งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า โดยใช้สื่อการสอนบน INTERNET ช่วยสอน ในรายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109 นายสถิต โพธิ์หลวง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า พบว่ามีนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในหลักการทำงานหรือวิธีการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า(มอเตอร์) โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมรวมถึงสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ วงจรการควบคุมมอเตอร์ในแบบต่างๆ และการต่อวงจรเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ เมื่อนักศึกษาเรียนจบ จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้าระหว่างการเรียนก่อนการใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน (คะแนนทดสอบก่อนเรียน) กับการเรียนโดยการใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน (คะแนนทดสอบหลังเรียน)

4 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า ปีการศึกษา จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน

5 ตัวแปรที่ทำการศึกษา การศึกษาการนำสื่อบน INTRENET มาใช้สอน
การศึกษาปัญหาของกลุ่มประชากรที่จะทำการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้าระหว่างการเรียนก่อนการใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน กับการเรียนโดยใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บน INTERNET วิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า เรื่องการควบคุมมอเตอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียน เรื่องการควบคุมมอเตอร์ โดยใช้สื่อบทเรียนบน INTERNET จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน เรื่องการควบคุมมอเตอร์ โดยใช้สื่อบทเรียนบน INTERNET จำนวน 20 ข้อ

7 ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ
เรื่อง คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน X ร้อยละ S.D. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 9 30 0.75 18.5 62 0.93 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 15 50 0.72 22.5 75 0.68 อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 16.5 55 0.85 24.75 82.5 0.58 สัญลักษณ์ และการคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน 10 33.33 0.45 21.5 72 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 20.5 68.33 รวมเฉลี่ย 14.03 46.77 0.76 26.25 87.5 0.44

8 สรุปผลการศึกษา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า พบว่า การเรียนโดยใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนก่อนการเรียนโดยใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน 2. ผลการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้าอภิปรายผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

9 สรุปผลการศึกษา (ต่อ) 3. เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและผลการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่3 สาขางานติดตั้งไฟฟ้าโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ พบว่ามีความก้าวหน้าทางการเรียนแตกต่างกัน เปอร์เซ็นต์

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการเรียนโดยไม่ใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน กับการเรียนโดยการใช้สื่อการสอนบน INTERNET มาช่วยสอน


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google