งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุกัญญา กันศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุกัญญา กันศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุกัญญา กันศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา

2   จากการสอนในรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ปัญหาที่พบคือ นักเรียนไม่เข้าใจเรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลดเป็นส่วน ใหญ่ ซึ่งส่งผลให้คะแนนจากการทดสอบ และการทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ต่ำ ต้องทำ การสอนหลายครั้ง บทเรียนเรื่องเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้ส่วนลดเป็นบทเรียนที่เป็น พื้นฐานของการบันทึกรายการค้าเกี่ยวกับ สินค้า จำเป็นที่ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจ ในเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลดให้ ลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหา เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลดของนักเรียน โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ปัญหาการวิจัย

3  1. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี ประสิทธิภาพ 75/75 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างเรียนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วัตถุประสงค์

4  ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น เด็กนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 143 คน วิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งห้องที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่างคือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 33 คน เป็นห้องที่ผู้วิจัยทำการสอน

5  ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องเงื่อนไขในการให้ ส่วนลด ตัวแปรตาม ประสิทธิ์ภาพของชุดฝึกปฏิบัติ ความพึงพอใจของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ ส่วนลด จำนวน 10 ข้อ เป็น แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

6   ติดต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 1 ห้อง 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ แบบทดสอบ  นำแบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ ทดสอบกับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ  ดำเนินการสอนและให้นักเรียนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ  ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ  นำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ  สรุปผลการพัฒนาการเรียนรู้  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ  นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึก ปฏิบัติมาคำนวณหาค่าทางสถิติ  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียน โดยกำหนด เกณฑ์ในการแปลความหมาย การรวบรวมข้อมูล

7   นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มี คะแนนเฉลี่ย 7.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.97 จากคะแนนเต็ม และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 8.70 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.97 จากคะแนนเต็ม  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพทางการบัญชีของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด โดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 75/75 ตามเกณฑ์  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด (μ = 4.76) เมื่อพิจารณาราประเด็น พบว่า ทุกรายการอยู่ใน ระดับดีมากที่สุด ได้แก่ ได้แก่ มีเนื้อหาสอดคล้อง กับ สรุปผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุกัญญา กันศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google