งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ คงทนในการเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ ( Business Plan ) วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ คงทนในการเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ ( Business Plan ) วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมรหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ คงทนในการเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ ( Business Plan ) วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมรหัส 2201-2204 ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2คณะบริหาร ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี โดยการสอนแบบซินดิเคทกับ การสอนแบบปกติ ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนางสุภรณ์ ช้างงาเนียม

2 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความรู้เกี่ยวกับแผน ธุรกิจ ( Business Plan ) วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัส 2201- 2204 ของนักเรียนระดับปวช.2 คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยี ชลบุรี โดยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนตามปกติ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับแผน ธุรกิจ ( Business Plan ) วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัส 2201- 2204 ของนักเรียนระดับปวช.2 คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยี ชลบุรี โดยการสอนแบบซินดิเคทกับการสอนตามปกติ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับปวช.ชั้นปีที่ 2 ที่ ได้รับการสอนแบบซินดิเคท ดังภาพประกอบ 1

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนก บริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 4ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้น ปวช. 2 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ที่ศึกษาในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน รวมจำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่ม ควบคุม 30 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 1. แผนการสอนโดยการสอนแบบซินดิเคท 2. แผนการสอนโดยการสอนตามปกติ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการเรียนรู้

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียนที่เรียนโดย การสอนแบบซินดิเคทกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอน ตามปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05

7 สรุปผลการวิจัย 2. ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักเรียนที่เรียนโดยการ สอนแบบซินดิเคทกับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามปกติ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการสังเกตพบว่าการสอนแบบซินดิเคททำให้นักเรียน เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน กล้าอภิปรายและแสดง ความคิดเห็น สามารถนำไปเป็นแบบอย่างการสอนใน รายวิชาอื่นได้

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. การสอนแบบซินดิเคทมีลักษณะความสำคัญคือมุ่งเน้นการ ทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี เพราะการทำงานเป็นกลุ่มฝึก ให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกคิดแก้ปัญหาร่วม กันทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการที่ครูเป็นผู้บอกเนื้อหา วิชาให้และยังฝึกให้ผู้เรียนมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย ฝึกความเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีในการ พัฒนาคน

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย 2. ควรมีการการวิจัยเปรียบเทียบ การจัดการเรียนรู้แบบ ซินดิเคทกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่นการจัดการ เรียนรู้แบบ ร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบเขียนผัง มโนมติ เพื่อดูว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะแตกต่างกัน หรือไม่

11


ดาวน์โหลด ppt “ ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ คงทนในการเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจ ( Business Plan ) วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google