งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ สาขาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ สาขาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ สาขาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

2 ส่วนประกอบของรายงาน การวิจัย 1. ส่วนหน้า (preliminary) 2. ส่วนเนื้อหา (body of report) 3. ส่วนอ้างอิง (reference section) หรือส่วนท้าย

3 1. ส่วนหน้า (preliminary) - ปกหน้า ปกใน - บทคัดย่อ - คำนำ / กิตติกรรมประกาศ - สารบัญ เรื่อง / ตาราง / ภาพ / แผนภูมิ

4 2. ส่วนเนื้อหา (body of report) มี 5 บท บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5 บทที่ 1 บทนำ - ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา - วัตถุประสงค์ของการวิจัย - ขอบเขตของการวิจัย - สมมติฐานการวิจัย - ข้อตกลงเบื้องต้น - นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน งานวิจัย - ประโยชน์ที่ได้รับจากการ วิจัย

6 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง - ทฤษฎีแนวคิด หลักการที่ เกี่ยวข้อง - เนื้อหา สาระ ข้อมูล สารสนเทศ - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง • ตามลำดับเนื้อหา เรื่องราว เหตุการณ์ • มีการสรุปท้ายทุกเรื่องที่ นำมาอ้าง

7 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย - ประเภทการวิจัย และ แบบ การวิจัย - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - เครื่องมือวิจัย / เก็บรวบรวม ข้อมูล - วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล - สถิติที่ใช้ในการวิจัย ต้องมีความสอดคล้องกัน

8 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 1. การนำเสนอผลการวิจัย ข้อ ค้นพบในรูปของ - คำบรรยาย - กึ่งตาราง กึ่งบรรยาย - แผนภูมิ แผนภาพ 2. การแปลความหมาย ภายใต้ขอบเขตของข้อมูลสถิติ ที่กำหนด ในบทที่ 3

9 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการวิจัย เพื่อให้ ผู้อ่านทำความเข้าใจได้รวดเร็ว โดยย่อผลจากบทที่ 4 โดยเกริ่นนำวัตถุประสงค์การ วิจัย วิธีดำเนินการวิจัย และ และสรุปผลการวิจัย ( ที่ตอบวัตถุประสงค์ทุกข้อ )

10 อภิปรายผล - เปรียบเทียบผลการวิจัย กับ เอกสารในบทที่ 2 ว่ามีความสอดคล้อง หรือ แตกต่าง จากทฤษฎี แนวคิด หลักการ งานวิจัย หรือสมมติฐานอย่างไร - ผู้วิจัยแสดงความคิดเห็นของ ตนเองที่มีต่อผลการวิจัย

11 ข้อเสนอแนะ  ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัย ไปใช้บอกข้อจำกัด หรือสิ่งที่ ต้องปฏิบัติ หาก จะนำ ผลงานวิจัยไปใช้  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้ง ต่อไป แนะแนวทางการวิจัยใน ประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้วิจัยเห็นว่าควร ดำเนินการ และยังไม่มีผู้ใดวิจัย มาก่อน

12 3. ส่วนอ้างอิง (reference section) หรือส่วนท้าย - บรรณานุกรม - ภาคผนวก - รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ - ตัวอย่างเครื่องมือเก็บ รวบรวมข้อมูล - ข้อมูลรายละเอียดที่ ต้องการนำเสนอ - ประวัติผู้วิจัย

13 ประวัติย่อของผู้วิจัย  ชื่อ  ตำแหน่ง  ที่ทำงาน  ที่อยู่ที่ติดต่อได้  e-mail, เบอร์โทรศัพท์

14 คุณลักษณะที่ดี - คุณค่าภายใน เนื้อหาภายในมี ความสอดคล้องกันทุกหัวข้อ สมเหตุ สมผล - คุณค่าภายนอก ผลการวิจัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน มีคุณค่า เป็นประโยชน์ ต่อตน ต่อวงการวิชาชีพ และ ต่อสังคม

15 - มีคุณค่า ประโยชน์และความสำคัญ ของงานวิจัย - มีคุณภาพ การทำวิจัยอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการ ระเบียบวิธีวิจัย


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ สาขาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google