งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัยนางสาวแวววัน นฤมล อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (M-BAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัยนางสาวแวววัน นฤมล อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (M-BAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัยนางสาวแวววัน นฤมล อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (M-BAC)

2 วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย เรื่อง ลักษณะโดยทั่วไปของการฝากขาย ใน บทเรียนที่เป็นหน่วยเกี่ยวกับเนื้อหา ทฤษฏีทั้งหมด โดยใช้วิธีการสอนแบบ บรรยายประกอบหนังสือเรียน จากการ สังเกตผู้สอนพบปัญหาว่านักเรียนส่วน ใหญ่เกิดความเบื่อหน่าย ไม่ตั้งใจฟัง เนื่องจากเป็นหน่วยที่เป็นเนื้อหา ทฤษฎี ทั้งหมด จนส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถ ทําแบบทดสอบได้ หรือได้จากการคัดลอก เนื้อหาในหนังสือเท่านั้น ไม่เกิดความ เข้าใจอย่างแท้จริง

3 ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องการทําการแก้ไข ปัญหาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดย ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ ร่วมมือวิธีจิ๊กซอร์ในการเรียน นักเรียน จะได้ร่วมมือกันเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยตัวเองโดยกระบวนการกลุ่ม เพิ่ม ประสิทธิภาพในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น เน้น การเรียนโดยกระบวนการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น ร่วมมือซึ่งกันและกันและสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การที่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการ เรียนการสอนจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น

4 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย เรื่อง ลักษณะโดยทั่วไปของการฝากขาย ของ นักเรียนชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาการบัญชี ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสองห้องหนึ่ง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี ที่เรียนวิชาการบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย (2201-2106) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 40 คน

5 ตัวแปรต้น การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ วิธีจิ๊กซอร์ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี ร่วมค้าและฝากขาย เรื่อง ลักษณะ โดยทั่วไปของการฝากขาย

6 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แผนการสอน และ แบบฝึกหัดกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ แบบ ปรนัย ชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ (10 คะแนน ) โดยทำการทดสอบในขั้น ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ ร่วมมือวิธีจิ๊กซอร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝาก ขาย เรื่อง ลักษณะโดยทั่วไปของการฝาก ขาย

7 แสดงว่า ความแตกต่างระหว่างเฉลี่ยแตกต่างอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ หรือก็คือกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้ นวัตกรรมและหลังจากใช้นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนแตกต่างกัน งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย เรื่อง ลักษณะ โดยทั่วไปของการฝากขาย ของนักเรียนชั้น ปวช 2/1 สาขาการบัญชี หลังจากใช้การจัดการเรียน การสอนแบบร่วมมือวิธีจิ๊กซอร์ สูงกว่าก่อนเรียน “ สรุปว่า นวัตกรรมนี้สามารถใช้ได้ ” โดย ค่า t ที่คำนวณได้ มากกว่า ค่าวิกฤติของ t ตาราง ที่ระดับนัยสำคัญ.01 ผู้เรียนที่ได้รับการสอน โดยการจัดการเรียนการสอน แบบร่วมมือวิธีจิ๊กซอร์ อยู่ในระดับดีมาก และระดับ ดี

8 ใช้โปรแกรม Excel เพื่อหาความ แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่ม ตัวอย่างสัมพันธ์กัน (t-test dependent samples) ไม่มีกลุ่ม ควบคุม (one group) ที่นัยสำคัญทาง สถิติที่.01

9 ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการ บัญชีร่วมค้าและฝากขาย นี้ อาจมีผลทำให้ ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปาน กลางค่อนข้างต่ำ ขาดความพยายามและ เบื่อหน่ายในการเรียนด้วยวิธีการบรรยาย ของครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว การใช้การ เรียนการสอนแบบร่วมมือวิธีจิ๊กซอร์ จะทำ ให้เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างผู้เรียน ในกลุ่มที่ผู้สอนจัดกลุ่มให้ นักเรียนที่มีผล การเรียนในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ จะ ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่ม ด้วยกัน

10 การใช้กระบวนการกลุ่มสามารถนำไปใช้กับ รายวิชาอื่นๆ ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ วิธีจิ๊กซอว์ สามารถใช้ร่วมกับการเรียนการสอน รูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และไม่เกิดความเบื่อ หน่ายกับการเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิด ความเบื่อหน่ายในการเรียน และส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามไป ด้วย นอกจากนี้ควรศึกษาวิจัยกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม ทักษะ ทางสังคม เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัยนางสาวแวววัน นฤมล อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบัญชี สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ (M-BAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google