งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุกัญญา กันศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุกัญญา กันศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุกัญญา กันศิริ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ นางสาวสุกัญญา กันศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอนในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลให้คะแนนจากการทดสอบและการทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ต่ำ ต้องทำการสอนหลายครั้ง บทเรียนเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลดเป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานของการบันทึกรายการค้าเกี่ยวกับสินค้า จำเป็นที่ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลดให้ลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลดของนักเรียนโดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

3 วัตถุประสงค์ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ
1. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 75/75 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน คน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งห้องที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่างคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 33 คน เป็นห้องที่ผู้วิจัยทำการสอน

5 ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องเงื่อนไขในการให้ส่วนลด
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องเงื่อนไขในการให้ส่วนลด ตัวแปรตาม ประสิทธิ์ภาพของชุดฝึกปฏิบัติ ความพึงพอใจของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

6 การรวบรวมข้อมูล  ติดต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ห้อง 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ ทดสอบกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ดำเนินการสอนและให้นักเรียนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ นำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ สรุปผลการพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติมาคำนวณหาค่าทางสถิติ วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียน โดยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย

7 สรุปผลการวิจัย นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ จากคะแนนเต็ม และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ จากคะแนนเต็ม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพทางการบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 75/75 ตามเกณฑ์ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด (μ = 4.76) เมื่อพิจารณาราประเด็น พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับดีมากที่สุด ได้แก่ ได้แก่ มีเนื้อหาสอดคล้องกับ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุกัญญา กันศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google