งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ น่ารู้กับภาษาไทยวันนี้ ชื่อครูผู้สอน ครูจารุวรรณ ศรีอิสาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหน่วยการเรียนรู้ น่ารู้กับภาษาไทยวันนี้ ชื่อครูผู้สอน ครูจารุวรรณ ศรีอิสาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ น่ารู้กับภาษาไทยวันนี้ ชื่อครูผู้สอน ครูจารุวรรณ ศรีอิสาณ

2 วัตถุประสงค์ เรียนรู้กับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เรียนรู้กับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกวิธี เรียนรู้การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP) เป้าหมาย ทุกคนที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน บทบาท การศึกษาผ่านเครื่องมือสื่อสาร ได้ดี บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ทุกคนในชุมชน ชุดกิจกรรม ชุดฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง ผลงาน โครงงานศึกษาภาษาไทยในท้องถิ่น

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ใช้ภาษาอย่างไรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คำถามประจำหน่วย ในท้องถิ่นของตนใช้ภาษาพูดลักษณะเดียวกันหรือไม่ ภาษาไทยที่ใช้แตกต่างกันมากเพียงใด คำถามประจำบท การเขียนภาษาไทย กับการพูด สื่อสารถูกต้องมากที่สุด หรือไม่

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ แบบฝึกทักษะการเขียน การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน แบบฝึกทักษะกระบวนการอ่าน เขียน และการพูด วิธีการ ศึกษาการใช้ภาษาไทยของทุกคนในชุมชน เปรียบเทียบการใช้ภาษาไทยในชุมชนของตนและชุมชนใกล้เคียง ทดสอบการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ ทุกระยะๆ

6 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหน่วยการเรียนรู้ น่ารู้กับภาษาไทยวันนี้ ชื่อครูผู้สอน ครูจารุวรรณ ศรีอิสาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google