งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ดุจเดือน รื่นนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Dusit Commercial College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ดุจเดือน รื่นนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Dusit Commercial College."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ดุจเดือน รื่นนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Dusit Commercial College

2 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจาก การเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ การนำเสนอผลงานวิจัย

3 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบัน การเรียนการสอนภาษาไทย ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อย ให้ความสนใจ เพราะไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ ภาษาไทยเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นภาษาประจำชาติของเรา จึง เกิดความเบื่อหน่าย ทำให้ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง เขียนหนังสือผิด จับใจความไม่ได้

4 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย เพราะใช้ภาษาพูดอ่านเขียนใน ชีวิตประจำวัน เพื่อสื่อสารกันพอเข้าใจ ผู้เรียนสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่กระตุ้นความสนใจได้ มากกว่า วิธีการเรียนการสอนแบบเดิมๆ

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนใน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)

6 ตารางสรุปผลการวิจัย การ ทดสอบ XS.DD tdf Sig(I- tailed) ก่อน เรียน หลัง เรียน ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน เรียนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภายหลังจากที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นักศึกษามีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่งมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 ตารางสรุปผลการวิจัย รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ XS. D ระดับความ พึงพอใจ 1. บทเรียนนี้สามารถใช้ได้ง่าย มาก 2. บทเรียนนี้ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาใน บทเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มาก 3. บทเรียนนี้ทำให้นักศึกษามีความรู้ในการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสารทางธุรกิจ มาก 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้จริง มาก 5. นักศึกษาชอบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน มากที่สุด 6. การนำเสนอเนื้อหาในบทเรียนมีความน่าสนใจ มากที่สุด 7. ภาพประกอบบทเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา มาก 8. ตัวอักษรในบทเรียนมีขนาดเหมาะสมและอ่านง่าย มากที่สุด 9. ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลา มาก 10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้นักศึกษาเรียนได้ อย่างสนุก มากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวม X มากที่สุด

8 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดคือ การ นำเสนอเนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.66 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจรวมทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.37

9 สรุปผลการวิจัย ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ กำหนด พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งหมายความ ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทยเพื่อการ สื่อสารช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ หลังจากเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยสามารถทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้ได้ถูกต้องร้อยละ.05 ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการ สอนได้ เพราะการนำเสนอบทเรียนในลักษณะนี้ จะช่วยให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้หลังการเรียนรู้

10


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ดุจเดือน รื่นนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Dusit Commercial College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google