งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Supapol M. ศุภพล มงคลเจริญ พันธ์ อาจารย์หมวดการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ ศุภพล มงคลเจริญ พันธ์ อาจารย์หมวดการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Supapol M. ศุภพล มงคลเจริญ พันธ์ อาจารย์หมวดการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ ศุภพล มงคลเจริญ พันธ์ อาจารย์หมวดการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supapol M. ศุภพล มงคลเจริญ พันธ์ อาจารย์หมวดการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ ศุภพล มงคลเจริญ พันธ์ อาจารย์หมวดการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน ( วิจัยชั้น เรียน ) นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน ( วิจัยชั้น เรียน )

2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่องประเภทของการประกันวินาศ ภัย วิชาการประกันภัย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่องประเภทของการประกันวินาศ ภัย วิชาการประกันภัย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ นายศุภพล มงคล เจริญพันธ์ การนำเสนอการนำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชย การ Supapol M.

3 ปัญหาในการวิจัยปัญหาในการวิจัย 5. พฤติกรรมของนักศึกษาไม่สามารถนั่งฟังการ บรรยายของครูผู้สอนได้ นานมากนัก นานมากนัก 5. พฤติกรรมของนักศึกษาไม่สามารถนั่งฟังการ บรรยายของครูผู้สอนได้ นานมากนัก นานมากนัก 2. วิธีการสอนด้วยการบรรยายไม่สามารถสร้าง แรงจูงใจแก่ผู้เรียนได้ 1. ผู้เรียนไม่สามารถสร้างมโนทัศจาก ประสบการณ์ของตนเองได้ 4. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่สามารถ สร้างความอยากรู้อยากเห็น เท่าที่ควร เท่าที่ควร 4. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนไม่สามารถ สร้างความอยากรู้อยากเห็น เท่าที่ควร เท่าที่ควร 3. เนื้อหาในบทเรียนมีความซับซ้อนและยากต่อ การเข้าใจด้วยการบรรยาย Supapol M.

4 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประเภท ของการประกัน วินาศภัย วิชาการประกันภัย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ( สาขาการขาย ) ที่ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประเภท ของการประกันวินาศภัย วิชาการประกันภัย ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ( สาขาการขาย ) 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องประเภทของการประกันวินาศภัย วิชาการ ประกันภัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ( สาขาการขาย ) ให้มีประสิทธิภาพ 80/80

5 Supapol M. วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ

6 Supapol M. วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ( ต่อ )

7 Supapol M. วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ( ต่อ )

8 Supapol M. สรุป ผลงานวิจัย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภท ของการประกันวินาศภัย วิชาการประกันภัย พบว่ามีประสิทธิภาพ โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ไว้คือ 80/80 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้สามารถ นำไปใช้ทดลองได้ 2. การทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องประเภทของการประกันวินาศภัย วิชาการ ประกันภัย พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ นักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05

9 Supapol M. จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Supapol M. ศุภพล มงคลเจริญ พันธ์ อาจารย์หมวดการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ ศุภพล มงคลเจริญ พันธ์ อาจารย์หมวดการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google