งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาพฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาพฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาพฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา 2000- 1302 สังคมศึกษา เรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โดยใช้การสอน แบบซินดิเคท คณะผู้วิจัย นางสาวณัฐิ กานต์ จิตนารินทร์ นางสาว แสงดาว คุ้มวานิช นายพร ชัย จันอารีย์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 2 1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและ สนใจในรายวิชา สังคมศึกษาตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการ วิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน เรียนและหลังเรียนรายวิชา 2000- 1302 สังคมศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

3 3 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมและ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ที่ เรียนรายวิชา 2000-1302 สังคมศึกษา โดยการสอนแบบซินดิเคท

4 1.3 แนวคิดใน การทำวิจัย

5 1.4 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา สถาปัตยกรรม และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่จำนวน 80 คน

6 1.5 ลักษณะ เครื่องมือที่ใช้ บทเรียนสำเร็จรูป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียน และ หลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของ นักศึกษา ที่เรียนรายวิชา 2000-1302 สังคมศึกษา โดยการสอนแบบ ซินดิ เคท

7 1.6 สรุปผลการวิจัย พฤติกรรมการเรียนรายวิชา 2000-1302 สังคม ศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสอนแบบซินดิ เคท ทั้ง 3 ขั้นตอน คือขั้นเตรียมการระดับดี ขั้น ดำเนินการ ระดับดี และขั้นสรุปผลและประเมินผลใน ระดับพอใช้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยการ สอนแบบซินดิเคท ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คะแนน สอบเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมและระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่เรียนรายวิชา 2000-1302 สังคมศึกษาต่อการสอน แบบซินดิเคท มีค่าเฉลี่ย = 3.89

8 1.7 ผลกระทบที่ เกิดขึ้น

9 1.8 ข้อเสนอแนะการ วิจัย 1. ในด้านการเรียนการสอน ก่อนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซินดิเคท ครูผู้สอน ควรแนะนำ การสอนที่เน้นการทำงานร่วมกันเป็น กลุ่มเนื้อหาที่สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียน ฝึกความกล้าใน การแสดงออกของผู้เรียน ควรฝึกให้ผู้เรียน ฝึกให้ ผู้เรียนได้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

10 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการ วิจัยต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบ ซินดิเคทในรายวิชาอื่น ที่มีผลต่อการ พัฒนาคุณลักษณะอื่น ๆ ของผู้เรียน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความคงทนในความสามารถในการ แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเทียบวิธีการสอนแบบซินดิเคทกับ วิธีการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อนำผลที่ได้รับไปพัฒนาการสอนใน รายวิชาสังคมศึกษา

11 กราบขอบพระคุณผู้ให้การ สนับสนุนทุกท่า น


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาพฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google