งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ : F ACE BOOK โดยใช้สื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้ โปรแกรม F LIP A LBUM ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ : F ACE BOOK โดยใช้สื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้ โปรแกรม F LIP A LBUM ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ : F ACE BOOK โดยใช้สื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้ โปรแกรม F LIP A LBUM ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลัย อาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ชื่อผู้วิจัย : นางสาว พรธนา ช่วยตั้ง : สังกัดวิทยาลัย : วิทยาลัยอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

2 ปัญหางานวิจัย ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามา เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการ เรียนการสอน โดยเฉพาะในด้านของ สื่อการเรียน การติดต่อประสานงาน ระหว่างบุคคล ผู้วิจัยเห็นว่าในการ เรียนการสอน นั้นมีนวัตกรรมและ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาท ที่ จะเข้ามาช่วยในการเป็นสื่อ ประกอบการเรียนการสอนของ นักศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ แล้ว ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ผู้สอนจึงเห็นว่า Facebook น่าจะนำมาใช้เป็นสื่อหรือช่อง ทางการสื่อสารที่จะเข้ามาช่วยในการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 สาขาการ บัญชี โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านเว็ปไซด์สังคม ออนไลน์ Face book

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัย อาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา มี นักเรียนทั้งสิ้น 34 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ : สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเว็ปไซด์สังคม ออนไลน์ Face book เรื่อง การใช้โปรแกรม Flip Album ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2 ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน รายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 1. สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม Flip Album ในรายวิชาคอมฯ ธุรกิจ 2 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ดำเนินการทดลอง โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระยะเวลา ในการทดลองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากที่นักเรียนเรียนจบบทเรียนและ ทำแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน นำผลมา วิเคราะห์ค่าทางสถิติ

6 การรวบรวมข้อมูล 1. ผู้วิจัยนำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่องการใช้โปรแกรม Flip Album บนเว็บ ไซด์สังคมออนไลน์ Face book 2. ผู้วิจัยดำเนินการโดยให้นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 เข้าใช้งาน Face book เข้าไปแชร์ลิ้งที่ผู้วิจัยได้ นำไปลงใน Face book เรื่องการใช้โปรแกรม Flip Album 3. ผู้วิจัยดำเนินการโดยมอบหมายให้ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 ทำการสร้างสื่อ Multimedia เรื่องที่ นักศึกษาสนใจและมีประโยชน์โดยใช้โปรแกรม Flip Album เป็นสื่อในการนำเสนอ 4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมผลงานจาก นักศึกษาที่ได้นำสื่อ Multimedia โดยใช้ โปรแกรม Flip Album

7 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี พบว่า การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนก่อนการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. ผลการเรียนของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี อภิปรายผลการวิจัย มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน เมื่อ วิเคราะห์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาการบัญชี โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4 สาขาการขายโดยใช้การจัดการเรียนการสอนใน ห้องเรียน พบว่ามีความก้าวหน้าทางการเรียนแตกต่าง กัน 9.69 เปอร์เซ็นต์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ : F ACE BOOK โดยใช้สื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้ โปรแกรม F LIP A LBUM ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google