งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thesis รุ่น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thesis รุ่น 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thesis รุ่น 1

2 การสอบโครงร่างวิจัย ส่วนประกอบเนื้อหา

3 1. บทนำ 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เป็นการกล่าวถึง ความจำเป็น ความสำคัญ หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องนำเสนอข้อมูล หลักฐานอ้างอิงที่เป็นที่มาของปัญหาการวิจัย เพื่อชี้ให้เห็นปัญหาและความจำเป็นของการที่ต้องทำวิจัยเรื่องนั้นๆ

4 1.2 คำถามวิจัย/วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2 คำถามวิจัย/วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงจุดหมายของการวิจัย โดยระบุว่าต้องการศึกษาอะไรบ้าง ควรเรียงตามความสำคัญของวัตถุประสงค์ โดยวัตถุประสงค์หลักสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

5 1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) เป็นการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าของผู้วิจัย ซึ่งตั้งอยู่บนหลักเหตุผล ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 1.4 ขอบเขตของการวิจัย เป็นการระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา และช่วงเวลาที่ศึกษา

7 1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
เป็นการระบุแนวคิดหรือข้อเท็จจริง ขั้นพื้นฐานที่ยอมรับว่า เป็นจริง

8 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระบุว่างานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อใคร/ด้านใดบ้าง

9 1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์ที่ ต้องการอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกับ งานวิจัยนี้ (ตัวแปรที่สำคัญ)

10 2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นการทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยชัดเจนขึ้น ควรแยกเป็นด้านๆ และมีการสรุปว่าเรื่องต่างๆ มีส่วน เชื่อมโยงกับประเด็นที่วิจัยอย่างไร

11 3. กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดทางทฤษฏี กรอบแนวคิดของงานวิจัย

12 4. วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการหาคุณภาพ  การเก็บรวบรวมข้อมูล

13 5. การวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล อาจเป็นใน รูปตารางประกอบการบรรยาย แผนภูมิ และ อื่นๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

14 6. ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วยรายการเอกสารต่างๆ ที่ ใช้อ้างอิงในการวิจัย ทุกเล่ม / ฉบับ จัด เรียงลำดับตามอักษร แยกภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศออกจากกัน

15 7. ส่วนภาคผนวก ประกอบด้วย เครื่องมือในการวิจัย
7. ส่วนภาคผนวก ประกอบด้วย เครื่องมือในการวิจัย จดหมายขอความร่วมมือในการวิจัย รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล ประวัติผู้วิจัย เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt Thesis รุ่น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google