งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาดผูกขาด ( MONOPOLY ). ผู้ผูกขาดหมายถึง ( Monopolist ) ผู้ผลิตเพียงรายเดียวในตลาดสินค้าชนิด หนึ่งที่ไม่มีสินค้าชนิดอื่นทดแทนได้ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาดผูกขาด ( MONOPOLY ). ผู้ผูกขาดหมายถึง ( Monopolist ) ผู้ผลิตเพียงรายเดียวในตลาดสินค้าชนิด หนึ่งที่ไม่มีสินค้าชนิดอื่นทดแทนได้ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาดผูกขาด ( MONOPOLY )

2 ผู้ผูกขาดหมายถึง ( Monopolist ) ผู้ผลิตเพียงรายเดียวในตลาดสินค้าชนิด หนึ่งที่ไม่มีสินค้าชนิดอื่นทดแทนได้ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเพียง รายเดียวจึงสามารถควบคุมราคา และ ปริมาณได้มากกว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาด แข่งขันสมบูรณ์

3 ลักษณะของตลาดผูกขาด มีผู้ขายหรือผู้ผลิตเพียงรายเดียว ไม่มีสินค้าอื่นที่จะมาทดแทนสินค้าสินค้าที่ ผูกขาดได้อย่างใกล้ชิด การเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ถูกปิดกั้น หรือเข้ามาด้วยความยากลำบาก ผู้ผลิตแสวงหากำไรสูงสุด ผู้บริโภค แสวงหาความพอใจสูงสุด

4 สาเหตุของการเกิดตลาด ผูกขาด ผู้ผลิตเป็นเจ้าของหรือควบคุมวัตถุดิบใน การผลิตสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ธุรกิจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับ สัมปทานในการผลิตและจำหน่ายแต่เพียงผู้ เดียว มี Economy of scale

5 ดุลยภาพระยะสั้นในตลาด ผูกขาด ผู้ผูกขาดจะต้องเลือกการผลิต ณ ระดับ ปริมาณและราคาที่ก่อให้เกิดกำไรสูงสุดถ้า การผลิตนั้นจะได้ภาวะดุลยภาพ ลักษณะเส้นอุปสงค์ มีความยืดหยุ่นน้อย ( Inelastic demand ) P = AR อุปสงค์ของหน่วยผลิต เป็นเส้นเดียวกับอุป สงค์ตลาด เนื่องจากผู้ผลิตมีเพียงรายเดียว ถ้าลดราคา ผู้ผลิตจะขายได้มากขึ้น

6 เส้นรายรับเพิ่ม ( Marginal Revenue ) เส้นรายรับเฉลี่ย ( Average Revenue ) เส้นราคา ( Price line ) ( P ) = D = AR MR สองเท่าของ AR

7 MR =MC หรือผลิตที่ รายรับเพิ่ม = ต้นทุนเพิ่ม หรือ P เท่ากับหรือสูงกว่าต้นทุน ผันแปรเฉลี่ย ได้กำไร P น้อยกว่า AC ขาดทุน ขาดทุน ผลิตต่อ ถ้า P มากกว่า AVC ขาดทุนจะไม่ปิดกิจการ ขาดทุน เลิกกิจการ ถ้า P น้อยกว่า AVC

8 เส้นอุปทานในระยะสั้น ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ จะอยู่เหนือเส้น MC เพราะว่า P = MC ในตลาดผูกขาด เส้นอุปทานไม่สามารถหา ได้ เพราะว่า ราคา มากกว่า รายรับเพิ่ม และ รายรับเพิ่มเท่ากับ ต้นทุนเพิ่ม และไม่ทราบว่าราคาเพิ่มขึ้น หรือลดลง จะขายได้มากหรือน้อย จึงไม่ สามารถอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่าง P และ Q

9 การตั้งราคาสินค้าให้แตกต่างกัน ( P RICE D ISCRIMINATION ) ผู้ผูกขาดอาจมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ซื้อ และตั้งราคาขายให้แตกต่างกันเพราะว่า ตัวเองเป็นผู้ผูกขาด มี 2 แบบ คือ สินค้าชนิดเดียวกันหรือเหมือนกันจะถูกตั้ง ราคาขายให้แตกต่างกัน เมื่อขายให้ผู้ซื้อที่ มีความแตกต่างกัน ตั้งราคาที่ทำให้สัดส่วนของราคาต่อต้นทุน เพิ่มต่างกันในระหว่างผู้ซื้อแต่ละราย P1 / MC1 ไม่เท่ากับ P2 / MC2

10 การตั้งราคาสินค้าให้แตกต่างกัน จุดประสงค์ของผู้ผลิตก็เพื่อให้ได้รับรายได้มาก ที่สุด การตั้งราคาสินค้าให้แตกต่างกันลำดับที่ 1 ( First degree price discrimination ) ขายสินค้าให้ลูกค้า แต่ละคนราคาแตกต่างกัน แม้ว่าราคาสินค้าชนิด เดียวกัน ผู้ขายจะคิดราคาขายสินค้ากับผู้บริโภคแต่ ละคนเท่ากับราคาสูงสุดที่ผู้บริโภคยินดีจ่าย เช่นการ ตั้งราคาของหมอ การตั้งราคาสินค้าให้แตกต่างกันลำดับที่ 2 การตั้ง ราคาเป็นช่วง ๆ คล้ายขั้นบันไดเช่นร้านขายเสื้อผ้ามี นโยบายขายเต็มราคาในชิ้นแรก และชิ้นต่อไปลด 50 % การตั้งราคาสินค้าให้แตกต่างกันลำดับที่ 3 ตั้ง ราคาขายที่แตกต่างกันกับกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่าง กัน เช่นเก็บค่าชมพิพิธภัณฑ์ คนไทยและต่างชาติ คนละราคา


ดาวน์โหลด ppt ตลาดผูกขาด ( MONOPOLY ). ผู้ผูกขาดหมายถึง ( Monopolist ) ผู้ผลิตเพียงรายเดียวในตลาดสินค้าชนิด หนึ่งที่ไม่มีสินค้าชนิดอื่นทดแทนได้ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google