งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการเรียนรู้. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการเรียนรู้. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการเรียนรู้

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐานที่ ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทาง ภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น แสดงความรู้สึก โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรฐานที่ ต 1.3 เข้าใจกระบวนการการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูลความคิดเห็น และ ความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ มี ประสิทธิภาพ และมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

3 เครื่องมือในการประเมิน ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ การตั้งคำถาม แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ การระดมสมอง สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ แบบสำรวจพฤติกรรม แบบสังเกตความสนใจ แบบบันทึกผลคะแนนรายกลุ่ม

4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาการ แบ่งช่วงเวลาของจีนได้ 2.. ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์สำหรับการ จัดทำนาฬิกาจำลองในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ ในการนำเสนอ 3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อใช้ ในการนำเสนอผลงานเรื่อง หมุนเวลาพา เพลิน 4. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะหมุนเวลาและแบ่ง ช่วงเวลาต่างๆได้ถูกต้อง

5 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ นาฬิกาโบราณของจีนสามารถนำเอามาใช้ใน ยุคปัจุบันได้หรือไม่ อย่างไร สมัยโบราณจีนใช้เครื่องมืออะไรมาใช้ในการ วัดช่วงเวลา การแบ่งช่วงเวลาเป็นภาษาจีนแบ่งอย่างไร คำบอกเวลาในภาษาจีนมีอะไรบ้าง ถามว่าเวลานี้กี่โมงแล้วของจีนถามอย่างไร ตอบคำถามว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้ว พร้อมหมุนนาฬิกา

6 โครงงานการเรียนรู้ ศึกษาคำศัพท์ช่วงเวลา ค้นคว้าหาความรู้ จัดทำนาฬิกาจำลอง การนำเสนอชิ้นงานเรื่องหมุนเวลา พาเพลิน

7 โครงงาน : หมุนเวลาพาเพลิน เป้าหมาย : ผู้เรียนสามารถแบ่งช่วงเวลา และบอกเวลาเป็นภาษาจีนได้อย่าง ถูกต้อง บทบาท : ผู้เรียนสามารถสร้างนาฬิกา จำลองและเล่นเกมหมุนเวลาเป็น ภาษาจีนได้ กลุ่มผู้ชม : คณะครูและผู้เรียนภาษาจีน กิจกรรมและภาระงาน : การสร้างสื่อ นาฬิกาจำลอง ผลงาน : นาฬิกาจำลองที่แบ่งช่วงเวลา และนาฬิกาจำลองที่หมุนด้วยมือ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการเรียนรู้. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่ ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google