งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง YA01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง YA01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง YA01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวอักษร ตปนียกุล เรื่อง การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง YA01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ผู้วิจัย นางสาวอักษร ตปนียกุล โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ คิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ความคิด โดยเฉพาะ เนื้อหาที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของ เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) เป็นวรรณคดีที่ให้เห็นถึงการเสียสละ ประโยชน์สุขส่วนตัว อีกทั้งยังให้ความเพลิดเพลินในการอ่าน เนื้อเรื่อง และให้ผู้อ่านเกิดความทราบซึ้งในวรรณคดีไทย แต่ นักเรียนบางคนอาจจะเกิดปัญหาไม่สามารถจดจำเนื้อหาและ คำศัพท์ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขการจัดการ เรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจ รายละเอียดของเรื่องมหาเวสสันดร พร้อมทั้งจดจำเนื้อหาและ คำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยใช้เกมฝึกทักษะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ เพราะเกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆที่ครูมอบหมายให้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และประเมินความสามารถของ ตนเองได้โดยใช้เกมฝึกทักษะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ และคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง YA01 โรงเรียนกรุงเทพ การบัญชีวิทยาลัย โดยใช้เกมฝึกทักษะ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ วิธีการสอน โดยการใช้ เกมฝึกทักษะ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก

5 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ห้อง YA01 จำนวน 14 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือการวิจัย 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก แบบเติมคำ 31 ข้อ 2. เกมฝึกทักษะ เรื่องมหาเวสสันดร ชาดก

6 สรุปผล จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง YA01 ที่เรียนวิชาภาษาไทย โดยการเล่นเกมฝึกทักษะเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับเนื้อหา และคำศัพท์ เรื่องมหาเวสสันดรชาดกหลัง การทดลองสูงกว่าก่อน การทดลอง และพฤติกรรมของนักเรียนมี ความสนุกสนาน และ ตั้งใจเรียน

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นกระบวนการที่ ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่น เกมตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูลของ เกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ ในการอภิปรายเพื่อ สรุปการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนาน และท้าทายความสามารถโดยผู้เรียนเป็นผู้เล่น เอง ทำให้ได้รับ ประสบการณ์ตรง เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมสูง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง YA01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google