งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทัศนีย์ ศรีภุมมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทัศนีย์ ศรีภุมมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทัศนีย์ ศรีภุมมา
ผลการเรียนสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยัน รายวิชาปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบและการวิเคราะห์เลือกซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 นางสาวทัศนีย์ ศรีภุมมา

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
จากประสบการณ์สอนวิชา ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เรียนคือการได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา และให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงที่นอกเหนือจากตำราเรียน คำบรรยาย และคำบอกเล่าของผู้สอน จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ จนพบว่า การสอนโดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้นั้นจะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะความคิด เหตุและผล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบแบบแผน ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งต้องมีหลักฐานสนับสนุน วิธีนี้เป็นวิธีที่นักเรียนพิจารณาเหตุผล สามารถใช้คำถามที่ถูกต้องและคล่องแคล่วสามารถสร้างและทดสอบสมมติฐานด้วยการทดลอง และตีความจากการทดลองด้วยตนเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับคำอธิบายของครู เป็นวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนมีระบบวิธีการแก้ปัญหาในทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นโดยการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดอย่างมีระบบ เป็นองค์ ความรู้ที่คงทนถาวร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ในการเรียนรู้แบบ สืบเสาะของผู้เรียน

4 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ สรุปตามวัตถุประสงค์)
สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ สรุปตามวัตถุประสงค์) ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ สรุปตามวัตถุประสงค์)
สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ สรุปตามวัตถุประสงค์) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้

6 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยันของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 ก่อนการเรียนรู้แบบสืบเสาะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.53 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ก่อนการเรียนรู้แบบสืบมีค่าเฉลี่ย 2.67 หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.33 ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของการทดสอบทั้ง 2 ห้อง มีค่า และ 5.66 ตามลำดับ จากผลสถิตปรากฎว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีผลการเรียนทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ที่แตกต่างได้อย่างชัดเจน

7 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจ ในการเรียนรู้สืบเสาะแบบยืนยันจากสถิติปรากฎว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจาก ค่าของ Mean อยู่ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึงผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก จากการเทียบจากสถิติตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2535 : 100) แสดงถึงการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นี้ผู้มีความพึงพอใจเป็นอย่างดี

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทัศนีย์ ศรีภุมมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google