งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาจิตรกรรมดิจิตอล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาจิตรกรรมดิจิตอล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาจิตรกรรมดิจิตอล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัยศศิพงษ์ พูลสวัสดิ์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาของ การวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรม ดิจิตอล 1 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก มุ่งเน้นให้ นักศึกษาศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนความรู้ และการนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่จะทำ ให้บรรยากาศในการเรียนรู้เต็มไปด้วยความรู้สึก กระตือรือร้น ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย และมีโอกาสแสดง ความคิดเห็น

3 ปัญหาของ การวิจัย ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ประกอบกับศักยภาพของระบบข้อมูล จนเป็นเหตุให้แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาก้าว ตามไปเป็นลำดับ ด้วยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้ สามารถนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ได้ทุก รูปแบบ ทุกระดับ ในลักษณะของตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพจำลอง รวมถึงวีดิทัศน์ เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีชีวิตชีวาน่าสนใจ หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า มัลติมีเดีย

4 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1. เพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียรายวิชาจิตรกรรม ดิจิตอลสำหรับนักศึกษาสาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว วิชาจิตรกรรมดิจิตอล ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 4. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา จิตรกรรมดิจิตอลสำหรับนักศึกษาสาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

5 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) จำนวน 4 ห้องเรียน 76 คน ได้มาด้วยการใช้วิธีเลือกทั้งหมด สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล 1. ร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย

6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา จิตรกรรม ดิจิตอล นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 76 คน นักศึกษาผ่านเกณฑ์จำนวน 72 คน คิด เป็นร้อยละ 94.74 นักศึกษาที่มีผลการเรียนมากกว่า 2.50 ขึ้นไป จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อย ละ 82.89 มีจำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ( คะแนนไม่ถึง 50 คะแนน ) มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 สรุป ผลงานวิจั ย

7

8 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชา จิตรกรรมดิจิตอล ผลการประเมินคุณภาพสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชา จิตรกรรมดิจิตอล นักศึกษามีความพึง พอใจในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การออกแบบสื่อมีความสวยงาม อยู่ใน ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.65 แบบทดสอบใน รูปแบบของเกมทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.65 สรุป ผลงานวิจั ย

9 ตัวอย่างสื่อ มัลติมีเดีย


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาจิตรกรรมดิจิตอล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google