งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบตอนต้น ปก ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย โรงเรียน ชื่อโครงการ เดือน ปี ที่วิจัยเสร็จ คำนำ ส่วนประกอบ ที่มาของรายงาน วัตถุประสงค์ของรายงาน วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบตอนต้น ปก ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย โรงเรียน ชื่อโครงการ เดือน ปี ที่วิจัยเสร็จ คำนำ ส่วนประกอบ ที่มาของรายงาน วัตถุประสงค์ของรายงาน วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนประกอบตอนต้น ปก ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย โรงเรียน ชื่อโครงการ เดือน ปี ที่วิจัยเสร็จ คำนำ ส่วนประกอบ ที่มาของรายงาน วัตถุประสงค์ของรายงาน วิจัย ประโยชน์ ชื่อผู้วิจัย เดือน ปี สารบัญ เนื้อหา หน้า สารบัญตาราง ตารางที่ หน้า สารบัญภาพ

3 ส่วนเนื้อหา ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา หลักการและเหตุผลของโครงการ OCOK เหตุผล/ปัญหาที่เราคิดจะทำสื่อนี้ ผลที่คาดหวัง ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น สรุปสิ่งที่จะทำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างและหาคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง สำหรับนักเรียนชั้น/ช่วงชั้น......

4 ขอบเขตการวิจัย -เนื้อหา เนื้อหาของสื่ออยู่ในประเด็นใด เรื่องอะไร รายวิชา หลักสูตร -แหล่งข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน คุณสมบัติ -ตัวแปร คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ นิยามศัพท์เฉพาะ สื่อการเรียนรู้ คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ นักเรียน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ได้สื่อที่มีคุณภาพ ใครใช้ ใช้ทำอะไร แล้วจะเกิดผลอย่างไร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อที่สร้างขึ้น ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะของสื่อที่ดี การหาคุณภาพของสื่อ ประโยชน์ของสื่อ หลักการสร้างสื่อ หลักสูตรที่จะให้นร.มาใช้สื่อเรา คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา เนื้อหา จุดประสงค์ เวลาที่ใช้สอนแต่ละเนื้อหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใส่บทคัดย่อ เรียงตาม พ.ศ.จากเก่ามาใหม่ แล้วสรุป

6 วิธีดำเนินการวิจัย -แหล่งข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ -เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินสื่อการเรียนการสอน -การเก็บรวบรวมข้อมูล เขียนกระบวนการที่รวบรวมผลการประมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ -การวิเคราะห์ข้อมูล การค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหา เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ

7 อภิปรายผล ผลการประเมินเป็นอย่างไร เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น จะปรับรุงสืออย่างไร เพราะอะไรจึงปรับปรุงเช่นนั้น ใช้ผลการวิจัยและเอกสารที่ค้นคว้าไว้ในรายงานมาสนับสนุนผลการประเมินหรือเหตุผลที่เราอ้าง จากผลการประเมินพบว่า.....ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก......สอดคล้องกับ ที่ระบุว่า......(อ้างอิง) ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ใครจะเอาสื่อเราไปใช้จะต้องทำอย่างไร ใครจะสร้างสื่ออย่างเราควรทำอย่างไรข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ใครจะทำวิจัยต่อจากเราควรทำอย่างไร

8 ส่วนประกอบตอนท้าย บรรณานุกรม ใช้คู่มือการทำวิทยานิพนธิ์ของ ป โท มรกพ ทางอินเทอร์เน็ต สถาบันวิจัย งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นแนวการเขียนรายงานวิจัยในครั้งนี้ ภาคผนวก -แบบประเมินสื่อการสอน -สื่อการสอน

9 ประวัติผู้วิจัย ชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา ปี วุฒิ (สาขา วิชาเอก) สถานที่ศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน เบอร์โทร อีเมล์


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบตอนต้น ปก ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย โรงเรียน ชื่อโครงการ เดือน ปี ที่วิจัยเสร็จ คำนำ ส่วนประกอบ ที่มาของรายงาน วัตถุประสงค์ของรายงาน วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google