งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายอนุชา สุนันต๊ะ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการขยาย ย่านวัดมัลติมิเตอร์ในการเรียนการสอน วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายอนุชา สุนันต๊ะ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการขยาย ย่านวัดมัลติมิเตอร์ในการเรียนการสอน วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายอนุชา สุนันต๊ะ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการขยาย ย่านวัดมัลติมิเตอร์ในการเรียนการสอน วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า รหัส 2104-2104 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง ชฟ.101

2 ความเป็นมาของปัญหา การเรียนการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เป็นวิชา พื้นฐานเทคโนโลยี ซึ่งวิธีการสอนแบบประลองโดย การต่อวงจรทดลองนั้นจะทำให้การศึกษาคุณสมบัติของ วงจรและการวัดการทำงานของมัลติมิเตอร์ทางด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาในแต่ละบททำ ให้เสียเวลาเนื่องจากการประลองต้องนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มา ประกอบก่อนการประลอง ตลอดจนขาดชุดประลองและใบ ประลองที่มีคุณภาพ

3 ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งชุดประลองที่มีคุณภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดเวลาทั้งในด้านการเรียนการสอนซึ่งผู้วิจัยได้ ทำการศึกษางานวิจัยการสร้างและทดลองหาประสิทธิภาพ ของชุดประลอง พบว่ากลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ชุด ประลองที่สร้างขึ้นใช้เวลาในการเรียนการสอนน้อยกว่า กลุ่มควบคุมและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผู้วิจัยตระหนัก ถึงปัญหาและงบประมาณอันจำกัด ผู้วิจัยสอนวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า จึงค้นคว้าหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาโดย การนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ แก้ปัญหาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงได้สร้างชุดประลองการ ขยายย่านวัดมัลติมิเตอร์ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มี หลักการสร้างที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน พร้อม ใบประลองที่สอดคล้องกับหลักสูตร

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการขยาย ย่านวัดมัลติมิเตอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ 2545 ปรับปรุง 2546 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

5 ระเบียบ วิธีวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการ วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) สมมติฐานของ การวิจัย 1. นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดประลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์กำหนด 80 / 80 2. นักเรียนที่เรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าโดยใช้ชุดประลองที่สร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

6 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีที่ลงทะเบียนเรียน วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มทดลองสอนโดยใช้ชุดประลองที่สร้างขึ้น และ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม สอนโดยวิธีปกติ

7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 1. การหาคุณภาพ ของแบบทดสอบ IOC = 2. การหาค่าอำนาจ จำแนกของแบบทดสอบ D = 3. การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ P = 4. ค่าความแปรปรวนของคะแนน

8 สรุปผลการวิจัย 1. ชุดประลองการขยาย ย่านวัดมัลติมิเตอร์ ภาพที่ 1 กล่องชุดประลองการ ขยายย่านวัดมัลติมิเตอร์ ภาพที่ 2 แผงทดลองการขยาย ย่านวัดแอมมิเตอร์

9 ภาพที่ 3 ชุดทดลองอยู่บนแผง ทดลองเดียวกัน ภาพที่ 4 ชุดทดลองการขยาย ย่านวัดมัลติมิเตอร์

10 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างจำนวนคะแนนเฉลี่ยความแปรปรวน t กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 10 16.4 13.1 4.49 3.66 3.655* * มีนัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

11 ขอขอบคุณทุกท่าน Thank You


ดาวน์โหลด ppt โดย นายอนุชา สุนันต๊ะ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี LCCT การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองการขยาย ย่านวัดมัลติมิเตอร์ในการเรียนการสอน วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google