งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุกัญญา กันศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุกัญญา กันศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุกัญญา กันศิริ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องเงื่อนไข เกี่ยวกับค่าขนส่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ คะแนนจากการทดสอบและการทำ แบบฝึกหัดต่าง ๆ ต่ำ ต้องทำการสอนหลาย ครั้ง บทเรียนเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ค่า ขนส่งเป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานของการ บันทึกรายการค้าเกี่ยวกับสินค้า จำเป็นที่ ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้ค่าขนส่งให้ลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึง สนใจที่จะแก้ปัญหาเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ ค่าขนส่งของนักเรียนโดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี ประสิทธิภาพ 75/75 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างเรียนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

4 ระเบียบการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับค่า ขนส่งของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เป็นการวิจัยเชิง ทดลองมีรายละเอียดดังนี้ 1. ประชากรและลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัย 2. การสร้างและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด

5 4. การสร้างและพัฒนา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด 5. การใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด 6. การสร้างแบบวัดความพึง พอใจ 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 8. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

6 ประชากรและลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 1 ที่เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 5 ห้องเรียน รวม 101 คน ของวิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย ซึ่ง ห้องที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่างคือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 23 คน เป็นห้องที่ผู้วิจัยทำการสอน

7 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย 8.13 คะแนน จากคะแนน เต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.30 จาก คะแนนเต็ม และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลัง เรียนเฉลี่ย 8.78 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.83 จากคะแนนเต็ม 2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา ความรู้ทักษะวิชาชีพทางการบัญชีของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ง โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มี ประสิทธิภาพ 75/75 ตามเกณฑ์

8 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด (μ = 4.84) เมื่อพิจารณารา ประเด็น พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมาก ที่สุด เรียงตามลำดับ ดังนี้ ช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเนื้อหาสอดคล้อง กับเรื่องที่เรียน ช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ในการทำงาน ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน มากขึ้น และช่วยให้ผลคะแนนดีขึ้น ตามลำดับ

9 ข้อเสนอแนะ 1. การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ควรคำนึงถึง ความรู้พื้นฐานและวุฒิภาวะของผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างบรรยากาศและเสริมแรง อย่างเหมาะสม เพื่อจะได้ส่งเสริมพัฒนาการ ในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ 2. ควรนำชุดฝึกปฏิบัติไปทดลองใช้กับ กลุ่มตัวอย่างอื่น เช่นในระดับที่สูงกว่าเพื่อ เป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมที่เคยเรียน มา 3. ควรมีชุดฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและ ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุกัญญา กันศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google