งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบ ระดมพลังสมอง (Brainstorming ) ผู้วิจัย นางศรินทิพย์ หนูชัยแก้ว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในปัจจุบันปัญหาที่ผู้สอน พบในชั้นเรียนคือ การที่ผู้เรียนไม่ตอบคำถาม ที่ผู้สอนถาม ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก (1) ไม่ฟังคำถาม เพราะบรรยากาศในการ เรียนรู้ไม่ดี (2) ไม่ทราบคำตอบ เพราะเรียนไม่รู้เรื่อง (3) ไม่แน่ใจในคำตอบ เพราะรู้แต่ไม่เข้าใจ (4) ไม่กล้าแสดงออก เพราะอายถ้าตอบผิด (5) ไม่มีกำลังใจในการตอบ เพราะตอบผิดบ่อย (6) ไม่มีแรงจูงใจ เพราะคิดว่าตอบไปก็ไม่ได้ อะไร

3 ปัญหาการวิจัย จากปัญหาดังกล่าวทำให้การเรียนรู้เป็น แบบทางเดียวคือผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ส่วนผู้เรียนก็คอยรับความรู้เพียงอย่างเดียว ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ อีกทั้ง เกิดความเบื่อหน่ายทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผู้สอนจึงคำนึงถึงความสำคัญของผู้เรียน จึง นำเทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming ) มาช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 ในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอน การสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming ) 2. ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ เทคนิคการสอนการสอนแบบระดมพลัง สมอง ( Brainstorming )

5 สรุปสำคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำ สอบ 1234 ปวช. 1/1 จำนวน 19 คน 816417 ร้อยละ 42.1184.2121.0589.47 การทำ สอบ 1234

6 สรุปสำคัญ ( ต่อ ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำสอบ 1234 ปวช 1/2 จำนวน 21 คน 916512 ร้อยละ 42.8676.1923.8157.14 การทำสอบ 1234 ปวช 1/2 จำนวน 21 คน 916512

7 สรุปผลการวิจัย ( สั้นตรงวัตถุประสงค์ ) จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนแบบระดมพลังสมอง พบว่านักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 สำหรับกลุ่ม ปวช. 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 พัฒนาขึ้น สรุปผลการวิจัย

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้รูปแบบ และวิธีสอนที่มี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข วิธีสอนในรายวิชา การบัญชี เบื้องต้น 2 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) เพื่อประโยชน์ในการจัด กิจกรรมการเรียน การสอน

9 ผลกระทบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระดม พลังสมอง ผู้สอนจัดกิจกรรมตามหน่วยเรียน ให้ ผู้เรียนทำกิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้ด้วยความ ตั้งใจ ไม่รู้ต้องถามเพื่อนหรือครู เพราะฉะนั้น กิจกรรมนี้จะได้ผลดีเมื่อผู้เรียนมีความพร้อม มี การเตรียมเนื้อหาในบทเรียนมาล่วงหน้า ถ้า หากมาเริ่มต้นทุกอย่างในห้องเรียนพร้อมกับ ผู้สอนก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนล่าช้า น่าเบื่อ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และ ห้อง 2 โดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google