งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเรียนสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยัน รายวิชา ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบและการวิเคราะห์เลือกซื้อเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเรียนสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยัน รายวิชา ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบและการวิเคราะห์เลือกซื้อเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเรียนสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยัน รายวิชา ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบและการวิเคราะห์เลือกซื้อเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 นางสาวทัศนีย์ ศรีภุมมา

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา จากประสบการณ์สอนวิชา ปฏิบัติการประกอบ คอมพิวเตอร์ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เรียนคือการได้ ศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา และให้ผู้เรียน ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงที่นอกเหนือจากตำรา เรียน คำบรรยาย และคำบอกเล่าของผู้สอน จึงได้ ศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ จนพบว่า การ สอนโดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้นั้นจะทำให้ผู้เรียน ได้เกิดการพัฒนาทักษะความคิด เหตุและผล แก้ไข ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบแบบแผน ความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุและผล ซึ่งต้องมีหลักฐานสนับสนุน วิธีนี้ เป็นวิธีที่นักเรียนพิจารณาเหตุผล สามารถใช้คำถามที่ ถูกต้องและคล่องแคล่วสามารถสร้างและทดสอบ สมมติฐานด้วยการทดลอง และตีความจากการทดลอง ด้วยตนเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับคำอธิบายของครู เป็น วิธีการที่ช่วยให้นักเรียนมีระบบวิธีการแก้ปัญหาในทาง วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้สูงขึ้นโดยการ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความคิดอย่าง มีระบบ เป็นองค์ ความรู้ที่คงทนถาวร 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ใน การเรียนรู้แบบ สืบเสาะของผู้เรียน

4 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ สรุปตามวัตถุประสงค์ ) ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้ สรุปตามวัตถุประสงค์ ) ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้

6 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่าผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้แบบยืนยันของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 ก่อนการ เรียนรู้แบบสืบเสาะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.44 หลัง การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.53 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ก่อนการเรียนรู้แบบสืบมีค่าเฉลี่ย 2.67 หลังการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 8.33 ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของการ ทดสอบทั้ง 2 ห้อง มีค่า 6.09 และ 5.66 ตามลำดับ จากผลสถิตปรากฎว่าผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหา ความรู้แบบยืนยันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีผลการ เรียนทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ที่แตกต่างได้ อย่างชัดเจน

7 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจ ในการเรียนรู้สืบเสาะแบบยืนยัน จากสถิติปรากฎว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจาก ค่า ของ Mean อยู่ระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก จากการเทียบจาก สถิติตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2535 : 100) แสดงถึงการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นี้ ผู้มีความพึงพอใจเป็นอย่างดี

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการเรียนสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยัน รายวิชา ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบและการวิเคราะห์เลือกซื้อเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google