งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า โดยใช้สื่อ การสอนบน INTERNET ช่วยสอน ใน รายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า โดยใช้สื่อ การสอนบน INTERNET ช่วยสอน ใน รายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า โดยใช้สื่อ การสอนบน INTERNET ช่วยสอน ใน รายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109 นายสถิต โพธิ์หลวง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการ ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า พบว่ามีนักศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในหลักการทำงานหรือ วิธีการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ( มอเตอร์ ) โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ที่ ใช้ในงานอุตสาหกรรมรวมถึงสัญลักษณ์ ของอุปกรณ์ วงจรการควบคุมมอเตอร์ใน แบบต่างๆ และการต่อวงจรเข้ากับอุปกรณ์ ควบคุมมอเตอร์ เมื่อนักศึกษาเรียนจบ จึง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้าระหว่างการ เรียนก่อนการใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน ( คะแนน ทดสอบก่อนเรียน ) กับการเรียนโดยการใช้ สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน ( คะแนนทดสอบหลังเรียน )

4 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ประชากร กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่ ตำบลป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ปีการศึกษา 2554 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน

5 ตัวแปรที่ทำการศึกษา การศึกษาการนำสื่อบน INTRENET มา ใช้สอน การศึกษาปัญหาของกลุ่มประชากรที่จะ ทำการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้าระหว่าง การเรียนก่อนการใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน กับการเรียนโดย ใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วย สอน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บน INTERNET วิชาการควบคุมเครื่องกล ไฟฟ้า เรื่องการควบคุมมอเตอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน เรื่องการควบคุมมอเตอร์ โดยใช้สื่อ บทเรียนบน INTERNET จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน เรื่องการควบคุมมอเตอร์ โดยใช้สื่อ บทเรียนบน INTERNET จำนวน 20 ข้อ http://www.lpc.rmutl.ac.th/elcen/elearning/ motorcontrol/home_thai.html http://www.thaigoodview.com/library/contes t2551/tech04/54/index.htm

7 ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ เรื่อง คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน X ร้อยละ S.D.X ร้อยละ S.D. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 9300.7518.5620.93 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 15 500.7222.5750.68 อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องกล ไฟฟ้า 16.5550.8524.7582.50.58 สัญลักษณ์ และการคำนวณหาขนาด สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 1033.330.4521.5720.93 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ 20.568.3320.518.5620.93 รวมเฉลี่ย 14.0346.770.7626.25 87.50.44

8 สรุปผลการศึกษา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า พบว่า การเรียนโดยใช้สื่อการ สอนบน INTERNET มาช่วยสอน มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียน ก่อนการเรียนโดยใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน 2. ผลการเรียนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้าอภิปรายผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ย ที่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลัง เรียน ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน

9 สรุปผลการศึกษา ( ต่อ ) 3. เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและ ผลการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้าโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ พบว่ามี ความก้าวหน้าทางการเรียนแตกต่างกัน 30.32 เปอร์เซ็นต์

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการ เรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระหว่างการเรียนโดยไม่ใช้สื่อ การสอนบน INTERNET มาช่วยสอน กับ การเรียนโดยการใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า โดยใช้สื่อ การสอนบน INTERNET ช่วยสอน ใน รายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google