งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียน เครือข่ายในฝัน ภาพรวมแนวคิดของ โครงงาน โดย นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียน เครือข่ายในฝัน ภาพรวมแนวคิดของ โครงงาน โดย นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียน เครือข่ายในฝัน ภาพรวมแนวคิดของ โครงงาน โดย นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข

2 วัตถุประสงค์ ออกแบบห้องเรียนเครือข่ายในฝันอย่างสมเหตุสมผล แสดงความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ สะท้อนความคิดและความเห็นอย่างชัดเจนและมี ประสิทธิภาพผ่านทางการพูดและการเขียน

3 แนวคิดโครงงาน ออกแบบห้องเรียนเครือข่ายในฝัน อย่าง สมเหตุสมผล สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง สามารถสะท้อนความคิดออกมาได้อย่างชัดเจน ใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินงาน ตลอดจนการ นำเสนอ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้าง พลังคิด เรามีความสัมพันธ์กับระบบเครือข่าย อย่างไร คำถามประจำ หน่วย Admin ของระบบมีอิทธิพลต่อเครือข่าย มากน้อยอย่างไร คำถามประจำ บท สื่อกลางในการสื่อสารในระบบเครือข่ายมีกี่ แบบ อะไรบ้าง ยกตัวอย่างสื่อกลางแบบไร้สายในระบบ เครือข่าย

5 การประเมิน

6 เครื่องมือประเมินวัตถุประสงค์และกระบวนการประเมิน แผนภูมิ K-W-L-H เพื่อประเมินความพร้อมของผู้เรียน ตรวจสอบความรู้เดิมก่อนเริ่มทำงาน แบบประเมินรายการ แผนปฏิบัติการ โครงงาน เพื่อตรวจสอบแผนปฏิบัติการว่ามีข้อมูล อะไรบ้าง ประเมินแผนฯ เพื่อปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์ คำถามเพื่อ ปรึกษาหารือ เพื่อประเมินความก้าวหน้า เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ปรึกษา สรุปปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รูบริกสำหรับการ ร่วมมือกันทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนประเมินการทำงานของ ตนเอง เพื่อนในกลุ่ม รูบริกโครงงาน ห้องเรียนเครือข่ายใน ฝัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินโครงงานด้วย ตนเอง ประเมินงานนำเสนอขั้นสุดท้าย

7 บทสรุปของโครงงาน กลุ่มนักเรียนนำเสนอผลงานการออกแบบห้องเรียน เครือข่ายในฝัน ที่ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล สำรวจจากความต้องการของเพื่อนนักเรียนโดยอยู่ บนพื้นฐานแห่งโลกความเป็นจริง จำลองด้วยแบบห้องเรียน ด้วยทักษะทางคอมพิวเตอร์ จากนั้นนำเสนอข้อมูลต่อ โรงเรียนในการพิจารณาจัดสร้างห้องเรียนนี้ขึ้นต่อไป


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียน เครือข่ายในฝัน ภาพรวมแนวคิดของ โครงงาน โดย นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google