งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช. ปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนเรียน นางวารุณีย์ เพ็งยอด ครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

2 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปัญหาการวิจัย ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา ๒๒๐๑-๒๔๐๑ เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ ๒ เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับชั้น ปวช.ชั้นปีที่ ๒ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและมีทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยความรู้เหล่านี้นักศึกษาจะได้รับจากการฟังบรรยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง แต่จากการสอนที่ผ่านมา ได้พบว่านักศึกษาจำนวนมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำ

3 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้สอนสังเกตการณ์เรียนของนักศึกษา พบว่าในขณะที่ผู้สอนทำการบรรยายสาธิตตามเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนอยู่นั้น นักศึกษามักคุยกัน เมื่อมอบหมายงาน ให้นักศึกษาฝึกคิดและฝึกปฏิบัติ ก็มักจะคัดลอกกันมาส่ง เมื่อมีการสอบถาม จะไม่กล้าแสดงออกในการตอบคำถามของผู้สอน และไม่มั่นใจ ในการหาคำตอบจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้วิจัยหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนเรียน และกิจกรรมจับคู่เพื่อนเรียนนี้ สามารถกำหนดให้นักศึกษาจับคู่ตามความ สมัครใจเพื่อช่วยทบทวนเนื้อหา ตอบคำถามผู้สอนและฝึกปฏิบัติร่วมกันตลอดภาคเรียน

4 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ในระดับชั้น ปวช. คอมพิวเตอร์ ปีที่ ๒

5 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ตารางสรุปสำคัญ ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ก่อนเรียน หลังเรียน ค่า t ค่า Sig. (๒-tailed) SD.  คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ๑๒.๘๙ ๑.๖๕ ๑๖.๔๑ ๑.๒๑ ๑๙.๓๘ .000

6 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีจับคู่เพื่อนเรียน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.คอมพิวเตอร์ ๒๐๓ จำนวน ๓๗ คน แสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมจับคู่เพื่อนดูแลกันส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นไปตามที่ สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา (๒๕๔๙ : ๓๔-๓๕) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตจริงเพราะลักษณะของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

7 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ทักษะการบริหาร การจัดการ การเป็นผู้นำผู้ตามและที่สำคัญเป็นการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน มากที่สุดวิธีหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนความเป็นประชาธิปไตย ฝึกการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ การเรียน ต่อผู้สอน ต่อสถานศึกษา และต่อสังคม 

8 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ภาพประกอบ

9 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

10 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google