งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ อัครพล ธรรมรังสี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้โลก "ไร้พรมแดน" และกระแสผลักดันต่าง ๆ ทำให้ไทยต้องแข่งขันกับนานาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ประเทศ มีศักยภาพในการแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทยทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความจำเป็น ในการพัฒนา "คน" และ "คุณภาพของคน" โดยเห็นว่า "คนเป็นทั้งเหตุปัจจัยและผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ" ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปด้วยดี ด้วยประชากรที่มีคุณภาพการ

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยจึงสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิตเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปัญหาการเรียนการสอนของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิค และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 2. ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์

5 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียนห้อง คธ.211 นักศึกษา 40 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ด้วยการจับสลากจาก 10 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียน

6 สรุปผลการวิเคราะห์ สรุปผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสถิติทดสอบทีและระดับนัยสำคัญทางสถิติในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของผู้เรียน

7 สรุปผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
2.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพ E1= และ E2 = สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2.2 ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์มีความแตกต่างกันที่นัยสำคัญระดับ 0.05 โดยก่อนเรียนมีคะแนน (เฉลี่ย 45.50) ภายหลังจากเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น (เฉลี่ย 55.10) 2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มตัวอย่างที่ประเมินความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมทั้งฉบับและรายข้อมีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 4.27)


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google