งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทาง วิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทาง วิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทาง วิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 หลักการและเหตุผล 2 หนึ่งในพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การทำงาน วิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา โดยเฉพาะภาคใต้ ให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติและนานาชาติ การจัดการงานวิจัย (Research Management) อย่างเป็นระบบ มี ประสิทธิภาพ รวดเร็วทันเวลา และตรวจสอบได้ เป็นกลไกสำคัญที่จำเป็นในการส่งเสริมและ พัฒนานักวิจัย งานวิจัย และระบบวิจัย ของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ งานวิจัยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา และตรวจสอบได้ โดยสามารถใช้งาน ระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2) เพื่อเป็นแนวทางและการประสานงานกับ นักวิจัยในการลงทะเบียนโครงการเพื่อขอ พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3

4 กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร และ บุคลากรต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1) เพื่อช่วยในการจัดการงานวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 2) เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามและประเมิน ความก้าวหน้าของงานวิจัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 5

6 หลักในดำเนินการ 6 1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) และ เว็บแอพพลิเคชั่น (web Application) ที่สามารถนำเข้าข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แสดง รายงาน และแจ้งเตือน 2) การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของ ผู้ใช้ด้วย Username และ Password ใน การเข้าถึงข้อมูลตามสถานะของผู้ใช้งาน

7 ระยะเวลาดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ระหว่าง 1 มิ. ย. 2556 – 30 พ. ค. 2558 คือ 1) ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการโครงการวิจัย (1 มิ. ย. 2556 – 30 พ. ย. 2556) 2) ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการติดตามและรายงาน ความก้าวหน้าโครงการวิจัย (1 ธ. ค. 2556 – 31 มี. ค. 2557) 3) ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และการพัฒนา เว็บไซต์ของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ (1 เม. ย. 2557 – 30 มิ. ย. 2558) 7

8 ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการ โครงการวิจัย 8

9 ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะ ที่ 1 1) โปรแกรมสำหรับลงทะเบียนโครงการวิจัย 2) โปรแกรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย 3) ระบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลโครงการวิจัย และผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 9

10 10 ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัย

11 ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะที่ 2 1) ติดตาม แจ้งเตือน การรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินงาน 2) แสดงสถิติโครงการวิจัยตาม คณะ ภาควิชา / หน่วยงาน 3) ออกรายงานโครงการวิจัย ตามปี คณะ ภาควิชา / หน่วยงาน 4) รายงานแหล่งทุนที่ได้รับ 5) การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 6) การขอปรับปรุงแก้ไขโครงการ 7) การรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย 8) การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุติโครงการวิจัย 9) การรายงานการเบี่ยงเบนที่เกิดจากการดำเนินงาน โครงการวิจัย 10) ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae) 11) การรายงานประชุมวิชาการ / เสนอผลงาน / ดูงาน 11

12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ งานวิจัย 12 http://rmis.medicine. psu.ac.th

13 13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทาง วิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google