งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ศุภพล มงคลเจริญพันธ์ อาจารย์หมวดการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน (วิจัยชั้นเรียน) Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

2 การนำเสนอ นายศุภพล มงคลเจริญพันธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภทของการประกันวินาศภัย วิชาการประกันภัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นายศุภพล มงคลเจริญพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

3 ปัญหาในการวิจัย 1. ผู้เรียนไม่สามารถสร้างมโนทัศจากประสบการณ์ของตนเองได้ 2. วิธีการสอนด้วยการบรรยายไม่สามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนได้ 3. เนื้อหาในบทเรียนมีความซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจด้วยการบรรยาย 4. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่สามารถสร้างความอยากรู้อยากเห็น เท่าที่ควร 5. พฤติกรรมของนักศึกษาไม่สามารถนั่งฟังการบรรยายของครูผู้สอนได้ นานมากนัก Supapol M.

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องประเภทของการประกันวินาศภัย วิชาการประกันภัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (สาขาการขาย) ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประเภทของการประกัน วินาศภัย วิชาการประกันภัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (สาขาการขาย) ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประเภทของการประกันวินาศภัย วิชาการประกันภัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (สาขาการขาย) Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

5 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

6 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ (ต่อ)
Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

7 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ (ต่อ)
Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

8 สรุปผลงานวิจัย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภทของการประกันวินาศภัย วิชาการประกันภัย พบว่ามีประสิทธิภาพ โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้สามารถนำไปใช้ทดลองได้ 2. การทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภทของการประกันวินาศภัย วิชาการประกันภัย พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า โดยมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก มีค่า ( 𝑥 = 4.48 , S.D. 0.60) Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

9 จบการนำเสนอ Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google