งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัครพล ธรรมรังสี. ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้โลก " ไร้พรมแดน " และ กระแสผลักดันต่าง ๆ ทำให้ไทยต้องแข่งขันกับนานา ประเทศในด้านต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัครพล ธรรมรังสี. ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้โลก " ไร้พรมแดน " และ กระแสผลักดันต่าง ๆ ทำให้ไทยต้องแข่งขันกับนานา ประเทศในด้านต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัครพล ธรรมรังสี

2 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้โลก " ไร้พรมแดน " และ กระแสผลักดันต่าง ๆ ทำให้ไทยต้องแข่งขันกับนานา ประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ประเทศ มีศักยภาพในการแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและมี ศักดิ์ศรีในสังคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทยทุกฝ่าย ที่ เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความจำเป็น ในการพัฒนา " คน " และ " คุณภาพของคน " โดยเห็นว่า " คนเป็นทั้งเหตุปัจจัย และผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ " ดังจะเห็น ได้จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศที่ประสบ ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไป ด้วยดี ด้วยประชากรที่มีคุณภาพการ

3 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ผู้วิจัยจึงสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิต เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปัญหาการเรียนการสอนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนใน ยุคปฏิรูปการศึกษา

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชา โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ E1/E2 2. ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาโปรแกรมประยุกต์ทาง คอมพิวเตอร์

5 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียนห้อง คธ.211 นักศึกษา 40 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ด้วยการจับสลากจาก 10 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียน

6 สรุปผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสถิติทดสอบทีและระดับ นัยสำคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อน เรียนกับหลังเรียนของผู้เรียน

7 สรุปผลการพัฒนาตาม วัตถุประสงค์ 2.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพ E1= 82.20 และ E2 = 86.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2.2 ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันที่นัยสำคัญระดับ 0.05 โดยก่อน เรียนมีคะแนน ( เฉลี่ย 45.50) ภายหลังจากเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น ( เฉลี่ย 55.10) 2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความพึง พอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมทั้งฉบับและรายข้อมีความพึงพอใจในระดับมาก ( เฉลี่ย 4.27)


ดาวน์โหลด ppt อัครพล ธรรมรังสี. ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้โลก " ไร้พรมแดน " และ กระแสผลักดันต่าง ๆ ทำให้ไทยต้องแข่งขันกับนานา ประเทศในด้านต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google