งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน : เพื่อสื่อการสอนเรื่อง ระบบสัทอักษรจีน HANYU PINYIN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน : เพื่อสื่อการสอนเรื่อง ระบบสัทอักษรจีน HANYU PINYIN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน : เพื่อสื่อการสอนเรื่อง ระบบสัทอักษรจีน HANYU PINYIN

2 ที่มาของโครงงาน :  การเรียนเรื่องระบบสัทอักษรจีน เป็นพื้นฐานของผู้ที่จะเรียนวิชา ภาษาจีน ในการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ที่เป็น ส่วนประกอบของระบบสัทอักษรจีนให้ถูกต้องและชัดเจนนั้นมี ความยากในระดับหนึ่ง ซึ่งถ้าออกเสียงไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง แล้ว การที่จะพูดสื่อสารเป็นภาษาจีนนั้นก็จะยากขึ้น เพื่อเป็น การช่วยให้การเรียนวิชาภาษาจีน ในเรื่องของระบบสัทอักษรจีน นั้นง่ายขึ้น จึงเกิดการคิดเพื่อที่จะทำสื่อในการสอนอ่านออก เสียงระบบสัทอักษรจีนขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยใน การฝึกอ่านออกเสียงของนักเรียนในการเรียนเรื่องระบบสัท อักษรจีน

3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน :  เพื่อศึกษาการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในการอ่าน ออกเสียงระบบสัทอักษรจีน  เพื่อทำสื่อที่เหมาะสมกับนักเรียนในการอ่านออกเสียง ระบบสัทอักษรจีน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ที่อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน  เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกันและใช้ทักษะการใช้ เครือข่ายเทคโนโลยี

4 ระบบสัทอักษรจีน HANYU PINYIN ภาษาจีนในปัจจุบัน ได้ใช้ระบบ Hanyu Pinyin Fang’an 汉语拼音方案 ( สัทอักษรภาษาจีน ) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ต้องใช้ในการเรียน ภาษาจีน  ประกอบด้วย : 1. พยัญชนะ 23 เสียง 2. สระเดี่ยว 6 เสียง สระผสม และ สระนาสิก 3. วรรณยุกต์ 4 เสียง 4. การผสมคำและการอ่านพินอิน

5 วิธีในการทำโครงงาน :  ร่วมมือกับเพื่อนๆในกลุ่มระดมความคิดในการคิดที่จะนำเสนอสื่อออกมาใน รูปแบบใด  ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสัทอักษรจีนจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น หนังสือ อินเตอร์เน็ต เวปไซต์ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  นำความรู้ที่ได้มารวบรวมแล้วช่วยกันจัดทำบัตรคำพยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ จัดทำแผ่นภาพการผสมคำและการอ่านพินอิน และการจัดเตรียม วีดิโอที่เกี่ยวข้องจากเวปไซด์ Youtube เพื่อใช้ในการอัดวีดิโอการสอน  นำเสนอด้วย การนำสื่อที่จัดทำนั้นมาทำการอัดวีดิโอการสอนโดยมีการ แสดงบทบาทสมมติเป็นครูผู้สอน 1 คน และสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ ก็เป็น นักเรียน  นำผลงานขึ้นโพสต์ในเวปไซด์ Krusorndee.net  นำเสนอผลงานในชั้นเรียนให้กับครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน โดยใช้ Power Point

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆในชั้นเรียนเดียวกันประเมินว่าโครงงาน ชิ้นนี้ ใช้ในการช่วยอ่านออกเสียงได้หรือไม่ การอ่านออกเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในระบบสัท อักษรจีน ถูกต้อง และชัดเจนดีขึ้น ได้ฝึกทักษะการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ นำเสนอผลงาน

7 อ้างอิงแหล่งข้อมูล ข้อมูลจาก : http://www.google.co.th/search ( ค้นหารูปภาพประกอบผลงาน ) www.chinesetimeschool.com/th-th/articles/pinyin- song/ ( วีดิโอเนื้อหา ) Krusorndee.net ( นำเสนอผลงานผ่านเวปไซด์ )  หนังสือภาษาจีน : 1. หนังสือสัมผัสภาษาจีน ม. ต้น เล่ม 1 2. หนังสือ Mine Map Chinese


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน : เพื่อสื่อการสอนเรื่อง ระบบสัทอักษรจีน HANYU PINYIN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google