งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 ชื่อเรื่อง. การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาจิตรกรรมดิจิตอล
ชื่อเรื่อง การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาจิตรกรรมดิจิตอล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย ศศิพงษ์ พูลสวัสดิ์ สังกัดวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

7 ปัญหาของการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรมดิจิตอล 1 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก มุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนความรู้ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่จะทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้เต็มไปด้วยความรู้สึกกระตือรือร้น ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย และมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

8 ปัญหาของการวิจัย ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบกับศักยภาพของระบบข้อมูล จนเป็นเหตุให้แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาก้าวตามไปเป็นลำดับ ด้วยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ ทุกระดับ ในลักษณะของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพจำลอง รวมถึงวีดิทัศน์ เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีชีวิตชีวาน่าสนใจ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า มัลติมีเดีย

9 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียรายวิชาจิตรกรรมดิจิตอลสำหรับนักศึกษาสาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิชาจิตรกรรมดิจิตอล ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 4.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาจิตรกรรมดิจิตอลสำหรับนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

10 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จำนวน 4 ห้องเรียน 76 คน ได้มาด้วยการใช้วิธีเลือกทั้งหมด สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย

11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา จิตรกรรมดิจิตอล
สรุปผลงานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา จิตรกรรมดิจิตอล นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 76 คน นักศึกษาผ่านเกณฑ์จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 นักศึกษาที่มีผลการเรียนมากกว่า 2.50 ขึ้นไป จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 82.89 มีจำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (คะแนนไม่ถึง 50 คะแนน) มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26

12

13 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชา จิตรกรรมดิจิตอล
สรุปผลงานวิจัย ผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชา จิตรกรรมดิจิตอล ผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชา จิตรกรรมดิจิตอล นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การออกแบบสื่อมีความสวยงาม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.65 แบบทดสอบในรูปแบบของเกมทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.65

14 ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดีย


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google