งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thesis รุ่น 1. การสอบ โครงร่างวิจัย ส่วนประกอบ เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thesis รุ่น 1. การสอบ โครงร่างวิจัย ส่วนประกอบ เนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thesis รุ่น 1

2 การสอบ โครงร่างวิจัย ส่วนประกอบ เนื้อหา

3 1. บทนำ 1.1 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา เป็นการกล่าวถึง ความจำเป็น ความสำคัญ หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้อง นำเสนอข้อมูล หลักฐานอ้างอิงที่ เป็นที่มาของปัญหาการวิจัย เพื่อ ชี้ให้เห็นปัญหาและความจำเป็น ของการที่ต้องทำวิจัยเรื่องนั้นๆ

4 1.2 คำถามวิจัย / วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นถึง จุดหมายของการวิจัย โดย ระบุว่าต้องการศึกษา อะไรบ้าง ควรเรียงตาม ความสำคัญของ วัตถุประสงค์ โดย วัตถุประสงค์หลักสอดคล้อง กับชื่อเรื่อง

5 1.3 สมมติฐานการ วิจัย ( ถ้ามี ) เป็นการคาดคะเน คำตอบล่วงหน้าของ ผู้วิจัย ซึ่งตั้งอยู่บนหลัก เหตุผล ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 1.4 ขอบเขตของการ วิจัย เป็นการระบุ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา และ ช่วงเวลาที่ศึกษา

7 1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น ( ถ้ามี ) เป็นการระบุแนวคิด หรือข้อเท็จจริง ขั้นพื้นฐานที่ยอมรับว่า เป็นจริง

8 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ ระบุว่างานวิจัยนี้มี ประโยชน์ต่อใคร / ด้าน ใดบ้าง

9 1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการให้ ความหมายของคำศัพท์ที่ ต้องการอธิบายให้ ผู้อ่านเข้าใจตรงกับ งานวิจัยนี้ ( ตัวแปรที่ สำคัญ )

10 2. วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง เป็นการทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ได้ กรอบแนวคิดของการวิจัยชัดเจน ขึ้น ควรแยกเป็นด้านๆ และมี การสรุปว่าเรื่องต่างๆ มีส่วน เชื่อมโยงกับประเด็นที่วิจัย อย่างไร

11 3. กรอบแนวคิดของการ วิจัย กรอบแนวคิดทางทฤษฏี กรอบแนวคิดของงานวิจัย

12 4. วิธีดำเนินการ วิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการหาคุณภาพ  การเก็บรวบรวมข้อมูล

13 5. การวิเคราะห์ ข้อมูล นำเสนอวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล อาจเป็นในรูปตาราง ประกอบการบรรยาย แผนภูมิ และอื่นๆ ให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การวิจัย

14 6. ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วยรายการ เอกสารต่างๆ ที่ใช้อ้างอิง ในการวิจัย ทุกเล่ม / ฉบับ จัดเรียงลำดับตามอักษร แยกภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศออกจาก กัน

15 7. ส่วนภาคผนวก ประกอบด้วย เครื่องมือ ในการวิจัย จดหมายขอความร่วมมือใน การวิจัย รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวอย่างการ วิเคราะห์ข้อมูล ประวัติผู้วิจัย เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt Thesis รุ่น 1. การสอบ โครงร่างวิจัย ส่วนประกอบ เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google