งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาทักษะการคำนวณ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิชากลศาสตร์โครงสร้าง สาขางาน สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาทักษะการคำนวณ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิชากลศาสตร์โครงสร้าง สาขางาน สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาทักษะการคำนวณ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิชากลศาสตร์โครงสร้าง สาขางาน สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่ นางสาวพรวิภา จารุเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหา การวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยได้รับ มอบหมายให้ดำเนินการสอน นักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในรายวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง จากการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัย สังเกตจากการเรียนพบว่ามีนักศึกษาจำนวนมากขาดทักษะ ในการคำนวณตัวเลขต่าง ๆ ทำให้การจัดการเรียนการสอน ดำเนินไปได้ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่แก้ปัญหา ทักษะการคำนวณ วิชากลศาสตร์โครงสร้าง เพื่อหา แนวทางที่ดีในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาทักษะการ คำนวณของนักศึกษา และเพื่อให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3 วัตถุประส งค์ เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ วิชากลศาสตร์โครงสร้าง ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากร นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่ลงทะเบียน เรียนวิชากลศาสตร์ โครงสร้าง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 25 คน กลุ่มตัวอย่าง อาศัยการเลือก กลุ่มตัวอย่าง คือ เลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการสังเกตห้อง สถาปัตยกรรม 3101 สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 5 คน

5 กรอบ แนวคิด ตัวแปรต้น กระบวนการ สอนโดยใช้วิธีเพื่อน ช่วยเพื่อน ตัวแปรตาม ทักษะการ แก้ปัญหา การคำนวณ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

6 เครื่องมือในการ วิจัย 1. จัดทำสมุดบันทึกและประเมินผลการเรียน รายวิชา 2. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบ ความถูกต้องของนักศึกษาในการคำนวณงานใน แต่ละสัปดาห์ 3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนวณหาค่าร้อยละ 4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย นำ ค่าเฉลี่ยร้อยละของการส่งงานสัปดาห์ที่ 1-8 มา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยร้อยละของการส่งงาน สัปดาห์ที่ 9-17

7 แผนภูมิ เปรียบเทียบ ก่อนการใช้วิธี เพื่อนช่วยเพื่อน และหลังการใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน

8 การที่ผู้สอนได้ใช้วิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนมา ใช้การแก้ปัญหาการขาดทักษะการคำนวณ วิชา กลศาสตร์โครงสร้าง ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ โดยการเปรียบเทียบผลการ ทำแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่ 1-9 เปรียบเทียบกับ สัปดาห์ที่ 10-17 เห็นได้ว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น จากร้อยละ 61 เป็นร้อยละ 81 สรุป ผลการวิจัย

9 1. ทำให้อาจารย์ผู้สอนทราบแนวทางใน การแก้ปัญหาการขาดทักษะการคำนวณ กลศาสตร์โครงสร้าง 2. เป็นแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา อื่น ๆ ได้ศึกษาและนำไปสำรวจทักษะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ 3. ได้ช่วยปรับปรุงและพัฒนาทักษะการ คำนวณของนักศึกษา ประโยชน์ที่ ได้รับ

10 1. อาจารย์ผู้สอนในวิชาอื่น ๆ ควรใช้วิธีการ เพื่อนช่วยเพื่อนมาใช้ แก้ปัญหาการขาดทักษะการคำนวณ เพื่อช่วยให้ การเรียนเป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 2. ในการสอนอาจารย์ผู้สอนต้องเอาใจใส่ นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยในขณะ ทำการเรียนการสอน ให้มากที่สุด 3. ควรมีการเสริมแรง ยกย่องชมเชย และให้ กำลังใจกับนักศึกษา อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ทำการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมให้นักศึกษา มีกำลังใจในการเรียน ข้อเสนอแ นะ


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาทักษะการคำนวณ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิชากลศาสตร์โครงสร้าง สาขางาน สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google