งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา. คำว่า " นวัตกรรม " มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Innovation" หมายถึงความคิด วิธีปฏิบัติ วัตถุหรือสิ่งของ ที่ใหม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา. คำว่า " นวัตกรรม " มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Innovation" หมายถึงความคิด วิธีปฏิบัติ วัตถุหรือสิ่งของ ที่ใหม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา

2 คำว่า " นวัตกรรม " มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Innovation" หมายถึงความคิด วิธีปฏิบัติ วัตถุหรือสิ่งของ ที่ใหม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน

3 ดังนั้น นวัตกรรมอาจหมายถึงสิ่งใหม่ๆ ดังต่อไปนี้ สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทำมาก่อนเลย สิ่งใหม่ที่เคยทำมาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม

4 “ นวัตกรรมการศึกษา ” คือ การนำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็น ความคิดหรือการกระทำ หรือ สิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัย หลักการ ทฤษฎี ที่ได้ผ่านการ ทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ เข้ามา ใช้ในการศึกษา เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพของการเรียนการ สอน

5

6 โลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็วและในด้านการศึกษา จึงมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของแหล่งสารสนเทศและความรู้ในสังคม จะเปลี่ยนจากตัวครูไปเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี มากมายและหลากหลาย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้อง ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความสามารถ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา ความรู้ได้อย่างเต็มที่

7

8 การเพิ่มปริมาณของผู้เรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้นักเทคโนโลยี การศึกษาต้องหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อให้สามารถสอนนักเรียนได้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการ สอนจึงต้องตอบสนองการเรียนการ สอนแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรูบได้ มากในเวลาจำกัดนักเทคโนโลยี การศึกษาจ่งต้องค้นหานวัตกรรมมา ประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้

9 การเรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้ ด้วยตนเองมากขึ้น ตามแนวปรัชญาสมัยใหม่ที่ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมการศึกษา สามารถช่วยตอบสนองการเรียนรู้ตามอัตภาพ ตามความสามารถของแต่ละคน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่ส่วน ผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมการศึกษา เพิ่มมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กลง แต่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก เทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน

10

11 เกณฑ์การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมไว้ 4 ประการ คือ

12 การ สอน เทคนิค วิธีการ สอน การ พัฒนา สื่อ การใช้ เทคโนโล ยีด้าน คอมพิวเ ตอร์ การ ออกแบ บ หลักสูต รใหม่ๆ การ วัดผล แบบ ใหม่ ขอบข่ายของ นวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา. คำว่า " นวัตกรรม " มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Innovation" หมายถึงความคิด วิธีปฏิบัติ วัตถุหรือสิ่งของ ที่ใหม่ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google