งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 ( ปวช.1/1) แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 ( ปวช.1/1) แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 ( ปวช.1/1) แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ” โดย นางสาวกชา มาส เจริญราษฏร์ ผลงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1( ปวช.1/1) พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมตามแบบสอบถาม 15 ข้อ ของนักเรียน ปวช.1 แผนกพาณิชกยกรรม ตัวแปรอิสระ พฤติกรรมตามแบบสอบถาม 15 ข้อ ของนักเรียน ปวช.1 แผนกพาณิชกยกรรม ตัวแปรตาม การไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียน ปวช. 1 แผนกพาณิชยกรรม ตัวแปรตาม การไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียน ปวช. 1 แผนกพาณิชยกรรม พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

4 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 แผนกพาณิช ยกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ห้อง ปวช. 1/1 จำนวน 26 คน ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 ( ปวช.1/1) แผนกพาณิชยก รรม ภาคเรียนที่ 2 /54 ห้อง ปวช.1/1 จำนวน 26 คน ที่ไม่ส่งการบ้านตามกำหนด พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา เป็นเป็น แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 แผนกพาณิชยกรรม เรื่องการไม่ส่ง งาน / การบ้าน จำนวน 15 ข้อ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

6 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 ( ปวช.1/1) เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน พบว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน โดยทำการเรียงลำดับจากสาเหตุที่นักเรียน คิดว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดจนถึงสาเหตุ ที่น้อยที่สุด ตามลำดับดังต่อไปนี้ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

7 สรุปผลการวิจัย แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้ ทำกิจกรรมของ โรงเรียน ออกงานกับผู้ปกครอง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.76 การบ้านมากเกินไป ไม่น่าสนใจ ไม่มีคนคอยให้ คำปรึกษา เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.07 ลืมทำ ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง ไม่ได้นำสมุดมา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 เวลาน้อย เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ ครูอธิบายเร็ว ไม่เข้าใจคำสั่ง หนังสือหาย จำนวน 4 คน คิด เป็นร้อยละ 15.38 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษา พฤติกรรมของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 แผนก พาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรม บริหารธุรกิจ ในเรื่องการไม่ส่ง งาน / การบ้าน ศึกษาวิจัยเฉพาะนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 ผล ที่ได้จึงเป็นข้อมูลเชิงสาเหตูเฉพาะ ห้องเรียนนี้เท่านั้น ซึ่งถ้าได้ศึกษาวิจัย ร่วมกับชั้นเรียนอื่นๆด้วย อาจได้ผลการวิจัย ที่หลากหลายขึ้น พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงทำการ วิจัยกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆต่อไป และแยกหัวข้อเป็นรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ระเอียดขึ้น ซึ่งจะได้นำผลการ ทดลองที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในการไม่ส่ง งาน / การบ้านของนักเรียนต่อไป พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

10 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ ส่งงาน / การบ้านของนักเรียน ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียน การสอน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

11 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College


ดาวน์โหลด ppt “ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้านของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 ( ปวช.1/1) แผนกพาณิชยกรรม วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google