งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง อาหาร ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ครูเจนจิรา กระจ่างโฉม โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง อาหาร ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ครูเจนจิรา กระจ่างโฉม โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง อาหาร ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ครูเจนจิรา กระจ่างโฉม โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ ”

2 มาตรฐาน กาเรียนรู้ ที่ เกี่ยวข้อง มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศใน สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ สังคม

3 คำถา ม กำหน ด กรอบ การ เรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด อาหารจีนอร่อยจริงหรือ คำถามประจำหน่วย ทำไมต่างชาติถึงนิยมอาหารจีน คำถามประจำบท คนจีนทางตอนเหนือชอบรับประทาน อาหารรสชาติใด

4 เครื่องมื อ การ ประเมิน ก่อนเริ่มโครงการ - ตอบคำถามเกี่ยวกับ อาหาร ระหว่างการทำโครงงาน - แบบประเมินการตอบ คำถาม - แบบประเมินการทำงาน ของนักเรียน เมื่อสิ้นสุดโครงการ - การคัดลายมือ - เนื้อหารายงาน - ความถูกต้องของชิ้นงาน - ความสวยงามของชิ้นงาน

5 โครงงาน อาหาร จีน 1. ใช้ภาษาจีนศึกษาค้นคว้าข้อมูล ( อาหารจีน ) 2. อธิบายภาพรวม และ อธิบายความเหมือน ความแตกต่างของอาหารจีนแต่ละภาค 3. นำเสนอผลงานเกี่ยวกับอาหารจีนที่นักเรียน สนใจ 4. ระบุแหล่งข้อมูล

6 โครงงาน ( อาหาร ) ‎1. เป้าหมาย Goal เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร และบอกว่าแตกต่าง ของอาหารแต่ละภาคได้ 2. บทบาท Role นักเรียนเป็นผู้สืบค้นข้อมูล และ เป็นที่ผู้ลงปฏิบัติ 3. กลุ่มผู้ชม Audience ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 4. ชุดกิจกรรมและภาระงาน Set of activities and taske ทักษะทางด้านภาษา พูดสนทนา และทำแบบฝึกหัด 5. ผลงาน Products ผลงานนักเรียน - การคัดลายมือ แบบฝึกหัด และรายงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง อาหาร ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ครูเจนจิรา กระจ่างโฉม โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google