งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด ระหว่างบท เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ การสืบค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด ระหว่างบท เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ การสืบค้นข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด ระหว่างบท เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ การสืบค้นข้อมูล

2 คำชี้แจง • แบบฝึกหัดเป็นแบบ ตัวเลือก • มีทั้งหมด 5 ข้อ • ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ ถูกต้องที่สุด เริ่มทำ แบบฝึกหัด

3 1. Internet หมายถึง อะไร ก. เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงไปทั่ว โลก ค. อุปกรณ์ที่ใช้ ในการค้นหา ข้อมูล ข. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ สืบค้นข้อมูล ง. คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดหนึ่งที่ใช้ใน การส่งข้อมูล

4 2. WWW หมายถึง อะไร ก. การนำ คอมพิวเตอร์มา ต่อพ่วงกัน ค. การ ติดต่อสื่อสาร กันโดยใช้ เครือข่าย ข. Network ที่มี การเชื่อมต่อกัน ไปทั่วโลก ง. เทคโนโลยี สารสนเทศที่ อาศัยเครือข่าย

5 3. ถ้าต้องการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวควรใช้ คำค้นหาใด ก. ปศุสัตว์ ค. วัว ข. สัตว์เลี้ยง ง. เกษตรกร

6 4. แหล่งที่อยู่ของเว็บไซต์ใน อินเทอร์เน็ต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก. Universal Resource Locator ค. Search Engine ข. Web Page ง. HTML

7 5. จุดเชื่อมต่อที่สามารถทำการ เชื่อมโยงเอกสารต่าง ๆ เข้า ด้วยกันเรียกว่าอะไร ก. Web Server Software ค. HTML ข. Hypertext Markup Language ง. Hyperlink

8 ข้อที่ 2

9 คำว่า Internet เป็นคำ ที่สร้างขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ Inter ซึ่งแปลว่า ระหว่าง กับ คำว่า Network ซึ่งแปลว่า เครือข่าย Internet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก โดยเป็นเครือข่ายของ เครือข่าย ดังนั้น การ เชื่อมโยงจึงเป็นการ เชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย อันเป็นที่มาของคำว่า Internet ซึ่งแปลว่าระหว่าง เครือข่ายนั่นเอง ข้อที่ 2

10 ข้อที่ 3

11 อินเทอร์เน็ตทำให้เปิดโลกทัศน์ ของผู้ใช้ได้กว้างไกล ทำให้เกิดภาวะที่ เรียกว่า โลกไร้พรมแดน เราสามารถ ติดต่อกับแหล่งข้อมูลค้นคว้าหาความรู้ ด้วยระบบ World Wide Web (WWW) ในตอนต้นทศวรรษ 1990 ได้มี นวัตกรรมเกิดขึ้นในโลกของ อินเทอร์เน็ต นั่นคือระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) ซึ่งได้นำ เทคโนโลยีใหม่หลายอย่างเข้ามาใช้ ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลและการสืบค้น ข้อมูลก้าวหน้าไปมากและได้รับความ นิยมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางและ รวดเร็ว ข้อที่ 3

12 ข้อที่ 4

13 โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล (search engine) การค้นหาทำได้โดย การพิมพ์คำสำคัญ (keyword) เข้าไป ในช่องที่กำหนด แล้วคลิกที่ปุ่ม SEARCH หรือ GO หรือกดแป้น Enter โปรแกรมค้นหาก็จะเริ่มทำงาน การ แสดงผลการค้นหามักจะแสดง URL ของเว็บเพจที่มีคำสำคัญนั้น ตามปกติ จะมีสาระสังเขปของเว็ปเพจให้ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้ค้นหาสามารถตัดสินใจ ในเบื้องต้นว่า เว็บเพจนั้นมีข้อมูลที่ ต้องการหรือไม่ เว็บไซต์ที่ให้บริการโปรแกรม ค้นหายอดนิยมในปัจจุบันนี้ ได้แก่ http://www.google.com และ http://www.google.co.th สำหรับ URL อันหลังนี้เป็นเว็บไซต์ในประเทศ ไทยและให้บริการการค้นหาเป็น ภาษาไทยด้วย ข้อที่ 4

14 ข้อที่ 5

15 เว็บไซต์แต่ละแห่งมี ชื่อ - ที่อยู่ เรียกว่า URL (Universal Resource Locator) ซึ่งจะบ่งชี้ถึงแหล่งที่อยู่ ของเว็บไซต์นั้นใน อินเทอร์เน็ต เช่น google.co.th Microsoft.com ผู้ใช้จะ เข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการ ได้โดยการพิมพ์ URL ลง ไปในช่อง address ของ โปรแกรมเว็บ เบราเซอร์ ข้อที่ 5

16

17 องค์ประกอบหนึ่งที่เป็น เทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ใน ระบบ WWW ได้แก่ • ระบบไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) ที่สามารถทำ การเชื่อมโยงเอกสารต่างๆ ( ทั้งที่เป็นข้อความและภาพ ) ที่เก็บไว้ต่างที่กัน ภาพกราฟิก เป็นข้อมูลรูปแบบ ใหม่ที่สามารถรับส่งผ่าน เครือข่ายและโปรแกรมเว็บเบรา เซอร์ สามารถนำไปแสดงบน จอภาพได้


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด ระหว่างบท เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ การสืบค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google