งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( Crowdsourcing Health Information System Development )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( Crowdsourcing Health Information System Development )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( Crowdsourcing Health Information System Development )
การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพโดย ใช้กระบวนการถ่ายโอนงานให้มวลชน ภาณุมาศ นนทพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา นพ.อมร รอดคล้าย

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โลกกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล รัฐธรรมนูญกับความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม การลงทุนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในด้าน ระบบ ข้อมูลสุขภาพมีสูงทั้งเงินและ ความหลากหลายของระบบ ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของภาครัฐและประชาชน สามารถลดได้ ด้วยการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพ กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพขององค์กรภาครัฐและ ภาคประชาชน ความสำคัญของ Social Networking เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับ การพัฒนาข้อมูลร่วมกัน กระบวนการร่วมสร้างข้อมูลด้วยวิธีการถ่ายโอนงานให้มวลชน (Crowdsourcing)

3 คำถามวิจัย รูปแบบการถ่ายโอนงานให้มวลชลต่อผลการ ดำเนินงานระบบข้อมูลสุขภาพเป็นอย่างไร

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาระบบงานข้อมูลข่าว สารโดยใช้กระบวนการถ่ายโอนงานให้มวลชนต่อ การดำเนินงานระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบงานข้อมูลข่าวสารสุขภาพโดยใช้กระบวนการถ่ายโอนงานให้มวลชน (Crowdsourcing)

5 สมมติฐานการวิจัย การถ่ายโอนงานให้มวลชนมีผลต่อการดำเนินงาน ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

6 ขอบเขตการวิจัย กลุ่มประชากรที่ศึกษา
บุคลากรที่ทำงานกับข้อมูลสุขภาพที่ใช้เครือข่าย อินเตอร์เน็ทในองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 5 องค์กร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา จำนวน 5 องค์กร

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้เครือข่ายของคนที่ทำงานด้านการจัดการข้อมูล สุขภาพในเครือข่ายสังคมออนไลน์มาร่วมกันสร้าง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ได้ฐานข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่สามารถแบ่งปันการใช้ งาน ข้อมูลร่วมกัน ได้ต้นแบบของระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ด้วยกระบวนการถ่ายโอนงานให้มวลชลที่สามารถ นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานในอนาคต

8 นิยามศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ การที่มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการให้บริการผ่านเว็บไซท์ที่เชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่อบุคคลไปจนถึงบุคคลกับกลุ่มบุคคล โดยมีพื้นที่ให้ผู้คนเข้ามารู้จักกัน มีเครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้างเนื้อหาตามความสนใจ สามารถแบ่งปันข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับคนในเครือข่ายด้วยวิธีต่าง ๆ

9 นิยามศัพท์ การถ่ายโอนงานให้มวลชน (Crowdsourcing) คือ การร่วม สร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นกระบวน ใช้เครือข่ายเข้ามา ขับเคลื่อนวงจรสมรรถนะส่วนเกินของบุคคล เช่นเวลา/พลังงานที่ เหลือจากการทุ่มเททำงานให้นายจ้างและ ครอบครัว มาร่วมกัน ปฏิบัติการตามความปรารถนาของตนเองโดย มีผู้อื่นร่วมอยู่ใน เส้นทางเดียวกัน โดยมีอินเตอร์เน็ทเป็นช่องทาง ในการ แลกเปลี่ยน จนส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์สารสนเทศซึ่งเป็น ผลผลิตอันทรงคุณค่าของเศรษฐกิจยุคข้อมูลข่าวสารขึ้นมา มากมาย

10 ทบทวนวรรณกรรม Social Media และ Social Networking
การถ่านโอนงานให้มวลชน (Crowdsourcing) กระบวนการมีส่วนร่วม ระบบงานข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพและระบบข้อมูลสุขภาพ การจัดการข้อมูลสุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการข้อมูล

11 กรอบแนวคิด

12 กรอบแนวคิด

13 บุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพ
กรอบแนวคิด บุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพ ในจังหวัดสงขลา We Social Media

14 กรอบแนวคิด

15 วิธีดำเนินการวิจัย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ทบทวนวรรณกรรม
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล ข่าวสารสุขภาพด้วยกระบวน การถ่ายโอนงานให้มวลชน ทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง ประเมินผล

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ( Crowdsourcing Health Information System Development )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google