งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลการวัดสัมฤทธิผลทางการ เรียนจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1) สาขางานการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลการวัดสัมฤทธิผลทางการ เรียนจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1) สาขางานการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลการวัดสัมฤทธิผลทางการ เรียนจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1) สาขางานการบัญชี นางสาวปัทมา ปวงหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ นางสาวปัทมา ปวงหล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนมีผลต่อการ พัฒนาประเทศ เมื่อมีการจัดการ เรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนา ด้านการเรียนการสอนอยู่เสมอ นักศึกษาในปัจจุบันที่เรียนใน ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพด้อยลง โดยจะเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่ มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย และจำนวนนักศึกษาที่ต้อง ลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชาเดิมมีจำนวน มาก

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวัดความสัมฤทธิผลของ ผู้เรียนจากการสอนโดยการใช้สื่อ การสอน 2 วิธี 1.1 การสอนโดยการใช้สื่อการ สอนประเภทโปรแกรมนำเสนอทาง คอมพิวเตอร์ 1.2 การสอนโดยการใช้สื่อการ สอนประเภทเอกสารการสอน 1. เพื่อวัดความสัมฤทธิผลของ ผู้เรียนจากการสอนโดยการใช้สื่อ การสอน 2 วิธี 1.1 การสอนโดยการใช้สื่อการ สอนประเภทโปรแกรมนำเสนอทาง คอมพิวเตอร์ 1.2 การสอนโดยการใช้สื่อการ สอนประเภทเอกสารการสอน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ( ปวส.1) ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโป ลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ( ปวส.1) ห้อง การบัญชี 4101 ( บช.4101) วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน

5 ตัวแปรที่ทำการศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ ประเภทของ สื่อการสอน - โปรแกรมนำเสนอทาง คอมพิวเตอร์ - เอกสาร การสอน ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนและ ความพึงพอใจของ ผู้เรียน ตัวแปรต้น ได้แก่ ประเภทของ สื่อการสอน - โปรแกรมนำเสนอทาง คอมพิวเตอร์ - เอกสาร การสอน ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนและ ความพึงพอใจของ ผู้เรียน

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการสอนโดย ใช้สื่อการสอน 2 วิธี 2. แบบทดสอบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการสอนโดย ใช้สื่อการสอน 2 วิธี 2. แบบทดสอบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ สอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี 2. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี ต่อการใช้สื่อการสอน 2 วิธี พบว่า ผู้เรียนชอบสื่อการสอนประเภท โปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ มากกว่าการใช้สื่อการสอนด้วยเอกสาร การสอน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ สอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี 2. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี ต่อการใช้สื่อการสอน 2 วิธี พบว่า ผู้เรียนชอบสื่อการสอนประเภท โปรแกรมนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ มากกว่าการใช้สื่อการสอนด้วยเอกสาร การสอน ประเภทของสื่อการสอน NMINMAX โปรแกรมนำเสนอด้วย คอมพิวเตอร์ 1066.25885 เอกสารการสอน 1075.66085

8 สรุปผลการศึกษา 1. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี ต่อการใช้สื่อการสอน 2 วิธี ร้อยละ 45 ให้เหตุผลว่าสื่อการสอน ประเภทโปรแกรมนำเสนอด้วย คอมพิวเตอร์ทันสมัยและสวยงาม รองลงมาคือ ชอบสื่อการสอนทั้ง 2 ประเภท ร้อยละ 35 และจำนวน ผู้เรียนที่ชอบสื่อการสอนประเภท เอกสารการสอน ร้อยละ 20

9 สรุปผลการศึกษา ( ต่อ ) 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการด้วยสื่อการ สอนทั้ง 2 วิธี พบว่าผู้เรียนที่เรียน ด้วยสื่อการสอนประเภทโปรแกรม นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ มี ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ 66.2 คะแนน และผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อ การสอนประเภทเอกสารการสอน มี ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบ 75.6 คะแนน ความสัมฤทธิ์ผลของ ผู้เรียนอยู่ในระดับดี

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสอนโดย การใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับ ผู้เรียนและผู้เรียนพึงพอใจ 2. การใช้สื่อการสอนที่ดีและมี คุณภาพจะช่วยการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เป็นการพัฒนาระบบการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ อีกทางหนึ่ง 1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสอนโดย การใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับ ผู้เรียนและผู้เรียนพึงพอใจ 2. การใช้สื่อการสอนที่ดีและมี คุณภาพจะช่วยการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เป็นการพัฒนาระบบการจัดการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ อีกทางหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลการวัดสัมฤทธิผลทางการ เรียนจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 2 วิธี วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. 1) สาขางานการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google