งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการเรียนรู้ เรื่อง หมุนเวลาพาเพลิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการเรียนรู้ เรื่อง หมุนเวลาพาเพลิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการเรียนรู้ เรื่อง หมุนเวลาพาเพลิน
ช่วงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูสุธิดา สุทินฤกษ์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก อ้างอิง

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐานที่ ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น แสดงความรู้สึก โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรฐานที่ ต 1.3 เข้าใจกระบวนการการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูลความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

3 เครื่องมือในการประเมิน
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ การตั้งคำถาม แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ การระดมสมอง สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ แบบสำรวจพฤติกรรม แบบสังเกตความสนใจ แบบบันทึกผลคะแนนรายกลุ่ม อ้างอิง

4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาการแบ่งช่วงเวลาของจีนได้ 2.. ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์สำหรับการจัดทำนาฬิกาจำลองในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการนำเสนอ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานเรื่อง หมุนเวลาพาเพลิน ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะหมุนเวลาและแบ่งช่วงเวลาต่างๆได้ถูกต้อง

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
นาฬิกาโบราณของจีนสามารถนำเอามาใช้ในยุคปัจุบันได้หรือไม่ อย่างไร สมัยโบราณจีนใช้เครื่องมืออะไรมาใช้ในการวัดช่วงเวลา การแบ่งช่วงเวลาเป็นภาษาจีนแบ่งอย่างไร คำบอกเวลาในภาษาจีนมีอะไรบ้าง ถามว่าเวลานี้กี่โมงแล้วของจีนถามอย่างไร ตอบคำถามว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว พร้อมหมุนนาฬิกา

6 โครงงานการเรียนรู้ ศึกษาคำศัพท์ช่วงเวลา ค้นคว้าหาความรู้
จัดทำนาฬิกาจำลอง การนำเสนอชิ้นงานเรื่องหมุนเวลาพาเพลิน

7 โครงงาน:หมุนเวลาพาเพลิน
เป้าหมาย: ผู้เรียนสามารถแบ่งช่วงเวลาและบอกเวลาเป็นภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง บทบาท: ผู้เรียนสามารถสร้างนาฬิกาจำลองและเล่นเกมหมุนเวลาเป็นภาษาจีนได้ กลุ่มผู้ชม: คณะครูและผู้เรียนภาษาจีน กิจกรรมและภาระงาน: การสร้างสื่อนาฬิกาจำลอง ผลงาน: นาฬิกาจำลองที่แบ่งช่วงเวลา และนาฬิกาจำลองที่หมุนด้วยมือ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการเรียนรู้ เรื่อง หมุนเวลาพาเพลิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google