งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพรธนา ช่วยตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพรธนา ช่วยตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพรธนา ช่วยตั้ง
ชื่อวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ : Face book โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Flip Albumในรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพรธนา ช่วยตั้ง : สังกัดวิทยาลัย : วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

2 ปัญหางานวิจัย ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะในด้านของสื่อการเรียน การติดต่อประสานงาน ระหว่างบุคคล ผู้วิจัยเห็นว่าในการเรียนการสอน นั้นมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาท ที่จะเข้ามาช่วยในการเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ แล้วผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงเห็นว่า Facebook น่าจะนำมาใช้เป็นสื่อหรือช่องทางการสื่อสารที่จะเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็ปไซด์สังคมออนไลน์ Face book

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา มีนักเรียนทั้งสิ้น 34 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ : สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็ปไซด์สังคม ออนไลน์Face book เรื่องการใช้โปรแกรม Flip Album ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1. สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรม Flip Album ในรายวิชาคอมฯธุรกิจ 2 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2ดำเนินการทดลองโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระยะเวลาในการทดลองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากที่นักเรียนเรียนจบบทเรียนและทำแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน นำผลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

6 การรวบรวมข้อมูล 1. ผู้วิจัยนำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Flip Album บนเว็บไซด์สังคมออนไลน์ Face book 2. ผู้วิจัยดำเนินการโดยให้นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 เข้าใช้งาน Face book เข้าไปแชร์ลิ้งที่ผู้วิจัยได้นำไปลงใน Face book เรื่องการใช้โปรแกรม Flip Album 3. ผู้วิจัยดำเนินการโดยมอบหมายให้นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 ทำการสร้างสื่อ Multimedia เรื่องที่นักศึกษาสนใจและมีประโยชน์โดยใช้โปรแกรม Flip Album เป็นสื่อในการนำเสนอ 4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมผลงานจากนักศึกษาที่ได้นำสื่อ Multimedia โดยใช้โปรแกรม Flip Album

7 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1สาขาการบัญชี พบว่า การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนก่อนการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. ผลการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชีอภิปรายผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1สาขาการบัญชี โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4 สาขาการขายโดยใช้การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พบว่ามีความก้าวหน้าทางการเรียนแตกต่างกัน 9.69 เปอร์เซ็นต์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพรธนา ช่วยตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google