งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
การศึกษาพฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา สังคมศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา โดยใช้การสอนแบบซินดิเคท คณะผู้วิจัย นางสาวณัฐิกานต์ จิตนารินทร์ นางสาวแสงดาว คุ้มวานิช นายพรชัย จันอารีย์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2 1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและสนใจในรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและสนใจในรายวิชา สังคมศึกษาตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ วิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชา สังคมศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

3 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมและระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ที่เรียนรายวิชา สังคมศึกษา โดยการสอนแบบซินดิเคท

4 1.3 แนวคิดในการทำวิจัย

5 1.4ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่จำนวน 80 คน

6 1.5 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้
1.5 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ • บทเรียนสำเร็จรูป • แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และ หลังเรียน • แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ที่เรียนรายวิชา สังคมศึกษา โดยการสอนแบบ ซินดิเคท

7 1.6 สรุปผลการวิจัย พฤติกรรมการเรียนรายวิชา สังคมศึกษา เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสอนแบบซินดิเคท ทั้ง 3 ขั้นตอน คือขั้นเตรียมการระดับดี ขั้นดำเนินการ ระดับดี และขั้นสรุปผลและประเมินผลในระดับพอใช้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยการสอนแบบซินดิเคท ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คะแนนสอบเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่เรียนรายวิชา สังคมศึกษาต่อการสอนแบบซินดิเคท มีค่าเฉลี่ย = 3.89

8 1.7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น

9 1.8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ในด้านการเรียนการสอน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซินดิเคท ครูผู้สอนควรแนะนำ การสอนที่เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเนื้อหาที่สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียน ฝึกความกล้าในการแสดงออกของผู้เรียน ควรฝึกให้ผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

10 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบซินดิเคทในรายวิชาอื่น ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอื่น ๆ ของผู้เรียน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความคงทนในความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเทียบวิธีการสอนแบบซินดิเคทกับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เพื่อนำผลที่ได้รับไปพัฒนาการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา

11 กราบขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google