งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิชชุกร บัวคำซาว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิชชุกร บัวคำซาว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิชชุกร บัวคำซาว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่

2  จากสภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงการ ในปัจจุบัน นักศึกษา ยังไม่สามารถ คิดริเริ่มการพัฒนางาน ในสาขาวิชาชีพ ปฏิบัติการวางแผน ทำรายงาน นำเสนอผลงาน แก้ไข ปัญหาที่เกิดได้  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PBL) เป็นการเรียนรู้ด้วยโครงงานจะเป็นไป ตามความสนใจของนักเรียน การ ออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้น ให้เกิด การค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นและใช้ ทักษะการคิดขั้นสูง

3  ดังนั้นในฐานผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน รายวิชาโครงการ มีความต้องการที่จะ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงได้ หาวิธีรูปแบบการเรียนรู้ที่เพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในครั้งนี้ โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็น ฐาน (Project-based Learning : PBL)

4  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาแผนก วิชาช่างยนต์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

5

6  ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี่ที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ลงทะเบียน เรียน วิชาโครงการ รหัสวิชา 2101-5001 และ 3101-6001 ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ ลงทะเบียนเรียน วิชาโครงการ รหัสวิชา 3101-6001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จำนวน 33 คน

7  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ วิธีการสอนแบบ Project Based Learning ในรายวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล มีดังนี้ - เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ รายวิชาโครงการ - กิจกรรมการเรียนการสอน Project Based Learning ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องโครงงาน 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 4. การ ปฏิบัติโครงงาน 5. การเขียนรายงาน 6. การนำเสนอผลงาน

8

9  ผลการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงการ จำนวน 33 คน พบว่า มี ระดับการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 2 อันดับแรก ดังนี้ ระดับการเรียนรู้ 4 มีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 และระดับการเรียนรู้ 3.5 จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ตามลำดับ จากการ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.18 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 75 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ที่ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐาน จากการนำเสนอ ผลงาน ผลการดำเนินงานที่เป็นระบบ และ ทุกคนมี ส่วนร่วม ส่งผลให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดไว้

10  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning อาจารย์ผู้สอนต้องมี ความรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงการเป็นอย่างดี และก่อนให้นักศึกษา ทำโครงการควร ให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงการ องค์ประกอบ ของโครงการก่อน เพื่อ ให้นักศึกษามีความ เข้าใจและสามารถเขียนโครงการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ สาหรับเนื้อหารายวิชาอื่นๆ ในการวางแผน กำหนดกิจกรรม เพื่อให้การจัดการเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง หรือพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt นายวิชชุกร บัวคำซาว วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google