งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากระบวนการอ่านในรายวิชา ภาษาไทย ของนักศึกษาสาขา ช่างยนต์ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ ผู้วิจัยนายวิจักร์ พจน พิจิตต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากระบวนการอ่านในรายวิชา ภาษาไทย ของนักศึกษาสาขา ช่างยนต์ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ ผู้วิจัยนายวิจักร์ พจน พิจิตต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากระบวนการอ่านในรายวิชา ภาษาไทย ของนักศึกษาสาขา ช่างยนต์ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ ผู้วิจัยนายวิจักร์ พจน พิจิตต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 2 1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญ และสนใจในรายวิชา ภาษาไทย ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในสังคมได้

3 3 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังเรียน ในรายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2000-1102 ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานช่างยนต์ ชย.1101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 1.3 แนวคิดใน การทำวิจัย ตัวแปร ต้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนของรายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยการสอนวิธีการสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne’) วิธีการสอนโดยใช้ ทฤษฎี การ เรียนรู้ของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne’) ตัวแปร ตาม

5 1.4 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา ช่างยนต์ ชย.1101 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นปฐมภูมิ (Stratified Random Sampling) ในชั่วโมง กิจกรรม ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน

6 1.5 ลักษณะ เครื่องมือที่ใช้ 1. แผนการสอนรายวิชา 2000-1102 ภาษาไทยเพื่อ อาชีพ 2 เรื่องการอ่าน โดยการสอนแบบทฤษฎี การเรียนรู้ของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne’) 2. ใบงาน, แบบทดสอบ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

7 1.6 สรุปผลการวิจัย 1. พฤติกรรมการเรียนรายวิชา 2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 เรื่อง การอ่านวิธีการสอนโดย ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne’) ของนักศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ นักศึกษาปฏิบัติพฤติกรรม การเรียนในทุกพฤติกรรมของเรื่อง การอ่านอยู่ใน ระดับดี ขั้นดำเนินการ นักศึกษาปฏิบัติพฤติกรรมการ เรียนในทุกพฤติกรรมในระดับดี ขั้นสรุปผล และ ประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติพฤติกรรมเรียนในทุก พฤติกรรมของเรื่อง นักศึกษาปฏิบัติในระดับดี 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดย ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne’) ก่อนเรียน และหลังเรียนแตกต่างกัน โดย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

8 1.8 ข้อเสนอแนะการ วิจัย 1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ โรเบิร์ต กาเย่ ครูผู้สอนควรแนะนำ ขั้นตอนของวิธีการเรียนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ โร เบิร์ต กาเย่ ให้แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนคุ้นเคยกับการเรียน การสอนแบบนี้แล้ว จะทำให้การเรียนดำเนินไปได้ดียิ่งขึ้น 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎี การเรียนรู้ของ โรเบิร์ต กาเย่ ควรคำนึงถึงวัยความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนลักษณะของ เนื้อหาที่สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง ประสิทธิภาพ 3. ขณะสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของ โรเบิร์ต กาเย่ ครูควรมีการซักถามผู้เรียนฝึกความกล้าในการ แสดงออกของผู้เรียนด้วย 4. การจัดกิจกรรมการเรียนสอน ควรฝึกให้ผู้เรียน ได้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากกรณีตัวอย่าง เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

9 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการ วิจัยต่อไป การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ แนวคิดของกาเย่สามารถ นำมาใช้ในระบบการเรียนการสอนได้โดยตรง โดยการ สร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์เพื่อสร้างความตั้งใจแก่ ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนแล้ว ผู้สอนก็แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนให้แก่ผู้เรียน โดย พยายามเชื่อมโยงความรู้เดิมที่ได้เรียนมาก่อนหน้ากับ ความรู้ใหม่ให้เข้ากันได้ จากนั้นก็เสนอบทเรียนใหม่ มี การแนะนำชี้แนวทางในการเรียนเพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้ สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติจริงและ แจ้งผล การปฏิบัติงานให้นักเรียนทราบเป็นระยะเพื่อ เป็นการประเมิน และมีการสรุปเสริมบทเรียนเพื่อสร้าง ความแม่นยำและการถ่ายโยงความรู้ไปใช้กับสิ่งอื่น ๆ ใน โอกาสต่อไป การนำแนวคิดของกาเย่ไปใช้ในสร้างสื่อการ สอน เช่น การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และบทเรียนออนไลน์ (E-learning)

10 ขอบพระคุณผู้ให้การ สนับสนุนทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากระบวนการอ่านในรายวิชา ภาษาไทย ของนักศึกษาสาขา ช่างยนต์ โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ ผู้วิจัยนายวิจักร์ พจน พิจิตต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google