งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

2 ชื่อ งานวิจั ย “ การศึกษาพฤติกรรมความ รับผิดชอบ ในการเก็บอุปกรณ์การเรียนวิชา งานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนากิจนิสัยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ”

3 ความเป็นมาของปัญหา วิชางานประดิษฐ์ เป็นวิชาหนึ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ส่วนหนึ่งที่ทำให้งานสำเร็จได้สมบูรณ์ คือ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ นักเรียนจะต้องใช้และเก็บอุปกรณ์ ให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา

4 จากการจัดการเรียนการสอนใน กิจกรรมต่างๆ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขาดความรับผิดชอบ ในการเก็บอุปกรณ์การเรียน

5 เพื่อพัฒนากิจนิสัยที่ดีในด้าน ความรับผิดชอบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชา งานประดิษฐ์ โดยใช้แบบสังเกต พฤติกรรมความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์

6 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกิจนิสัยที่ดีด้านความ รับผิดชอบในการเก็บ อุปกรณ์การเรียนให้ดีขึ้น สมมติฐาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทำให้ทราบว่าการจัดการเรียน การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถ พัฒนากิจนิสัยที่ดี ด้านความรับผิดชอบในการเก็บ เครื่องมือได้

8 ประเภทของงานวิจัย Quality Research

9 2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ ครูใช้พัฒนา การเรียนการสอนในวิชา ต่างๆ

10 ขอบเขตการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบ ในการเก็บ อุปกรณ์การเรียนวิชางานประดิษฐ์ เพื่อพัฒนากิจนิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

11 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ที่กำลัง ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 280 คน

12 ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบในการเก็บอุปกรณ์การเรียน

13 การปั้นขนมไทย เนื้อหา

14 1. พฤติกรรมความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์การเรียน ในขณะเรียนได้อย่างถูกต้อง นิยามศัพท์เฉพาะ

15 2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาใน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2546 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

16 เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2547 ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการวิจัยพฤติกรรม ความรับผิดชอบ เรื่อง การเก็บอุปกรณ์การเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2547 ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการวิจัยพฤติกรรม ความรับผิดชอบ เรื่อง การเก็บอุปกรณ์การเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

17 วิธีการดำเนินการวิจัย ขั้นเตรียม 1. ศึกษาปัญหาของผู้เรียน 2. ศึกษาเอกสาร ตำรา และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. แผนการสอน เรื่อง การปั้นขนมไทย

18 ขั้นสร้าง 1. การเขียนแผนการสอนเพื่อ แก้ปัญหา 2. สร้างแบบสังเกตพฤติกรรม ความรับผิดชอบ 3. นำแบบสังเกตให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

19 ขั้นทดลอง 1. นำแผนการสอน เรื่อง การปั้น ขนมไทย ไปใช้กับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546

20 2. สังเกตพฤติกรรมความ รับผิดชอบในเรื่อง การเก็บ อุปกรณ์การเรียน โดยใช้แบบ สังเกตพฤติกรรมแบบ สังเกตพฤติกรรม ความรับผิดชอบ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักเรียนที่เป็น กลุ่มตัวอย่าง ในชั่วโมงที่เรียนวิชา งานประดิษฐ์

21

22 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์ข้อมูล

23 คะแนนเฉลี่ย 1.34-2.00 ดี = 2 คะแนนเฉลี่ย 0.67-1.33 ปาน กลาง =1 คะแนนเฉลี่ย 0-0.66 ควร ปรับปรุง =0 ระดับคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ

24

25

26

27 สรุปผลการวิจัย นักเรียนมีพฤติกรรมความ รับผิดชอบสูงขึ้น สามารถจัดเก็บ ส่งคืน และดูแล รักษาอุปกรณ์การเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

28 1. การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จะต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะนักเรียนจะได้ปฏิบัติงานได้เต็มที่ และมีประสิทธิภาพ 2. ควรทำการวิจัยลักษณะเดียวกันนี้กับวิชาอื่นๆ ข้อเสนอแนะ

29 God Bless You


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google