งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องการ อ่านภาพฉาย วิชางานเขียนแบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ คณะผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องการ อ่านภาพฉาย วิชางานเขียนแบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ คณะผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องการ อ่านภาพฉาย วิชางานเขียนแบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ คณะผู้จัดทำ นายอรรถวัฒน์ ราชา นายสุรพล ยอดคำลือ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเป็นวิชาหนึ่งที่จัด อยู่ในวิชาปรับพื้นฐานที่จัดอยู่ในรายวิชาบังคับ ของหมวดวิชาชีพพื้นฐานระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ในการจัดการเรียนตาม แบบฝึกหัดและใบงานที่กำหนดให้ นักเรียนที่ เข้ามาเรียนในวิชานี้ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่าง กัน ทั้งเรื่องระดับความรู้ ระดับความสามารถ และทักษะในงานช่าง โดยที่นักศึกษาที่เข้ามา เรียนในหมวดวิชาชีพนี้จะได้รับการฝึกทักษะ การสร้างความมีระเบียบ มีวินัย การตรงต่อเวลา ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และทักษะกับ งานในสาขาของตนเองได้

3 ผู้วินิจฉัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาความ บกพร่องที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาสาขางาน ไฟฟ้ากำลัง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 160 คน ที่เรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 การนำ แบบทดสอบวินิจฉัย ( Diagnostic Test ) จึงเป็น วิธีการที่เหมาะสมอย่างหนึ่งที่จะได้มาขึ้นเพื่อ ชี้ให้เห็นถึงข้อจุดบกพร่อง จุดที่แก้ปัญหาหรือ อุปสรรคในการเรียนเรื่องหนึ่ง ๆ ของนักเรียนแต่ ละคน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาทางแก้ไขให้ได้ตรงจุด ยิ่งขึ้น อันจะทำให้สามารถช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนที่มีปัญหาหรืออุปสรรคให้บรรลุในการ เรียน หรือเกิดการเรียนรู้ได้เหมือนคนอื่นๆ ปัญหาการวิจัย ( ต่อ )

4 เพื่อหาคุณภาพขอบแบบทดสอบวินิจฉัยในด้าน ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจ จำแนก และค่าความเชื่อมั่นในแบบทดสอบ เพื่อหาข้อบกพร่องในการอ่านภาพฉาย วิชา งานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น นักศึกษาสาขา งาน ไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วัตถุประสงค์

5 กรอบแนวคิดในงานวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม แผนการจัดการ เรียนรู้ วิธีการจัดการ เรียน การสอนโดยมี แบบฝึกหัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชางานเขียน แบบ นักศึกษา ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 160 คน

6 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชางานเขียน แบบ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษา จำนวน 16 คน เทคนิคพื้นฐาน จำนวน นร. ที่ ทำได้ เปอร์เซ็นต์ ก่อนการเรียน การสอน 48 30 % หลังการเรียน การสอน 130 81 %

7 คู่มือการใช้แบบแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องการ อ่านภาพฉาย วิชางานเขียนแบบเทคนิค เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำแบบทดสอบ วินิจฉัยไปใช้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งคู่มือการใช้ แบบทดสอบวินิจฉัยจะประกอบด้วย ความมุ่ง หมายของแบบทดสอบ โครงสร้างของ แบบทดสอบ ลักษณะของแบบทดสอบ การ สร้างแบบทดสอบ คุณภาพของแบบทดสอบ เวลาที่ใช้ในการดำเนินการสอบ วิธีดำเนินการ สอบ การตรวจให้คะแนนและการวินิจฉัย ข้อบกพร่อง สรุปผลการวิจัย

8 ทำให้ทราบข้อบกพร่อง และสาเหตุของการ บกพร่องในการอ่านภาพฉายไอโซเมตริก วิชา งานเขียนแบบ เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน นำไปแก้ไข หรือซ่อมเสริมข้อบกพร่องได้ตรง จุด และสามารถพัฒนาทักษะการเขียนแบบ ผู้เรียนในระดับสูงได้ เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบในการ เรียนปรับพื้นฐานวิชาอื่นๆ ต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่องการ อ่านภาพฉาย วิชางานเขียนแบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ คณะผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google