งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จัก กับ อินเทอร์เ น็ต. ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง เครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จัก กับ อินเทอร์เ น็ต. ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง เครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จัก กับ อินเทอร์เ น็ต

2 ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง เครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษา ที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) อินเทอร์เน็ต มาจากคำว่า Inter Connection Network

3 ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต อาร์ ปาเน็ต  ปี 2512 กระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ทุน มหาวิทยาลัย ศึกษาวิธีการเชื่อมโยง คอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เรียกว่า อาร์ ปาเน็ต ARPAnet (ARPA : Advance Research Project Agency) อินเตอร์เน็ต  ปี 2524 มหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐ เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย และเปลี่ยนชื่อมา เป็น อินเตอร์เน็ต

4 ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตใน ประเทศไทย  ปี 2530 มีการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ยังเป็นการ เชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่ง ข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร  ปี 2535 เนคเทค ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ มหาวิทยาลัย เรียกเครือข่ายนี้ว่า เครือข่าย ไทยสาร (ThaiSarn : Thai Social Scientific Academic & Research Network) เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ตลอดจน ข้อคิดเห็นของ นักวิจัย นักวิชาการ โดยจุดแรกที่ มีการเชื่อมโยงเข้ากับอินเตอร์เน็ต

5 อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันได้อย่างไร  อินเทอร์เน็ต = ศูนย์การค้า  คอมพิวเตอร์ที่มาเชื่อมต่อ = ผู้ที่มาเช่า พื้นที่เปิดร้าน  ผู้ใช้ = ลูกค้าที่มาช็อปปิ้ง  ค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต = ค่าผ่าน ประตู “ ศูนย์บริการ อินเทอร์เน็ต ” หรือ ISP

6 ISP ISP (Internet Service Provider) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับในประเทศ ไทยมีหน่วยงานที่ให้บริการด้านนี้อยู่ 2 ประเภท คือ  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ สถาบันการศึกษา การวิจัย และ หน่วยงานของรัฐ

7 คำถามน่ารู้ ? คำถามน่ารู้ ? ให้นักเรียนค้นหาศูนย์บริการ อินเทอร์เน็ต (ISP) ในประเทศ ไทย ให้ได้มากที่สุด

8 ที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4 %E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A D%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8% 99%E0%B9%87%E0%B8%95 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4 %E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A D%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8% 99%E0%B9%87%E0%B8%95  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/utar adit/suporn/chapter1.html http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/utar adit/suporn/chapter1.html


ดาวน์โหลด ppt รู้จัก กับ อินเทอร์เ น็ต. ความหมายของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง เครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google