งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช. ปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรม จับคู่เพื่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช. ปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรม จับคู่เพื่อนเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช. ปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรม จับคู่เพื่อนเรียน นางวารุณีย์ เพ็งยอด ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การวิจัยในชั้น เรียน

2 ปัญหาการวิจัย ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๒๐๑ - ๒๔๐๑ เป็นรายวิชาในหมวดวิชา เฉพาะ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ ๒ เป็นรายวิชาในหมวดวิชา เฉพาะ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ ๒ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและมี ทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการกับการ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยความรู้เหล่านี้ นักศึกษาจะได้รับจากการฟังบรรยายเพื่อให้เกิดความ เข้าใจ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง แต่จากการสอนที่ ผ่านมา ได้พบว่านักศึกษาจำนวนมาก มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ต่ำ

3 ผู้สอนสังเกตการณ์เรียนของนักศึกษา พบว่าใน ขณะที่ผู้สอนทำการบรรยายสาธิตตามเนื้อหา ประกอบการเรียนการสอนอยู่นั้น นักศึกษามักคุยกัน เมื่อมอบหมายงาน ให้นักศึกษาฝึกคิดและฝึกปฏิบัติ ก็ มักจะคัดลอกกันมาส่ง เมื่อมีการสอบถาม จะไม่กล้า แสดงออกในการตอบคำถามของผู้สอน และไม่มั่นใจ ในการหาคำตอบจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้วิจัยหา แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการ สอน โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนเรียน และกิจกรรม จับคู่เพื่อนเรียนนี้ สามารถกำหนดให้นักศึกษาจับคู่ ตามความ สมัครใจเพื่อช่วยทบทวนเนื้อหา ตอบ คำถามผู้สอนและฝึกปฏิบัติร่วมกันตลอดภาคเรียน

4 วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนเรียน ๒.เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ในระดับชั้น ปวช. คอมพิวเตอร์ ปีที่ ๒

5 ตารางสรุปสำคัญ ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ก่อนเรียนหลังเรียน ค่า t ค่า Sig. ( ๒ - tailed) SD. คอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ๑๒. ๘ ๙ ๑. ๖๕ ๑๖. ๔ ๑ ๑. ๒๑ ๑๙. ๓ ๘.000

6 จากการศึกษาและวิเคราะห์การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธี จับคู่เพื่อนเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ค อมพิวเตอร์ ๒๐๓ จำนวน ๓๗ คน แสดงให้เห็น ว่าการใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกันส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นไปตามที่ สุมณฑา พรหมบุญ และอร พรรณ พรสีมา ( ๒๕๔๙ : ๓๔ - ๓๕ ) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยเตรียมนักเรียน ให้พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตจริงเพราะลักษณะ ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สรุปผลการวิจัย

7 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับผิดชอบต่อการ เรียนรู้ของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ทำ กิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ทักษะการ บริหาร การจัดการ การเป็นผู้นำผู้ตามและที่ สำคัญเป็นการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง กับชีวิตจริงของนักเรียน มากที่สุดวิธีหนึ่ง อีกทั้ง ยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ช่วย ให้นักเรียนได้ฝึกฝนความเป็นประชาธิปไตย ฝึกการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยให้นักเรียนเกิด ทัศนคติที่ดีต่อ การเรียน ต่อผู้สอน ต่อสถานศึกษา และต่อสังคม

8 ภาพประก อบ

9

10


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช. ปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรม จับคู่เพื่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google