งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนน 60% ในรายวิชาหลักการ ตลาด โดยใช้วิธีการสอน ( เพื่อน ช่วยเพื่อน ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนน 60% ในรายวิชาหลักการ ตลาด โดยใช้วิธีการสอน ( เพื่อน ช่วยเพื่อน ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนน 60% ในรายวิชาหลักการ ตลาด โดยใช้วิธีการสอน ( เพื่อน ช่วยเพื่อน ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3 พิเศษ สาขาการตลาด ผู้วิจัย นางธนิตา ขาวทอง ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจ วิทยาสงขลา thanita@bac.ac.th

2 ปัญหาการวิจัย การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา หลักการตลาดของนักศึกษา ระดับ ปวส 1/3 พิเศษ นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ค่อย มีนิสัยในการรักการอ่านและไม่มีการเตรียมก่อน สอบ ส่งผลให้ในการสอบแต่ละครั้ง นักศึกษา จะทำข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60 % ของคะแนน ทดสอบ ในแต่ละครั้ง ซึ่ง สามารถแบ่งสาเหตุของปัญหาออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านตัวของนักศึกษา 2. ด้านครูผู้สอน 3. ด้าน ครอบครัว

3 ปัญหาการวิจัย ซึ่งสาเหตุดังกล่าว มีผลทำให้นักศึกษาส่วน ใหญ่ในปัจจุบัน มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการ สอบและไม่ค่อยเตรียมตัวก่อนมาสอบ ทำให้ นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาระดับชั้นปวส.1/3 พิเศษ สาขา การตลาด มีการพัฒนาพฤติกรรม การเตรียมความ พร้อมอ่านหนังสือก่อนสอบ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60 % เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3 พิเศษ สาขาการตลาดให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ 60 %

5 ตารางสรุป แสดงคะแนนการสอบทดสอบย่อยของนักศึกษา โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง Test 1 = 11 คะแนน 3 คะแนน นักศึกษาสอบด้วย ตนเอง Test 2 = 9 คะแนน 9 คะแนน ใช้วิธีการทำงานกลุ่ม Test 3 = 11 คะแนน 0.5 คะแนน นักศึกษาสอบด้วย ตนเอง Test 4 = 11 คะแนน 5 คะแนน ใช้วิธีการเขียนแบบซ้ำ

6 ตารางสรุป ( ต่อ ) แสดงคะแนนการสอบทดสอบย่อยของนักศึกษา โดยใช้วิธีแบบเพื่อนช่วยเพื่อน Test 5 = 11 คะแนน 7.5 คะแนน Test 6 = 11 คะแนน 7 คะแนน

7 สรุปผลการวิจัย จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เพื่อช่วยเพื่อน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับรู้ที่ช้ากว่า เพื่อนในชั้นเรียน รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ การแสดงออกของนักศึกษาค่อนข้างช้า ทำ ให้ทุกครั้งที่มีการสอบ นักศึกษาจะทำข้อสอบ ไม่ได้ บางครั้งนักศึกษาอ่านมาแล้ว แต่พอ นักศึกษาตอบ นักเรียนเขียนตามที่คิดไม่ได้ จึง ทำให้นักศึกษาทำข้อสอบแบบผิดๆๆถูก จนทำ ให้ในการสอบแต่ละครั้งนักศึกษาสอบไม่ผ่าน เกณฑ์ตามที่กำหนดไว้

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้รูปแบบและวิธี สอนที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขวิธีสอน ในรายวิชา หลักการตลาด ใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน

9 ผลกระทบ เพื่อนที่ใช้ให้ช่วยอาจรู้สึกเหนื่อย และไม่อยาก อยู่ร่วม เนื่องจากต้องคอยช่วยทุกวิชา แนว ทางการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะ พฤติกรรมออทิซึม คือ ครูผู้สอนควรใช้เกณฑ์ หรือกระบวนการสอบที่แตกต่างจากนักศึกษา ทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนน 60% ในรายวิชาหลักการ ตลาด โดยใช้วิธีการสอน ( เพื่อน ช่วยเพื่อน ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google