งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : องค์ประกอบและหลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ ชื่อครูผู้สอน : คุณครูหฤทัย สิมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : องค์ประกอบและหลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ ชื่อครูผู้สอน : คุณครูหฤทัย สิมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : องค์ประกอบและหลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ ชื่อครูผู้สอน : คุณครูหฤทัย สิมนา

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ใน องค์ประกอบและหลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงาน ในประเด็นต่อไปนี้

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP)  เป้าหมาย มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร่วมมือร่วมใจแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหา เพื่อเกิดองค์ความรู้เพิ่มมมากยิ่งขึ้น และหา แนวทางแก้ปัญหาวิเคราะห์ แนวทางทาง แก้ปัญหาและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไข ปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันประเมินผลของโครงงาน ของตนเอง

4  บทบาท นักเรียนมีกระบวนการคิดและการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยค้นคว้าจากแหล่ง เรียนรู้ที่หลากหลาย คิดวิเคราะห์ สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี โดยให้นักเรียนมีการ ทำงานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือกัน อย่างเต็มกำลังความสามารถของนักเรียน

5  บุคคลที่เกี่ยวข้อง - นักเรียน - ครู - ชุมชน - แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน

6  ชุดกิจกรรม การกำหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระที่จะทำ โครงงาน นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนที่หลายก หลาย นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ร่วมกัน นำข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดทำสรุปเนื้อหาโดยการ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผลงาน - โครงงาน - เอกสารประกอบโครงงาน - แผ่นพับ

7 คำถามกำหนดกรอบ การเรียนรู้  คำถามสร้างพลังคิด  เราจะใช้วิธีการใดในการแพร่เผยและ ประชาสัมพันธ์โครงงานของเรา

8  คำถามประจำหน่วย  จงเขียนแผนภาพหลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์  คำถามประจำบท  จงอธิบายความหมายขององค์ประกอบ ของคอมพิวเตอร์

9 กระบวนการประเมิน  เครื่องมือ - การสังเกตการณ์โดยครู - รูบริกโครงงาน - แผนภูมิ K-W-L-H  วิธีการ - การตอบคำถาม การสังเกต - แบบบันทึกพฤติกรรม - ประเมินผลและบอกผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบ ทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไข - การให้คะแนนแบบรูบิค

10 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt LOGO ภาพรวมของแนวคิด โครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ : องค์ประกอบและหลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ ชื่อครูผู้สอน : คุณครูหฤทัย สิมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google