งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICT & LEARN. ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้  สมรรถภาพความเป็นครู ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICT & LEARN. ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้  สมรรถภาพความเป็นครู ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICT & LEARN

2 ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้  สมรรถภาพความเป็นครู ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การ จัดการและใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูล บนระบบเครือข่าย  กิจกรรมหลัก คือ ทำสมุดภาพและเว็บไซต์ โดยให้ นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3 คน ทำสมุดภาพรวบรวม ไอซีทีในชีวิตประจำวัน โดยนำแนวคิดองค์ประกอบ ของคอมพิวเตอร์และไอซีทีมาใช้ประกอบการอธิบาย และทำสมุดภาพรวบรวมไอซีทีที่ใช้ในการเรียนการ สอน และแต่ละกลุ่มสร้างเว็บไซต์ประจำกลุ่มเพื่อ นำเสนอข้อมูลไอซีทีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและ การเรียนการสอน

3 สาระการเรียนรู้  ศักยภาพของไอซีที  กลวิธีบูรณาการไอซีที  การจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีที

4 ระดับชั้น  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ระยะเวลา  4 สัปดาห์

5 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง 1. สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ และ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ 4. สามารถเรียนรู้และทำงานแบบร่วมมือกับผู้อื่นได้

6 คำถามสร้างพลังความคิด  อะไรช่วยให้ความสะดวกและรวดเร็วใน การดำเนินชีวิต

7 คำถามประจำหน่วย  ทำไมจึงนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ใน การ เรียนการสอน

8 คำถามประจำบท  เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาใช้ในการเรียน การสอนได้อย่างไร

9 แนวคิดการทำโครงงาน  เป้าหมาย : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ สอนได้อย่างเหมาะสม  บทบาท : อภิปราย ผลิตสมุดภาพ และสร้างเว็บไซต์  บุคคลที่เกี่ยวข้อง : Website, ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  กิจกรรม : แบ่งกลุ่มอภิปราย และสรุปลงสมุดบันทึกการอภิปราย รวบรวมข้อมูล ไอซีที ( ในชีวิตประจำวัน, ในการเรียน การสอน ) วิเคราะห์ข้อมูล ( ในชีวิตประจำวัน, ในการเรียนการ สอน ) สรุป สร้างสมุดภาพ ( ในชีวิตประจำวัน, ในการเรียน การสอน ) สร้างเว็บไซต์ประจำกลุ่ม โดยดึงทรัพยากรบนเว็บมา ใช้ เพื่อติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอผลงานของ กลุ่ม  ผลงาน : สมุดภาพ, เว็บไซต์

10 การประเมิน  ใช้แบบประเมินสมุดบันทึกการอภิปราย แบบประเมิน สมุดภาพ และแบบประเมินเว็บไซต์ โดยกำหนด เกณฑ์การวัดแบบรูบริก เพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีส่วนร่วมใน การอภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ICT & LEARN. ภาพรวมหน่วยการเรียนรู้  สมรรถภาพความเป็นครู ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google