งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ชื่อครูผู้สอน : คุณครูหฤทัย สิมนา

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานในประเด็นต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ในองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)
เป้าหมาย มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร่วมมือร่วมใจแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา เพื่อเกิดองค์ความรู้เพิ่มมมากยิ่งขึ้น และหาแนวทางแก้ปัญหาวิเคราะห์ แนวทางทางแก้ปัญหาและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันประเมินผลของโครงงานของตนเอง

4 บทบาท นักเรียนมีกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย คิดวิเคราะห์ สื่อสารและใช้เทคโนโลยี โดยให้นักเรียนมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถของนักเรียน

5 บุคคลที่เกี่ยวข้อง - ครู - ชุมชน
- นักเรียน - ครู - ชุมชน - แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

6 ชุดกิจกรรม ผลงาน การกำหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระที่จะทำโครงงาน
นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนที่หลายกหลาย นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ร่วมกัน นำข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดทำสรุปเนื้อหาโดยการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลงาน - โครงงาน - เอกสารประกอบโครงงาน - แผ่นพับ

7 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เราจะใช้วิธีการใดในการแพร่เผยและประชาสัมพันธ์โครงงานของเรา

8 คำถามประจำหน่วย คำถามประจำบท จงเขียนแผนภาพหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
จงอธิบายความหมายขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

9 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ - การตอบคำถาม การสังเกต
การสังเกตการณ์โดยครู รูบริกโครงงาน แผนภูมิ K-W-L-H วิธีการ - การตอบคำถาม การสังเกต - แบบบันทึกพฤติกรรม - ประเมินผลและบอกผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไข - การให้คะแนนแบบรูบิค

10 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google