งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย วิธีการสอนแบบ 4 MAT ต่อผลความคิดรวบ ยอดการปฏิบัติงาน วิชา การเขียนแบบ ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย วิธีการสอนแบบ 4 MAT ต่อผลความคิดรวบ ยอดการปฏิบัติงาน วิชา การเขียนแบบ ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย วิธีการสอนแบบ 4 MAT ต่อผลความคิดรวบ ยอดการปฏิบัติงาน วิชา การเขียนแบบ ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ผู้วิจัย นางสาวพิลาวรรณ พิริยะโภคัย

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามรูปแบบ 4 MAT ใน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม เพื่อศึกษาความคิดรวบยอดในการ เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ 4 MAT

3 กรอบแนวความคิดในการ วิจัย การเรียนการสอนแบบ 4 MAT เป็น วิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความคิดรวบ ยอดและนำไปสู่การพัฒนาการการ เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาได้ ทั้งนี้เพราะการเรียน การสอนวิธีนี้เป็นการจัดการเรียนการ สอนเพื่อตอบสนองการใช้สมองซีก ซ้ายและสมองซีกขวามาใช้เป็นหลัก ในการจัดกิจกรรม ได้อย่าง หลากหลายและยืดหยุ่น ตอบสนอง การพัฒนาศักยภาพทุกด้านของ นักศึกษาที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่ แตกต่างกันได้อย่างเต็มที่

4 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่เรียนวิชาการเขียนแบบก่อสร้างด้วย คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 คน ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่าง ประช ากร

5 เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสอน คือ แผนการสอนโดยการใช้ 4 MAT จำนวน 4 แผน แผนที่ 1 สอนจำนวน 4 คาบ แผน 2-4 สอนแผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 16 คาบ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบก่อสร้างด้วย คอมพิวเตอร์

6 สรุปผลการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ 4 MAT ในนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้เพิ่ม ความสามารถของนักศึกษาในการเรียน การ คิดวิเคราะห์ปัญหา และการหาวิธีการแก้ไขโดย ใช้ความรู้และหลักการที่เรียนรู้มาได้จริง ความคิดรวบยอดในการเขียนแบบก่อสร้างด้วย คอมพิวเตอร์โดยใช้ 4 MAT นักศึกษา มี คะแนนความคิดรวบยอดสูงขึ้นและอยู่ในระดับดี หลังจากการเรียนแบบ 4 MAT

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น นักเรียนมีความสามารถในการเขียน แบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ หลังจากการเรียนแบบ 4 MAT ผ่าน เกณฑ์อยู่ในระดับดี เนื่องจาก ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน แบบ 4 MAT ส่งเสริมให้ นักศึกษา มีความสามารถในการเขียนแบบ ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ เพิ่มมาก ขึ้น

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น นักเรียนมีคะแนนความคิดรวบยอด หลังจากการเรียนแบบ 4 MAT สูงกว่า ก่อนการเรียนแบบ 4 MAT เนื่องจากแต่ ละขั้นของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT โดยเฉพาะขั้นที่ 1-4 เป็นขั้นที่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความคิดรวบ ยอดมากที่สุด ส่วนขั้นที่ 5-8 นั้น นักศึกษาได้นำความคิดรวบยอดที่ตนเองมี อยู่ นำไปสู่การเขียนแบบก่อสร้างเชิง สร้างสรรค์

9 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการ สอน ผู้สอนควรสร้างแผนการเรียนการสอนซึ่ง ประกอบด้วยกิจกรรมที่คำนึงถึงระดับ ความสามารถ และความสนใจของ นักศึกษา ตลอดจนคำนึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคลด้วย ก่อนการเรียนการสอน ผู้สอนควรมีการ ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมการ เรียนการสอนแบบ 4 MAT

10 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการทำวิจัยกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ควรเน้นการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ในวิชาอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ของความคิดรวบยอดของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย วิธีการสอนแบบ 4 MAT ต่อผลความคิดรวบ ยอดการปฏิบัติงาน วิชา การเขียนแบบ ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google