน ,ในการเรียนการสอน) สร้างเว็บไซต์ประจำกลุ่ม โดยดึงทรัพยากรบนเว็บมาใช้ เพื่อติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอผลงานของกลุ่ม ผลงาน : สมุดภาพ , เว็บไซต์

10 การประเมิน ใช้แบบประเมินสมุดบันทึกการอภิปราย แบบประเมินสมุดภาพ และแบบ ประเมินเว็บไซต์ โดยกำหนดเกณฑ์การวัดแบบรูบริก เพื่อประเมินความรู้ พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ICT & LEARN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google