งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ดุจเดือน รื่นนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Dusit Commercial College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ดุจเดือน รื่นนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Dusit Commercial College."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ดุจเดือน รื่นนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Dusit Commercial College

2 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก การเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ การนำเสนอผลงานวิจัย

3 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบัน การเรียนการสอนภาษาไทย ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อย ให้ความสนใจ เพราะไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ ภาษาไทยเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นภาษาประจำชาติของเรา จึง เกิดความเบื่อหน่าย ทำให้ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง เขียนหนังสือผิด จับใจความไม่ได้

4 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย เพราะใช้ภาษาพูดอ่านเขียนใน ชีวิตประจำวัน เพื่อสื่อสารกันพอเข้าใจ ผู้เรียนสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่กระตุ้นความสนใจได้ มากกว่า วิธีการเรียนการสอนแบบเดิมๆ

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนใน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)

6 ตารางสรุปผลการวิจัย การ ทดสอบ XS.DD tdf Sig(I- tailed) ก่อน เรียน 16.631.79 8. 60 1. 75 26. 857 2929 0.05 หลัง เรียน 25.231.78 ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน เรียนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภายหลังจากที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นักศึกษามีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่งมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 ตารางสรุปผลการวิจัย รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ XS. D ระดับความ พึงพอใจ 1. บทเรียนนี้สามารถใช้ได้ง่าย 4.1 7 0.6 5 มาก 2. บทเรียนนี้ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาใน บทเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4.3 3 0.5 7 มาก 3. บทเรียนนี้ทำให้นักศึกษามีความรู้ในการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสารทางธุรกิจ 4.3 3 0.5 7 มาก 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้จริง 4.1 7 0.6 5 มาก 5. นักศึกษาชอบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน 4.5 0 0.5 1 มากที่สุด 6. การนำเสนอเนื้อหาในบทเรียนมีความน่าสนใจ 4.6 6 0.4 8 มากที่สุด 7. ภาพประกอบบทเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.1 7 0.6 5 มาก 8. ตัวอักษรในบทเรียนมีขนาดเหมาะสมและอ่านง่าย 4.5 0 0.5 1 มากที่สุด 9. ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลา 4.3 3 0.5 7 มาก 10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้นักศึกษาเรียนได้ อย่างสนุก 4.5 0 0.5 1 มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม X 4.3 7 0.5 7 มากที่สุด

8 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดคือ การ นำเสนอเนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.66 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจรวมทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.37

9 สรุปผลการวิจัย ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ กำหนด พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งหมายความ ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทยเพื่อการ สื่อสารช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ หลังจากเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยสามารถทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้ได้ถูกต้องร้อยละ.05 ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการ สอนได้ เพราะการนำเสนอบทเรียนในลักษณะนี้ จะช่วยให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้หลังการเรียนรู้

10


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ดุจเดือน รื่นนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Dusit Commercial College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google