งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบตอนต้น ปก ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย โรงเรียน ชื่อ โครงการ เดือน ปี ที่วิจัยเสร็จ คำนำ ส่วนประกอบ ที่มาของรายงาน วัตถุประสงค์ของรายงาน วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบตอนต้น ปก ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย โรงเรียน ชื่อ โครงการ เดือน ปี ที่วิจัยเสร็จ คำนำ ส่วนประกอบ ที่มาของรายงาน วัตถุประสงค์ของรายงาน วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนประกอบตอนต้น ปก ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย โรงเรียน ชื่อ โครงการ เดือน ปี ที่วิจัยเสร็จ คำนำ ส่วนประกอบ ที่มาของรายงาน วัตถุประสงค์ของรายงาน วิจัย ประโยชน์ ชื่อผู้วิจัย เดือน ปี สารบัญ เนื้อหา หน้า สารบัญตาราง ตารางที่ หน้า สารบัญภาพ

3 ส่วนเนื้อหา ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา หลักการและเหตุผลของโครงการ OCOK เหตุผล / ปัญหาที่เราคิดจะทำสื่อนี้ ผลที่ คาดหวัง ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น สรุปสิ่งที่จะ ทำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างและหา คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่อง.......... สำหรับนักเรียนชั้น / ช่วงชั้น......

4 ขอบเขตการวิจัย - เนื้อหา เนื้อหาของสื่ออยู่ในประเด็นใด เรื่อง อะไร รายวิชา หลักสูตร - แหล่งข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน คุณสมบัติ - ตัวแปร คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ นิยามศัพท์เฉพาะ สื่อการเรียนรู้ คุณภาพของสื่อ การเรียนรู้ นักเรียน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ได้สื่อที่มี คุณภาพ ใครใช้ ใช้ทำอะไร แล้วจะเกิดผล อย่างไร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สื่อที่ สร้างขึ้น ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะ ของสื่อที่ดี การหาคุณภาพของสื่อ ประโยชน์ของสื่อ หลักการสร้างสื่อ หลักสูตรที่จะให้นร. มาใช้สื่อเรา คำอธิบาย รายวิชา โครงสร้างรายวิชา เนื้อหา จุดประสงค์ เวลาที่ใช้สอนแต่ละเนื้อหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใส่บทคัดย่อ เรียงตาม พ. ศ. จากเก่ามาใหม่ แล้วสรุป

6 วิธีดำเนินการวิจัย - แหล่งข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินสื่อ การเรียนการสอน - การเก็บรวบรวมข้อมูล เขียนกระบวนการที่ รวบรวมผลการประมินคุณภาพสื่อจาก ผู้เชี่ยวชาญ - การวิเคราะห์ข้อมูล การค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหา เกณฑ์ การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ

7 อภิปรายผล ผลการประเมินเป็นอย่างไร เพราะอะไรจึงเป็น เช่นนั้น จะปรับรุงสืออย่างไร เพราะอะไรจึง ปรับปรุงเช่นนั้น ใช้ผลการวิจัยและเอกสารที่ ค้นคว้าไว้ในรายงานมาสนับสนุนผลการ ประเมินหรือเหตุผลที่เราอ้าง จากผลการประเมินพบว่า..... ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจาก...... สอดคล้องกับ........ ที่ระบุว่า......( อ้างอิง ) ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัย ไปใช้ ใครจะเอาสื่อเราไปใช้จะต้องทำอย่างไร ใครจะสร้างสื่ออย่างเราควรทำอย่างไร ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ใครจะทำ วิจัยต่อจากเราควรทำอย่างไร

8 ส่วนประกอบตอนท้าย บรรณานุกรม ใช้คู่มือการทำวิทยานิพนธิ์ของ ป โท มรกพ ทางอินเทอร์เน็ต สถาบันวิจัย งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เป็นแนว การเขียนรายงานวิจัยในครั้งนี้ ภาคผนวก - แบบประเมินสื่อการสอน - สื่อการสอน

9 ประวัติผู้วิจัย ชื่อ - นามสกุล ประวัติการศึกษา ปี วุฒิ ( สาขา วิชาเอก ) สถานที่ศึกษา ตำแหน่ง ทางวิชาการ สถานที่ทำงาน เบอร์โทร อีเมล์


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบตอนต้น ปก ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย โรงเรียน ชื่อ โครงการ เดือน ปี ที่วิจัยเสร็จ คำนำ ส่วนประกอบ ที่มาของรายงาน วัตถุประสงค์ของรายงาน วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google